Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Regionalizacja współpracy gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-1RWG Kod Erasmus / ISCED: 14.601 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Regionalizacja współpracy gospodarczej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty kierunkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu „Regionalizacja współpracy gospodarczej” jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką regionalizmu i regionalizacji. Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat funkcjonowania pomiotów gospodarki światowej oraz międzynarodowej współpracy gospodarczej w warunkach regionalizacji.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu „Regionalizacja współpracy gospodarczej” jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką regionalizmu i regionalizacji. Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat funkcjonowania pomiotów gospodarki światowej oraz międzynarodowej współpracy gospodarczej w warunkach regionalizacji. Studenci nabywają wiedzę na temat procesów regionalizacji i globalizacji oraz czynników determinujących oba procesy. Zwrócona zostanie także uwaga na podobieństwa i różnice obu procesów oraz ich wpływ na współpracę międzynarodową. Przedmiot zakłada również nabycie przez studentów umiejętności analizy regionalnych przepływów handlowych i kapitałowych z wykorzystaniem ogólnodostępnych baz danych statystycznych. Po zaliczeniu przedmiotu student rozumie podstawowe mechanizmy integracji gospodarczej oraz potrafi omówić i wyjaśnić wpływ regionalizacji na rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Moduł: M_3

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów /semestr: studia drugiego stopnia, rok I, semestr 1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 15 godzin, konwersatorium 15 godzin.

Metody dydaktyczne:

• wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu

• ćwiczenia: angażujące studentów do pracy samodzielnej i w grupach oraz dyskusji na podejmowane tematy, a także samodzielnej prezentacji treści i opinii na forum grupy, analizy typu case study (wybranych ugrupowań regionlanych)

Punkty ECTS: 5 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta (rodzaj aktywności i liczba godzin):

• udział w wykładach w formie stacjonarnej (12 godz.)

• udział w wykładach w formie e-learningu (3 godz.)

• studiowanie literatury przedmiotu (25 godz.)

• przygotowanie do egzaminu końcowego (15 godz.)

• udział w ćwiczeniach (12 godz.)

• udział w ćwiczeniach w formie e-learningu (3 godz.)

• przygotowanie do ćwiczeń (5 godz.)

• przygotowanie referatu (35 godz.)

• przygotowanie prezentacji (5 godz.)

• przygotowanie prac domowych-pisemnych (5 godz.)

• udział w konsultacjach (3 godz.)

• udział w egzaminie pisemnym (2 godz.)

Łączny nakład pracy studenta: 125 godz.

Wskaźniki ilościowe:

• nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (Liczba godzin/Punkty ECTS):

29 godz. / 1,16 ECTS

• nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym (Liczba godzin/Punkty ECTS):

50 godz. / 2 ECTS

Literatura:

Podstawowa i uzupełniająca (wybrane pozycje - szczegóły zostaną przekazane bezpośrednio przez prowadzących ćwiczenia):

1. Bazy danych statystycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych, Banku Światowego, OECD, UNCTAD, MFW, WTO, EUROSTAT

2. Czerewacz-Filipowicz K., Konopelko A., Regional Integration Processes in the Commonwealth of Independent States. Economic and Political Factors, Springer 2017.

3. Czerewacz-Filipowicz K., Regionalizm i regionalizacja w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Politechnika Białostocka, Białystok 2016.

4. Czernichowski K., Integracja Afrykańska – uwarunkowania, formy współpracy, instytucje, CeDeWu, Warszawa 2010.

5. Gawrycki M.F. (red.), Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej, Difin, Warszawa 2007.

6. Hirata H., Kose M.A., Otrok Ch., Regionalization vs. Globalization, International Monetary Fund, 2013, https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1319.pdf

7. Hughes J., Sasse G., Gordon C., Houndmills, Europeanization and regionalization in the EU’s enlargement to Central and Eastern Europe : the myth of conditionality, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2004.

8. Jędrzejczyk-Kuliniak K, Kwieciński L., Michalski B., Stadtmuller E. (red.), Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Aspekty polityczno-gospodarcze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

9. Klecha-Tylec K., Regionalizm w teorii i praktyce państw Azji Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

10. Miklaszewski S., Molendowski E., Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Difin, Warszawa 2009.

11. Orłowska R., Żałądkiewicz K. (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2012.

12. Oziewicz E. (red.), Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, PWN, Warszawa 2001.

13. Rymarczyk J., Wróblewski M. (red.), Pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2006.

14. Skulska B., Domiter M., Michalczyk W. (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Efekty uczenia się:

1RWG_W03 Student zna zależności pomiędzy podmiotami gospodarki światowej, w szczególności w sferze handlu międzynarodowego oraz międzynarodowych przepływów czynników produkcji M2_W03

1RWG_U01 Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska i procesy gospodarcze i społeczne dokonujące się w gospodarce światowej w warunkach regionalizacji M2_U01

1RWG_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę stałego uczenia się ze względu na dynamikę procesów i zjawisk zachodzących w gospodarce światowej oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób M2_K01

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy odbywa się w formie pisemnej (test w pytaniami zamkniętymi i półotwartymi). Egzamin uważa się za zaliczony przy uzyskaniu 60% poprawnych odpowiedzi.

Zasady dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie konwersatorium.

Sposób i zasady zaliczenia konwersatorium - na ocenę końcową będzie miała wpływ aktywność studentów podczas zajęć oraz jakość zaprezentowanego podczas konwersatorium referatu, przygotowywanego w grupach (2-3 osobowych).

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach. Więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności wpływają na obniżenie oceny o pół stopnia. Brak zaliczenia konwersatorium następuje w przypadku opuszczenia przez studenta, bez usprawiedliwienia, min. połowy obowiązkowych zajęć.

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Roszkowska
Prowadzący grup: Dorota Roszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy dotyczącej teorii i charakterystyki procesów regionalizacji zachodzących we współczesnej gospodarce, jak również najważniejszych regionalnych ugrupowań gospodarczych. Przedmiot zakłada też nabycie przez studentów praktycznych umiejętności z zakresu możliwości pomiaru i analizy regionalnych przepływów handlowych i kapitałowych z wykorzystaniem ogólnodostępnych baz danych statystycznych.

Pełny opis:

1. Liberalizacja gospodarki światowej i jej wpływ na międzynarodową integrację gospodarczą. Przesłanki i warunki integracji gospodarczej (2h)

2. Globalizacja, regionalizacja i regionalizm (2h)

3. Formy i koncepcje integracji gospodarczej (2h)

4. Efekty integracji gospodarczej (2h)

5. Regionalizm a multilateralizm (2h)

6. Międzynarodowe przepływy kapitału i ich wpływ na procesy regionalizacji (2h)

7. Internacjonalizacja działalności na przykładzie KTN (3h)

Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Orłowska, K. Żołądkiewicz (red. naukowa), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2012.

Bazy danych statystycznych organizacji OCED, WB, UNCTAD, EUROSTAT

Literatura uzupełniająca:

A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2003.

P. Bożyk, J. Misala, M. Puławski, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Warszawa 2002 (wydanie drugie zmienione), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.