Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-3XSED1 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe cz. 2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.specjalnościowe
Ekonomia 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Wymagania (lista przedmiotów):

Proseminarium 0300-ES1-2XPSE

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy dyplomowej;

- wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, konstruowania struktury pracy licencjackiej, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków;

- wdrożenie studentów do samodzielnej pracy badawczej;

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy licencjackiej.

- zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w jednostce

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy dyplomowej;

- wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, konstruowania struktury pracy licencjackiej, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków;

- wdrożenie studentów do samodzielnej pracy badawczej;

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy licencjackiej.

- zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w jednostce

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: seminaria

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia

Rok studiów - trzeci, semestr - piąty

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

zaliczone proseminarium

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

seminarium 30 godz.

Metody dydaktyczne:

zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami.

Bilans nakładu pracy studenta

Zajęcia dydaktyczne - 30 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.- 30 godz.

Liczba punktów ECTS 1 ECTS

Nakład pracy związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin Punkty ECTS

30 1,0

o charakterze praktycznym

20 0,67

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

2. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

3. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

3. K. Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z Internetu : jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

3SED1_W01 Posiada wiedzę z problematyki z której przygotowuje pracę licencjacką E1_W01

3SED1_W02 Zna podstawy metodologii badań oraz konstrukcji pracy licencjackiej oraz metody i techniki niezbędne w realizacji zadania wyznaczonego tematem pracy E1_W06, E1_W07

3SED1_W03 Zna i rozumie zasady etyki w pracy naukowo-badawczej E1_W 10

3SED1_U01 Potrafi sformułować problem badawczy, cel pracy oraz opracować koncepcję pracy licencjackiej E1_U01, E1_U02, E1_U03

3SED1_U02 Potrafi pozyskiwać i weryfikować materiały źródłowe do przygotowania pracy licencjackiej E1_U02, E1_U07

3SED1_U03 Posiada umiejętność pisania tekstu naukowego i publicznego prezentowania wyników badań z wykorzystaniem technik multimedialnych E1_U09

3SED1_K01 Jest zdolny do samodzielnego działania i rozwiązywania problemów badawczych związanych z realizowaną pracą licencjacką E1_K03, E1_P06

3SED1_K02 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić wiedzę z tematyki, z której przygotowuje pracę E1_K01, E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia seminarium:

Opracowanie koncepcji pracy (temat pracy, uzasadnienie wyboru tematu, problem badawczy, cel pracy, plan pracy, literatura) oraz złożenie i zaakceptowanie przez promotora pierwszego rozdziału pracy licencjackiej.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryta Dziemianowicz, Ewa Roszkowska, Nina Siemieniuk, Henryk Wnorowski
Prowadzący grup: Ryta Dziemianowicz, Ewa Roszkowska, Nina Siemieniuk, Henryk Wnorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bocian, Ryta Dziemianowicz, Jerzy Grabowiecki, Mirosława Kozłowska-Burdziak, Kazimierz Meredyk, Grażyna Michalczuk, Marzanna Poniatowicz, Marek Proniewski, Henryk Wnorowski
Prowadzący grup: Andrzej Bocian, Ryta Dziemianowicz, Jerzy Grabowiecki, Mirosława Kozłowska-Burdziak, Kazimierz Meredyk, Grażyna Michalczuk, Marzanna Poniatowicz, Marek Proniewski, Henryk Wnorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Ciborowski, Ryta Dziemianowicz, Jerzy Grabowiecki, Ewa Gruszewska, Mirosława Kozłowska-Burdziak, Kazimierz Meredyk, Grażyna Michalczuk, Marzanna Poniatowicz, Barbara Roszkowska-Mądra, Nina Siemieniuk, Henryk Wnorowski
Prowadzący grup: Artur Bołtromiuk, Robert Ciborowski, Ryta Dziemianowicz, Jerzy Grabowiecki, Ewa Gruszewska, Mirosława Kozłowska-Burdziak, Grażyna Michalczuk, Marzanna Poniatowicz, Barbara Roszkowska-Mądra, Nina Siemieniuk, Henryk Wnorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Określenie problematyki badawczej, celu pracy i tematu pracy wraz z uzasadnieniem; prezentacja planów pracy – korekta i ostateczne zaakceptowanie planu pracy; dyskusja nad określonymi problemami sformułowanymi w ramach samodzielnie przygotowanego rozdziału pracy o charakterze teoretycznym.

Pełny opis:

1. Określenie zakresu seminarium dyplomowego

2. Określenie harmonogramu prac związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej.

3. Określenie problematyki badawczej, celu pracy i tematu pracy wraz z uzasadnieniem.

4. Konstrukcja i prezentacja planów pracy – korekta i ostateczne zaakceptowanie planu pracy

5. Analiza materiałów źródłowych (umiejętność oceny i selekcji materiałów; analiza literatury naukowej) w aspekcie przygotowywanej pracy licencjackiej.

6. Prezentacja i dyskusja nad określonymi problemami sformułowanymi w ramach samodzielnie przygotowanego rozdziału pracy o charakterze teoretycznym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. 1 J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

2. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

3. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

3. K. Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z Internetu : jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu, Warszawa 2013.

Uwagi:

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bocian, Robert Ciborowski, Ryta Dziemianowicz, Jerzy Grabowiecki, Ewa Gruszewska, Dariusz Kiełczewski, Mirosława Kozłowska-Burdziak, Kazimierz Meredyk, Marzanna Poniatowicz, Tomasz Poskrobko, Renata Przygodzka, Nina Siemieniuk
Prowadzący grup: Andrzej Bocian, Robert Ciborowski, Ryta Dziemianowicz, Jerzy Grabowiecki, Ewa Gruszewska, Dariusz Kiełczewski, Mirosława Kozłowska-Burdziak, Kazimierz Meredyk, Marzanna Poniatowicz, Tomasz Poskrobko, Renata Przygodzka, Nina Siemieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Określenie problematyki badawczej, celu pracy i tematu pracy wraz z uzasadnieniem; prezentacja planów pracy – korekta i ostateczne zaakceptowanie planu pracy; dyskusja nad określonymi problemami sformułowanymi w ramach samodzielnie przygotowanego rozdziału pracy o charakterze teoretycznym.

Pełny opis:

1. Określenie zakresu seminarium dyplomowego

2. Określenie harmonogramu prac związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej.

3. Określenie problematyki badawczej, celu pracy i tematu pracy wraz z uzasadnieniem.

4. Konstrukcja i prezentacja planów pracy – korekta i ostateczne zaakceptowanie planu pracy

5. Analiza materiałów źródłowych (umiejętność oceny i selekcji materiałów; analiza literatury naukowej) w aspekcie przygotowywanej pracy licencjackiej.

6. Prezentacja i dyskusja nad określonymi problemami sformułowanymi w ramach samodzielnie przygotowanego rozdziału pracy o charakterze teoretycznym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. 1 J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

2. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

3. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

3. K. Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z Internetu : jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu, Warszawa 2013.

Uwagi:

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bocian, Ryta Dziemianowicz, Anna Gardocka-Jałowiec, Anna Grześ, Dariusz Kiełczewski, Mirosława Kozłowska-Burdziak, Grażyna Michalczuk, Marek Proniewski, Tadeusz Truskolaski
Prowadzący grup: Andrzej Bocian, Ryta Dziemianowicz, Anna Grześ, Dariusz Kiełczewski, Mirosława Kozłowska-Burdziak, Grażyna Michalczuk, Marek Proniewski, Tadeusz Truskolaski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Określenie problematyki badawczej, celu pracy i tematu pracy wraz z uzasadnieniem; prezentacja planów pracy – korekta i ostateczne zaakceptowanie planu pracy; dyskusja nad określonymi problemami sformułowanymi w ramach samodzielnie przygotowanego rozdziału pracy o charakterze teoretycznym.

Pełny opis:

1. Określenie zakresu seminarium dyplomowego

2. Określenie harmonogramu prac związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej.

3. Określenie problematyki badawczej, celu pracy i tematu pracy wraz z uzasadnieniem.

4. Konstrukcja i prezentacja planów pracy – korekta i ostateczne zaakceptowanie planu pracy

5. Analiza materiałów źródłowych (umiejętność oceny i selekcji materiałów; analiza literatury naukowej) w aspekcie przygotowywanej pracy licencjackiej.

6. Prezentacja i dyskusja nad określonymi problemami sformułowanymi w ramach samodzielnie przygotowanego rozdziału pracy o charakterze teoretycznym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. 1 J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

2. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

3. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

3. K. Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z Internetu : jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu, Warszawa 2013.

Uwagi:

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryta Dziemianowicz, Anna Gardocka-Jałowiec, Grażyna Michalczuk, Marzanna Poniatowicz, Ewa Roszkowska, Barbara Roszkowska-Mądra
Prowadzący grup: Ryta Dziemianowicz, Anna Gardocka-Jałowiec, Grażyna Michalczuk, Marzanna Poniatowicz, Ewa Roszkowska, Barbara Roszkowska-Mądra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Określenie problematyki badawczej, celu pracy i tematu pracy wraz z uzasadnieniem; prezentacja planów pracy – korekta i ostateczne zaakceptowanie planu pracy; dyskusja nad określonymi problemami sformułowanymi w ramach samodzielnie przygotowanego rozdziału pracy o charakterze teoretycznym.

Pełny opis:

1. Określenie zakresu seminarium dyplomowego

2. Określenie harmonogramu prac związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej.

3. Określenie problematyki badawczej, celu pracy i tematu pracy wraz z uzasadnieniem.

4. Konstrukcja i prezentacja planów pracy – korekta i ostateczne zaakceptowanie planu pracy

5. Analiza materiałów źródłowych (umiejętność oceny i selekcji materiałów; analiza literatury naukowej) w aspekcie przygotowywanej pracy licencjackiej.

6. Prezentacja i dyskusja nad określonymi problemami sformułowanymi w ramach samodzielnie przygotowanego rozdziału pracy o charakterze teoretycznym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. 1 J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

2. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

3. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

3. K. Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z Internetu : jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu, Warszawa 2013.

Uwagi:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.