Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-1ANG1 Kod Erasmus / ISCED: 09.101 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski cz.1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty lektoratowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Studenci powinni znać język obcy na poziomie B1+.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście zawodowym.

Zajęcia odbywają się na poziomie B2 (średniozaawansowanym wyższym).

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Podstawowy / lektorat

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne / Ekonomia

Rok studiów/ semestr: I rok / I semestr

Wymagania wstępne: znajomość języka n poziomie B1+

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30h / ćwiczenia

Metody dydaktyczne:

- Praca z całą grupą

- Praca w parach

- Praca indywidualna studenta

- Praktyczne ćwiczenia wszystkich sprawności językowych, konwersacje, dyskusje, prezentacje, prace pisemne.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach 30h

- przygotowanie do zajęć 30h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

30h, 1 p. ECTS

- o charakterze praktycznym

60h, 2 p. ECTS

Literatura:

Dubicka, I., Rosenberg, M., Dignen, B.,Hogan, M., Wright, L. Business Partner B2 (2018). Harlow: Pearson Education Limited.

www.economist.com

www.onestopenglish.com

wybrane materiały z podręczników Market Leader i Business Result

materiału autorskie prowadzącego

Efekty uczenia się:

ANG_U01 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac M1_U09

ANG_U02 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych,właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych M1_U10

ANG_U03 posługuje się językiem obcym w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego M1_U11

ANG_U03 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie M1_K01

ANG_U04 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role M1_K02

ANG_U05 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności M1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia wszystkich sprawności językowych, konwersacje, dyskusje, prezentacje, prace pisemne.

Testy cząstkowe i / lub semestralne.

Zaliczenie na ocenę po I semestrze.

Egzamin (część ustna i pisemna) po IV semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.