Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES3-2MIBE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: Ekonomia 2 rok 3 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia i cele przedmiotu: Przedstawienie wybranych metod statystycznych wraz z ich zastosowaniem w badaniach zjawisk ekonomicznych. Zajęcia prowadzone w formie wykładów i konwersatorium z referatami na temat poszczególnych metod przygotowywanymi przez słuchaczy zgodnie z ich zainteresowaniami badawczymi.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykład, prezentacje studentów oraz projekt.

Celem przedmiotu jest zapoznanie doktorantów z wybranymi metodami statystycznymi wraz z ich zastosowaniem w badaniach zjawisk ekonomicznych. Zajęcia prowadzone w formie wykładów i konwersatorium z referatami na temat poszczególnych metod przygotowywanymi przez słuchaczy zgodnie z ich zainteresowaniami badawczymi.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Ekonomia.

Profil studiów- Ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Kod przedmiotu 0300-ES3-2MIBE

Poziom kształcenia: Studia doktoranckie.

Rodzaj przedmiotu- obowiązkowy.

Język przedmiotu: Język polski

Rok studiów/semestr studiów: 2 rok/3 semestr

Dziedzina i dyscyplina nauki- Dziedzina: nauki ekonomiczne; Dyscyplina ekonomia.

Wymagania wstępne: Rachunek prawdopodobieństwa, wnioskowanie statystyczne, statystyka opisowa, analiza matematyczna.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia: 14 godz. wykład, 7 godz. konwersatorium.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: Prezentacje studentów oraz projekt

Bilans nakładu pracy doktoranta: Przygotowanie prezentacji 10, przygotowanie projektu 10, przygotowanie prezentacji 10, uczestnictwo w zajęciach 21. Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Udział w zajęciach, projekt, prezentacja - 41; Punkty ECTS -2

Treści merytoryczne przedmiotu:

1. Wiedza empiryczna (dane) a á aprioryczna (teoria).

2. Etapy prowadzenia badania statystycznego.

3. Wybrane metody statystyczne oraz ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych, w tym np.: analiza taksonomiczna, analiza czynnikowa, metody korelacji i regresji, analiza wariancji,analiza skupień, analiza dyskryminacji.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Ferguson G.A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa 1997

2. Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006

3. Steczkowski J., Zeliaś A.,Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, AE w Krakowie, Kraków 1997

4. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993

5. Luszniewicz A, Słaby Teresa, Statystyczne analizy z użyciem pakietu STATISTICA PL, Analiza wariancji i regresji, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 2000

6. Strahl D. (red.) Metody oceny rozwoju regionalnego, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2006

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Heilpern S., Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001

2. Steczkowski J. Zeliaś A., Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych, PWN, Warszawa 1982.

3. Artykuły w czasopismach naukowych, np. Wiadomości Statystyczne, Przegląd Statystyczny, Ekonometria, Taksonomia, Optimum

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W_1- ma wiedzę dotyczącą wybranych metod statystycznych stosowanych w wielowymiarowych problemach ekonomicznych SD_W06

W_2- ma wiedzę dotyczącą sposobów poszukiwania informacji statycznych oraz etapów projektowania badania statystycznego SD_W06

Umiejętności:

U_1-posiada umiejętność stosowania metod statystycznych do analizy wielowymiarowych problemów ekonomicznych SD_U07

U_2- posiada umiejętność przeprowadzenia krytycznej analizy i interpretacji wyników z wykorzystaniem metod statystycznych SD_U08

U_3- posiada umiejętność samodzielnego poznawania innych metod statystycznych SD_U08

Kompetencje społeczne:

KS_1- rozwój odpowiedzialności za wyniki pracy naukowej i uczciwości w działalności badawczej SD_K07

KS_2- aktywna i twórcza postawa wobec problemów teoretycznych i praktycznych SD_K07

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie przygotowanych i wygłoszonych referatów, aktywności na zajęciach oraz projektu.

Efekt kształcenia :

W_1 , W_2 Uczestnictwo w zajęciach, Prezentacja referatu Projekt

U_1, U_2, U_3 Prezentacja referatu ,Projekt

KS_1_1, KS Dyskusja na zajęciach, Projekt

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Roszkowska
Prowadzący grup: Ewa Roszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Roszkowska
Prowadzący grup: Ewa Roszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład, prezentacje studentów oraz projekt.

Celem przedmiotu jest zapoznanie doktorantów z wybranymi metodami statystycznymi wraz z ich zastosowaniem w badaniach zjawisk ekonomicznych. Zajęcia prowadzone w formie wykładów i konwersatorium z referatami na temat poszczególnych metod przygotowywanymi przez słuchaczy zgodnie z ich zainteresowaniami badawczymi.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Ekonomia.

Profil studiów- Ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Kod przedmiotu 0300-ES3-2MIBE

Poziom kształcenia: Studia doktoranckie.

Rodzaj przedmiotu- obowiązkowy.

Język przedmiotu: Język polski

Rok studiów/semestr studiów: 2 rok/3 semestr

Dziedzina i dyscyplina nauki- Dziedzina: nauki ekonomiczne; Dyscyplina ekonomia.

Wymagania wstępne: Rachunek prawdopodobieństwa, wnioskowanie statystyczne, statystyka opisowa, analiza matematyczna.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia: 14 godz. wykład, 7 godz. konwersatorium.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: Prezentacje studentów oraz projekt

Bilans nakładu pracy doktoranta: Przygotowanie prezentacji 10, przygotowanie projektu 10, przygotowanie prezentacji 10, uczestnictwo w zajęciach 21. Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Udział w zajęciach, projekt, prezentacja - 41; Punkty ECTS -2

Treści merytoryczne przedmiotu:

1. Wiedza empiryczna (dane) a á aprioryczna (teoria).

2. Etapy prowadzenia badania statystycznego.

3. Wybrane metody statystyczne oraz ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych, w tym np.: analiza taksonomiczna, analiza czynnikowa, metody korelacji i regresji, analiza wariancji,analiza skupień, analiza dyskryminacji.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Ferguson G.A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa 1997

2. Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006

3. Steczkowski J., Zeliaś A.,Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, AE w Krakowie, Kraków 1997

4. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993

5. Luszniewicz A, Słaby Teresa, Statystyczne analizy z użyciem pakietu STATISTICA PL, Analiza wariancji i regresji, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 2000

6. Strahl D. (red.) Metody oceny rozwoju regionalnego, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2006

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Heilpern S., Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001

2. Steczkowski J. Zeliaś A., Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych, PWN, Warszawa 1982.

3. Artykuły w czasopismach naukowych, np. Wiadomości Statystyczne, Przegląd Statystyczny, Ekonometria, Taksonomia, Optimum

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.