Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-2MSG Kod Erasmus / ISCED: 14.602 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu podmiotów i prawidłowości kształtowania się stosunków międzynarodowych w sferze ekonomicznej, wiedza o strukturze bilansu płatniczego, rozumienie reguł międzynarodowego rynku finansowego, funkcjonowania korporacji transnarodowych, migracji międzynarodowych, kryzysów finansowych.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: kierunkowy (moduł 3)

DZIEDZINA: nauki społeczne

DYSCYPLINA: ekonomia i finanse

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok II/ semestr 3

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 15h, ćwiczenia 30h

METODY DYDAKTYCZNE: wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas

wykładu i zadawania pytań;

ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, prezentacje studentów, dyskusja, praca w grupie

PUNKTY ECTS: 5

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15h

- egzamin: 2h

- przygotowanie do wykładu: 10h

- udział w w konsultacjach: 9h

- przygotowanie do egzaminu: 25h

- udział w ćwiczeniach: 30h

- przygotowanie do ćwiczeń: 15h

- przygotowanie do kolokwium: 20h

Łączny nakład pracy: 125 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 56 (ECTS: 2,24)

- o charakterze praktycznym: 5h (ECTS: 0,2)

Literatura:

Podstawowa:

1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. J. Rymarczyk, Wyd. PWE, Warszawa 2010

2. Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Wyd. UW, Warszawa 2006

3. A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2017.

Uzupełniająca:

1. R.J. Carbaugh, International economics (15th ed.), Boston : Cengage Learning 2015.

2. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Gospodarcze wyzwania XXI wieku, red. A. Oleksiak, Wyd. KEY Text, Warszawa 2010

3. Ekonomia międzynarodowa i stosunki gospodarcze, red. B. Fiedor, Wyd. UE Wrocław 2008.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2MSG_W01: Student posiada wiedzę o różnych rodzajach

stosunków ekonomicznych w relacjach międzynarodowych

oraz pogłębioną wiedzę w zakresie wymiany handlowej, polityki kursowej, konsekwencji przepływu czynników produkcji [M2_W04]

UMIEJĘTNOŚCI

2MSG_U01: Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne zachodzące w gospodarce światowej, rozumie ich przyczyny i mechanizmy [M2_U01]

KOMPETENCJE

2MSG_K01: Student, mając świadomość dynamiki zmian w gospodarce światowej, rozumie potrzebę nieustannego dokształcania się i aktualizowania wiedzy [M2_K01]

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin w formie testu.

Ćwiczenia: kolokwium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.