Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-1GEK Kod Erasmus / ISCED: 07.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia ekonomiczna
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Założenia (opisowo):

Student poznaje charakterystykę regionów Unii Europejskiej i ich gospodarek.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu geografii ekonomicznej w kontekście problemów społeczno-gospodarczych współczesnego świata oraz funkcjonowania gospodarki UE.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: ogólnowydziałowy

Moduł: M_1

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu,

Rok studiów /semestr: Studia pierwszego stopnia, rok I, semestr 2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

--

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład – 15, ćwiczenia - 15h

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, projekt opracowany w grupach, praca w grupach oraz praca indywidualna,

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin końcowy pisemny, kolokwium, projekty studentów,

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach: 15 godz.

Przygotowanie się do wykładu: 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 15 godz.

Udział w ćwiczeniach: 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 8 godz.

Przygotowanie projektu: 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 12 godz.

Udział w konsultacjach: 4 godz.

Egzamin: 1 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 65 godz. ECTS 2,6

o charakterze praktycznym: 10 godz. ECTS 0,4

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

- K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2015,

- H. Rogacki (red.), Geografia społeczno- gospodarcza Polski, PWN, Warszawa 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

- R. Crescenzi, Geography, Institutions and Regional Economic Performance, Springer- Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Berlin 2012.

- I. Fierla (red.), Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa 2006,

- E. Haliżak, Geoekonomia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012,

- S. Korenika, Wprowadzenie do geografii politycznej i gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2006,

- J. Wrona (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa 2006,

- Bazy danych GUS (w tym baza danych lokalnych), Eurostatu, oraz Komisji Europejskiej dostępne na ich oficjalnych stronach internetowych- źródła aktualnych informacji w zakresie procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1GEK_W01 Student ma wiedzę w zakresie działalności gospodarczej (w tym aktywności jednostki) w warunkach różnych uwarunkowań przestrzennych i gospodarczych. M1_W05

UMIEJĘTNOŚCI

1GEK_U01 Student posiada umiejętność interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych w ramach różnych uwarunkowań przestrzennych i gospodarczych w Polsce i w UE. M1_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1GEK_K01 Student potrafi pracować w grupie, wnioskując w zakresie problematyki geografii ekonomicznej. M1_K02

1GEK_K02 Student potrafi doskonalić swoją wiedzę w zakresie geografii ekonomicznej. M1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład - prezentacje multimedialne, ćwiczenia - praca indywidualna i grupowa,projekty przygotowane przez studentów.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Proniewski
Prowadzący grup: Emilia Jankowska-Ambroziak, Marek Proniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.