Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Transfer technologii w gospodarce światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-3TTG Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transfer technologii w gospodarce światowej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej dotyczącej warunków innowacyjności i procesów transferu technologii zachodzących we współczesnej gospodarce. W czasie wykładu omówione zostaną metody transferowania wiedzy i warunki jej skutecznej absorbcji. Przedmiot zakłada też nabycie przez studentów praktycznych umiejętności z zakresu możliwości pomiaru i analizy procesów transferu technologii z wykorzystaniem ogólnodostępnych baz danych statystycznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej dotyczącej warunków innowacyjności i procesów transferu technologii zachodzących we współczesnej gospodarce. W czasie wykładu omówione zostaną metody transferowania wiedzy i warunki jej skutecznej absorbcji. Przedmiot zakłada też nabycie przez studentów praktycznych umiejętności z zakresu możliwości pomiaru i analizy procesów transferu technologii z wykorzystaniem ogólnodostępnych baz danych statystycznych.

Pełny opis:

1. Znaczenie technologii we współczesnej gospodarce (4h)

1.1 Wiedza a technologia. Definicje i systematyka pojęć

1.2 Wiedza i technologia jak kluczowy zasób gospodarczy

1.3 Sposoby kreowania i przyrostu wiedzy i technologii

1.4 Sektory IT, ICT i ich wpływ na zasoby wiedzy w gospodarce

2. TT jako proces gospodarczy (5h)

2.1 TT a transfer wiedzy

2.2. Definicje i podziały procesu TT

2.3 . Podmioty uczestniczące w procesach TT

2.4. Kanały TT

3. Istota i znaczenie międzynarodowego transferu technologii (MTT) (3h)

3.1.MTT– podstawowe pojęcia

3.2. Kanały międzynarodowego transferu technologii

3.3. Uwarunkowania rozwoju MTT

3.4. Luka technologiczna oraz rola MTT w procesie jej zamykania

4. Innowacja jako efekt procesu TT (3h)

3.1. Pojęcie i rodzaje innowacji

3.2. Innowacyjność przedsiębiorstw a innowacyjność gospodarki

3.3. Wewnętrzne i zewnętrzne źródła innowacji

5. Proces innowacyjne we współczesnej gospodarce (5h)

4.1. Rodzaje procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

4.2. Wpływ rewolucji technologicznej na procesy innowacyjne

4.3. Wpływ transferu technologii na innowacyjność gospodarki

6. Ekosystemy innowacji (5h)

6.1 Regionalne systemy innowacji

6.2. Krajowe systemy innowacji

6.3. Globalne systemy innowacji

6.4. Networking, platformy internetowe, crowdsourcing. Istota i wpływ na innowacyjność

7. Uwarunkowania działalności innowacyjnej i transferu technologii w gospodarce światowej (5h)

7.1. Krajowe uwarunkowania działalności innowacyjnej i transferu technologii

7.2. Międzynarodowe uwarunkowania działalności innowacyjnej i transferu technologii

7.3. Uwarunkowania związane z rozwojem technologii ICT

Literatura:

Literatura podstawowa:

Fagerberg J., Innovation studies :evolution and future challenges, Esben Sloth Andersen 2013.

A.H. Jasiński, Innowacje i transfer techniki w gospodarce polaskiej, Wyd. UwB, Białystok 2000.

A.H. Jasińskim, R. Ciborowski, Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, Wyd. UwB, Białystok 2012.

P. Lowe, Zarządzanie technologią. Możliwości poznawcze i szanse, „Śląsk”, Katowice 1999.

Literatura uzupełniająca:

Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, M.Brzeziński (red.), Difin, Warszawa 2001, r.1, 4

Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, M.Dworczyk, R.Szlasa (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, r.2

M.Kondratiuk-Nierodzińska, Współczesne procesy innowacyjne w wysoko rozwiniętej gospodarce rynkowej, Optimum. Studia Ekonomiczne, 2000, Nr 3(7), str.29-48

A.Sosnowska, K.Poznańska, S.Łobejko, J.Brdulak, K.Chinowska, Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa 2003, r. 2

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery, K.B.Matusiak, J.Guliński (red.), PARP, Warszawa 2010, r. 1, 3 i 4.

Firszt D., Międzynarodowy transfer technologii jako narzędzie budowania gospodarki opartej na wiedzy, „Zeszyty Naukowe” Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 741, Wyd. AE Kraków, Kraków 2007, str.103-116.

Efekty uczenia się:

W03 Student zna zależności między uczestnikami stosunków międzynarodowych, w szczególności w sferze obrotu towarowego i przepływu czynników produkcji (gospodarki krajowe, organizacje, korporacje)

W07 Student ma podstawową wiedzę na temat pozyskiwania i porządkowania informacji dotyczących przyczyn, charakteru i konsekwencji zmian strukturalnych w gospodarce światowej (wynikających z przepływu dóbr, usług i czynników produkcji między krajami)

UMIEJĘTNOŚCI

U09 Student potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac

U03 Student posiada umiejętność analizy i interpretacji zależności i ograniczeń cechujących operacje międzynarodowe, w szczególności w handlu zagranicznym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K02 Student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie

K06 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- projekty w formie studiów przypadku i referatów realizowane na ćwiczeniach

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu (przygotowanego w formie testu) oraz uprzednie zaliczenie ćwiczeń.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinna być zaliczane na konsultacjach. Więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności wpływają na obniżenie oceny o pół stopnia.

Na ocenę końcową będzie miała wpływ indywidualna aktywność studenta, przygotowana w grupach prezentacja multimedialna oraz przygotowana indywidualnie praca pisemna.

Za aktywność na zajęciach można uzyskać max.6pkt. Otrzymanie minimum 5pkt za aktywność oznacza podniesienie końcowej oceny o pół stopnia. Prezentacja multimedialna oraz praca pisemna oceniane są w skali ocen 2- 5. Średnia arytmetyczna z prezentacji i pracy pisemnej stanowi ocenę końcową z przedmiotu. Ocena może być podwyższona o pół stopnia, biorąc pod uwagę aktywność studenta.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Roszkowska
Prowadzący grup: Dorota Roszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.