Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse regionalne i lokalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES3-4FLOK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse regionalne i lokalne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: Ekonomia 4 rok 3 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów ze specyfiką prawno-ekonomiczną funkcjonowania sytemu finansów podsektora samorządowego jako komponentu sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowywania przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i województwa samorządowe).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauk: nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów/semestr: IV/7

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 14 godzin, konwersatorium - 7 godzin

Metody dydaktyczne: wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, prezentacja

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 14 godzin

- udział w konwersatoriach 7 godzin

- przygotowanie do dyskusji 2 godziny

- udział w konsultacjach 2 godziny

- analiza literatury, zgromadzenie danych, przygotowanie wystąpienia 10 godzin

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 23 godziny

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 17 godzin

Wykład (14 godz.):

1. Specyfika podejmowania decyzji w sektorze publicznym na tle sektora prywatnego.

2. Finanse podsektora samorządowego (local/regional government) jako komponent sektora finansów publicznych (ang. general government). Analiza pozycji finansowej polskiego podsektora samorządowego na tle pozostałych państw członkowskich UE.

3. Zadania i kompetencje JST w Polsce. Problematyka działalności gospodarczej JST. Możliwości współpracy sektora samorządowego z sektorem prywatnym w aspekcie realizacji określonych zadań publicznych – formuła Partnerstwa Publiczno - Prywatnego (PPP).

4. Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Podstawowe źródła dochodów własnych JST. Problematyka samodzielności finansowej JST.

5. Problematyka zasilania zewnętrznego budżetów samorządowych. Transfery z budżetu państwa – subwencja ogólna, dotacje celowe. „Mechanizm janosikowy” w polskim systemie finansów samorządowych.

6. Instrumenty dłużne w gospodarce finansowej JST. Cele i specyfika długu lokalnego. Formalno - prawne limity deficytu i długu sektora samorządowego. Nadwyżka operacyjna w kontekście indywidualnego wskaźnika zadłużenia JST. Transfer długu JST i ryzyka z nim związanego na inne podmioty. Nowoczesne instrumenty zarządzania długiem samorządowym: wieloletnie prognozowanie finansowe, kontrola zarządcza, audyt, rating komunalny.

7. Budżet jako kluczowy instrument gospodarki finansowej JST. Budżet tradycyjny. Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych. Analiza wybranych budżetów JST.

Konwersatoria (7 godz.):

1. Determinanty samodzielności finansowej samorządu terytorialnego

2. Autonomia podatkowa i konkurencja fiskalna na szczeblu lokalnym

3. Reguły fiskalne w podsektorze samorządowym jako instrument racjonalizacji lokalnej polityki fiskalnej

4. Polski samorząd terytorialny jako kluczowy inwestor w sektorze publicznym

5. Wydatki JST w Polsce: dynamika i struktura

6. Niekonwencjonalne źródła finansowania inwestycji samorządowych – teoria i praktyka gospodarcza

7. Efektywny samorząd terytorialny - czyli jaki?

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Poniatowicz, Finanse samorządu terytorialnego na tle postulatów federalizmu fiskalnego, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2018.

2. P. Swianiewicz, Finanse samorządowe, koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Wyd. Municipum, Warszawa 2011.

3. M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

4. B. Filipiak, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

5. R.D. Ebel, J. E. Peterson, The Oxford Handbook of State and Local Government Finance , Oxford University Press 2012.

Literatura dodatkowa:

6. M. Poniatowicz, Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Na przykładzie największych miast w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2014.

7. M. Poniatowicz , J. M. Salachna, D. Perło, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

8. M. Dębowska – Sołtyk, P. Sołtyk, Finanse samorządowe, Difin, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza:

Symbol efektu przedmiotowego: FLOK_W01

Efekty kształcenia: uczestnik studiów doktoranckich posiada wiedzę na temat mechanizmu funkcjonowania sytemu finansów podsektora samorządowego

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SD_W07

2. Umiejętności:

2.1.

Symbol efektu przedmiotowego: FLOK_U01

Efekty kształcenia: uczestnik studiów doktoranckich potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy związane z alokacją środków publicznych na poziomie JST.

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SD_U04

2.2.

Symbol efektu przedmiotowego: FLOK_U02

Efekty kształcenia: uczestnik studiów doktoranckich potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy związane z finansowaniem JST oraz szacować konsekwencje podejmowanych decyzji finansowych.

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SD_U05

2.3.

Symbol efektu przedmiotowego: FLOK_U03

Efekty kształcenia: uczestnik studiów doktoranckich potrafi konstruować założenia odnośnie gospodarowania finansami samorządowymi na poziomie JST.

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SD_U09

3. Kompetencje społeczne

-

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania:

 wykłady: wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna;

 konwersatorium: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, prezentacje multimedialne, samodzielna praca studentów, studia przypadków.

Podstawa zaliczenia przedmiotu:

- konwersatorium: zaliczenie na ocenę na podstawie obecności studenta na zajęciach oraz jego aktywności w dyskusji dotyczącej zadanej problematyki;

- wykład konwersatoryjny: aktywność studenta w dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Poniatowicz
Prowadzący grup: Marzanna Poniatowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów ze specyfiką prawno-ekonomiczną funkcjonowania sytemu finansów podsektora samorządowego jako komponentu sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowywania przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i województwa samorządowe).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauk: nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów/semestr: IV/7

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 14 godzin, konwersatorium - 7 godzin

Metody dydaktyczne: wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, prezentacja

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 14 godzin

- udział w konwersatoriach 7 godzin

- przygotowanie do dyskusji 2 godziny

- udział w konsultacjach 2 godziny

- analiza literatury, zgromadzenie danych, przygotowanie wystąpienia 10 godzin

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 23 godziny

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 17 godzin

Wykład (14 godz.):

1. Specyfika podejmowania decyzji w sektorze publicznym na tle sektora prywatnego

2. Finanse podsektora samorządowego (local/regional government) jako komponent sektora finansów publicznych (ang. general government). Analiza pozycji finansowej polskiego podsektora samorządowego na tle pozostałych państw członkowskich UE.

3. Zadania i kompetencje JST w Polsce. Problematyka działalności gospodarczej JST. Możliwości współpracy sektora samorządowego z sektorem prywatnym w aspekcie realizacji określonych zadań publicznych – formuła Partnerstwa Publiczno - Prywatnego (PPP).

4. Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Podstawowe źródła dochodów własnych JST. Problematyka samodzielności finansowej JST.

5. Problematyka zasilania zewnętrznego budżetów samorządowych. Transfery z budżetu państwa – subwencja ogólna, dotacje celowe. „Mechanizm janosikowy” w polskim systemie finansów samorządowych.

6. Instrumenty dłużne w gospodarce finansowej JST. Cele i specyfika długu lokalnego. Formalno - prawne limity deficytu i długu sektora samorządowego. Nadwyżka operacyjna w kontekście indywidualnego wskaźnika zadłużenia JST. Transfer długu JST i ryzyka z nim związanego na inne podmioty. Nowoczesne instrumenty zarządzania długiem samorządowym: wieloletnie prognozowanie finansowe, kontrola zarządcza, audyt, rating komunalny.

7. Budżet jako kluczowy instrument gospodarki finansowej JST. Budżet tradycyjny. Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych. Analiza wybranych budżetów JST.

Konwersatoria (7 godz.):

1. Determinanty samodzielności finansowej samorządu terytorialnego

2. Autonomia podatkowa i konkurencja fiskalna na szczeblu lokalnym

3. Reguły fiskalne w podsektorze samorządowym jako instrument racjonalizacji lokalnej polityki fiskalnej

4. Polski samorząd terytorialny jako kluczowy inwestor w sektorze publicznym

5. Wydatki JST w Polsce: dynamika i struktura

6. Niekonwencjonalne źródła finansowania inwestycji samorządowych – teoria i praktyka gospodarcza

7. Efektywny samorząd terytorialny - czyli jaki?

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Poniatowicz, Finanse samorządu terytorialnego na tle postulatów federalizmu fiskalnego, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2018.

2. P. Swianiewicz, Finanse samorządowe, koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Wyd. Municipum, Warszawa 2011.

3. M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

4. B. Filipiak, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

5. R.D. Ebel, J. E. Peterson, The Oxford Handbook of State and Local Government Finance , Oxford University Press 2012.

Literatura dodatkowa:

6. M. Poniatowicz, Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Na przykładzie największych miast w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2014.

7. M. Poniatowicz , J. M. Salachna, D. Perło, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

8. M. Dębowska – Sołtyk, P. Sołtyk, Finanse samorządowe, Difin, Warszawa 2016.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Poniatowicz
Prowadzący grup: Marzanna Poniatowicz, Dorota Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów ze specyfiką prawno-ekonomiczną funkcjonowania sytemu finansów podsektora samorządowego jako komponentu sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowywania przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i województwa samorządowe).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauk: nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów/semestr: IV/7

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 14 godzin, konwersatorium - 7 godzin

Metody dydaktyczne: wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, prezentacja

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 14 godzin

- udział w konwersatoriach 7 godzin

- przygotowanie do dyskusji 2 godziny

- udział w konsultacjach 2 godziny

- analiza literatury, zgromadzenie danych, przygotowanie wystąpienia 10 godzin

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 23 godziny

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 17 godzin

Wykład (14 godz.):

1. Specyfika podejmowania decyzji w sektorze publicznym na tle sektora prywatnego

2. Finanse podsektora samorządowego (local/regional government) jako komponent sektora finansów publicznych (ang. general government). Analiza pozycji finansowej polskiego podsektora samorządowego na tle pozostałych państw członkowskich UE.

3. Zadania i kompetencje JST w Polsce. Problematyka działalności gospodarczej JST. Możliwości współpracy sektora samorządowego z sektorem prywatnym w aspekcie realizacji określonych zadań publicznych – formuła Partnerstwa Publiczno - Prywatnego (PPP).

4. Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Podstawowe źródła dochodów własnych JST. Problematyka samodzielności finansowej JST.

5. Problematyka zasilania zewnętrznego budżetów samorządowych. Transfery z budżetu państwa – subwencja ogólna, dotacje celowe. „Mechanizm janosikowy” w polskim systemie finansów samorządowych.

6. Instrumenty dłużne w gospodarce finansowej JST. Cele i specyfika długu lokalnego. Formalno - prawne limity deficytu i długu sektora samorządowego. Nadwyżka operacyjna w kontekście indywidualnego wskaźnika zadłużenia JST. Transfer długu JST i ryzyka z nim związanego na inne podmioty. Nowoczesne instrumenty zarządzania długiem samorządowym: wieloletnie prognozowanie finansowe, kontrola zarządcza, audyt, rating komunalny.

7. Budżet jako kluczowy instrument gospodarki finansowej JST. Budżet tradycyjny. Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych. Analiza wybranych budżetów JST.

Konwersatoria (7 godz.):

1. Determinanty samodzielności finansowej samorządu terytorialnego

2. Autonomia podatkowa i konkurencja fiskalna na szczeblu lokalnym

3. Reguły fiskalne w podsektorze samorządowym jako instrument racjonalizacji lokalnej polityki fiskalnej

4. Polski samorząd terytorialny jako kluczowy inwestor w sektorze publicznym

5. Wydatki JST w Polsce: dynamika i struktura

6. Niekonwencjonalne źródła finansowania inwestycji samorządowych – teoria i praktyka gospodarcza

7. Efektywny samorząd terytorialny - czyli jaki?

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Poniatowicz, Finanse samorządu terytorialnego na tle postulatów federalizmu fiskalnego, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2018.

2. P. Swianiewicz, Finanse samorządowe, koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Wyd. Municipum, Warszawa 2011.

3. M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

4. B. Filipiak, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

5. R.D. Ebel, J. E. Peterson, The Oxford Handbook of State and Local Government Finance , Oxford University Press 2012.

Literatura dodatkowa:

6. M. Poniatowicz, Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Na przykładzie największych miast w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2014.

7. M. Poniatowicz , J. M. Salachna, D. Perło, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

8. M. Dębowska – Sołtyk, P. Sołtyk, Finanse samorządowe, Difin, Warszawa 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.