Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Transfer technologii w gospodarce światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-3TTG Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transfer technologii w gospodarce światowej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej dotyczącej warunków innowacyjności i procesów transferu technologii zachodzących we współczesnej gospodarce. W czasie wykładu omówione zostaną metody transferowania wiedzy i warunki jej skutecznej absorbcji. Przedmiot zakłada też nabycie przez studentów praktycznych umiejętności z zakresu możliwości pomiaru i analizy procesów transferu technologii z wykorzystaniem ogólnodostępnych baz danych statystycznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej dotyczącej warunków innowacyjności i procesów transferu technologii zachodzących we współczesnej gospodarce. W czasie wykładu omówione zostaną metody transferowania wiedzy i warunki jej skutecznej absorbcji. Przedmiot zakłada też nabycie przez studentów praktycznych umiejętności z zakresu możliwości pomiaru i analizy procesów transferu technologii z wykorzystaniem ogólnodostępnych baz danych statystycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy. Moduł IV. Do wyboru

Rok studiów /semestr: studia 1 stopnia/3 rok/semestr 5

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład: 30 godzin, ćwiczenia 15 godzin

Metody dydaktyczne: - podające: wykład z wykorzystanie prezentacji w Power Point. - ćwiczeniowo-praktyczne: ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: prezentacja przygotowanych wcześniej treści, dyskusja, analiza tekstu, analiza danych statystycznych, praca w grupach.

Liczba punktów ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach- 30

Udział w ćwiczeniach - 15

Przygotowanie do ćwiczeń, w tym pracowanie wskazanych zagadnień i zadań - 69

Udział w konsultacjach - 9

Przygotowanie do egzaminu - 25

Egzamin końcowy -2

Łączny nakład pracy studenta w godz.: 150

Wskaźniki ilościowe: Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 56h; 2,24 ECTS Liczba godzin o charakterze praktycznym 7 h; 0,28 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Fagerberg J., Innovation studies :evolution and future challenges, Esben Sloth Andersen 2013.

A.H. Jasiński, Innowacje i transfer techniki w gospodarce polaskiej, Wyd. UwB, Białystok 2000.

A.H. Jasińskim, R. Ciborowski, Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, Wyd. UwB, Białystok 2012.

P. Lowe, Zarządzanie technologią. Możliwości poznawcze i szanse, „Śląsk”, Katowice 1999.

Literatura uzupełniająca:

Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, M.Brzeziński (red.), Difin, Warszawa 2001, r.1, 4

Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, M.Dworczyk, R.Szlasa (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, r.2

M.Kondratiuk-Nierodzińska, Współczesne procesy innowacyjne w wysoko rozwiniętej gospodarce rynkowej, Optimum. Studia Ekonomiczne, 2000, Nr 3(7), str.29-48

A.Sosnowska, K.Poznańska, S.Łobejko, J.Brdulak, K.Chinowska, Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa 2003, r. 2

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery, K.B.Matusiak, J.Guliński (red.), PARP, Warszawa 2010, r. 1, 3 i 4.

Firszt D., Międzynarodowy transfer technologii jako narzędzie budowania gospodarki opartej na wiedzy, „Zeszyty Naukowe” Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 741, Wyd. AE Kraków, Kraków 2007, str.103-116.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3TTG_W01 Student zna zależności między uczestnikami stosunków międzynarodowych, w szczególności w sferze obrotu towarowego i przepływu czynników produkcji (gospodarki krajowe, organizacje, korporacje) (M1_W03)

3TTG_W02 Student ma podstawową wiedzę na temat pozyskiwania i porządkowania informacji dotyczących przyczyn, charakteru i konsekwencji zmian strukturalnych w gospodarce światowej (wynikających z przepływu dóbr, usług i czynników produkcji między krajami) (M2_W07)

UMIEJĘTNOŚCI

3TTG_U01 Student potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac (M1_U09)

3TTG_U02 Student posiada umiejętność analizy i interpretacji zależności i ograniczeń cechujących operacje międzynarodowe, w szczególności w handlu zagranicznym (M1_U03)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3TTG_K01 Student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (M1_K01)

3TTG_K02 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (M1_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- projekty w formie studiów przypadku i referatów realizowane na ćwiczeniach

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu (przygotowanego w formie testu) oraz uprzednie zaliczenie ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Roszkowska
Prowadzący grup: Dorota Roszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Roszkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.