Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie podatkowe przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES2-2VSPP Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategie podatkowe przedsiębiorstw
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej zasad formułowania strategii podatkowej, w tym narzędzi

strategicznego zarządzania podatkami i metod optymalizacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku VAT oraz lokalnych. Studenci nabywają umiejętności analizy mikroekonomicznej dotyczącej planowania podatkowego w przedsiębiorstwie w kontekście istniejących przepisów prawa podatkowego oraz w warunkach istniejącego ryzyka podatkowego. Zapoznają się z zagadnieniami związanymi z podejmowaniem decyzji o charakterze operacyjnym, jak i strategicznym, odnoszących się do podatków dochodowych i VAT, w tym z ekonomicznymi skutkami opodatkowania, będącymi wynikiem przyjętej strategii podatkowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3 Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauk: dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/semestr: II rok, semestr IV

Wymagania wstępne: Warunkiem przystąpienia i zrozumienia treści przedmiotu jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu problematyki zasad opodatkowania działalności gospodarczej, a przede wszystkim ogólnych zasad funkcjonowania poszczególnych podatków.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin (ćwiczenia)

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Punkty ECTS: 4 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- samodzielne studiowanie 20 h

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń 25 h

- przygotowanie prac domowych 10 h

- udział w konsultacjach 5 h

- przygotowanie i udział w dyskusji 10 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35 h, 1 ECTS

- o charakterze praktycznym 95 h, 4 ECTS

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

B. Ciupek, T. Famulska, Strategie podatkowe przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.

J. Szlęzak-Matusewicz, Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

P. Chrościcki, D. Gwóźdź, A. Kiereś, W. Knap, A. Sakowska, K. Wojtowicz-Janicka, Optymalizacja podatkowa, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

M. Jamroży, S. Kudert, Optymalizacja podatkowa dochodów przedsiębiorców, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

J. Wyciślok, Optymalizacja podatków: legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 z późn. zm.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930 z późn. zm.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 z późn. zm.

Taxation Trends in the European Union - https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2019.pdf

Efekty uczenia się:

2VSPP_W01 ma wiedzę o zasadach formułowania strategii podatkowej, celach oraz narzędziach jej realizacji (KP7_WG3)

2VSPP_W02 dysponuję wiedzą o możliwych w świetle obowiązujących przepisów prawa bilansowego i podatkowego strategiach zarządzania podatkiem dochodowym i VAT w przedsiębiorstwie (KP7_WG5, KP7_WK2)

2VSPP_W03 ma wiedzę na temat możliwych do zastosowania rodzajów strategii podatkowych w zależności od formy organizacyjno- prawnej i profilu działalności przedsiębiorstwa (KP7_WG5, KP7_WK2)

2VSPP_U01 w oparciu o posiadaną wiedzę potrafi interpretować sens oraz konsekwencje zdarzeń gospodarczych z punktu widzenia skutków podatkowych (KP7_UU1)

2VSPP_U02 ma umiejętność zarządzania podatkiem dochodowym i podatkiem VAT w przedsiębiorstwie celem osiągnięcia optymalizacji podatkowej w warunkach ryzyka podatkowego (KP7_UU1)

2VSPP_K01 wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, podejmując wyzwania zawodowe w zakresie prowadzenia działalności

gospodarczej (KP7_KK5)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ocenianie ciągłe podczas zajęć, aktywność przy rozwiązywaniu problemów, projekt grupowy, praca w grupach, prezentacja prac domowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.