Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia myśli ekonomicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES3-1HME Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia myśli ekonomicznej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Cel: poznanie ewolucji idei i teorii ekonomicznych, swego rodzaju rekonstrukcja rozwoju ekonomii w kontekście działania czynników gospodarczych, politycznych i kulturowych. Doktorant dowiaduje się, że rozwój ekonomii cechuje logika, a jej siłą napędową jest dążenie do eliminacji błędów i niezgodności z praktyką gospodarczą oraz uzyskanie poprawności i ścisłości teorii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Pełny opis:

profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot Modułu 1: Przedmioty podstawowe

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina ekonomia,

pierwszy rok studiów, semestr pierwszy

Wymagana jest znajomość podstaw ekonomii, historii gospodarczej.

14 godzin wykład + 7 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):

- wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, połączony z konwersatorium z udziałem doktorantów, przygotowanie prac pisemnych (połączonych z prezentacją) z tej części myśli ekonomicznej, która stanowi bazę teoretyczną problemu badawczego podjętego w rozprawie doktorskiej.

Punkty ECTS - 1,5.

Bilans nakładu pracy doktoranta: 42 godzin:

Rodzaj aktywności doktoranta Liczba godzin

Udział w wykładach 14

Przygotowanie do zaliczenia 10

Przygotowanie prac domowych 8

Udział w konsultacjach 2

Udział w konwersatorium 7

Egzamin: 1

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin ECTS - 1,0

nakład pracy zajęć o charakterze praktycznym 5 godzin, ECTS - 0,2

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008

M.Bochenek, Historia rozwoju ekonomii, t.1-6, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,Toruń 2016

W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Wyd. PWE, Warszawa 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

R. Bartkowiak, Rozwój myśli ekonomicznej, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2011

J. Godłów-Legiędź, Współczesna ekonomia,. Ku nowemu paradygmatowi?, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010.

K. Szarzec, Państwo w gospodarce. Studium teoretyczne od Adama Smitha do współczesności, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.

S. Kates. Defending the history of economic thought, Edward Elgar, cop., Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA 2013.

The history of economic thought: a reader, eds. S.G.Medema, W.J. Samuels, Routledge cop., London, New York 2013.

Efekty uczenia się:

SD_W05 Ma pogłębioną wiedzę na temat nurtów i kierunków rozwoju historii myśli ekonomicznej oraz ich wpływu na współczesną ekonomię.

SD_UW01 Umie pozyskiwać wiedzę ze światowego dorobku ekonomii, dokonać analizy wybranych koncepcji, wskazać wspólne elementy oraz poddać krytyce w odniesieniu do aktualnego stanu gospodarki.

SD_UW03 Posiada umiejętność szerokiego, holistycznego postrzegania problemów ekonomicznych oraz ich analizy przy wykorzystaniu wiedzy ekonomicznej. Umie przedstawiać potencjalne sposoby ich rozwiązywania.

SD_KK02 Wykazuje się kreatywnością w samodzielnym formułowaniu pytań

i problemów badawczych oraz poszerzaniu pola badań naukowych.

SD_KK04 Podejmuje krytykę aktualnego stanu wiedzy ekonomicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):

- wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, połączony z konwersatorium, przygotowanie prac pisemnych (połączonych z prezentacją) z tej części myśli ekonomicznej, która stanowi bazę teoretyczną problemu badawczego podjętego w pracy doktorskiej.

- konwersatorium - prezentacje indywidualne, dyskusja, stawianie problemów, burza mózgów.

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ocenianie ciągłe podczas zajęć, aktywność przy rozwiązywaniu problemów, oceny krótkich prac pisemnych, ustny egzamin końcowy w formie dyskusji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.