Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prognozowanie i symulacje w handlu zagranicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-2PRO Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prognozowanie i symulacje w handlu zagranicznym
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 rok 2 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe
specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Ekonometria 0300-MS2-1EKN
Statystyka matematyczna 0300-MS2-1STM

Założenia (lista przedmiotów):

Ekonometria 0300-MS2-1EKN
Statystyka matematyczna 0300-MS2-1STM

Założenia (opisowo):

Znajomość zagadnień dotyczących weryfikacji hipotez statystycznych, budowy i weryfikacji modeli ekonometrycznych, a także mikro – i makroekonomii na poziomie wymaganym na studiach 1 stopnia

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Po zakończeniu kursu studenci powinni posiadać podstawową wiedzę teoretyczną na temat prognoz i symulacji, a także powinni poznać podstawowe metody prognozowania zjawisk ekonomicznych, dotyczące w szczególności handlu zagranicznego

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, M_2 Przedmioty podstawowe

Rok studiów/semestr rok 2/semestr IV

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Znajomość zagadnień dotyczących weryfikacji hipotez statystycznych, budowy i weryfikacji modeli ekonometrycznych, a także mikro – i makroekonomii na poziomie wymaganym na studiach 1 stopnia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godz. – wykład; 30 godz. – ćwiczenia

Metody dydaktyczne

W cyklu kształcenia z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Ms Teams, Blacboard lub USOS (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna, projekt).

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta

udział w wykładach – 15 h;

udział w ćwiczeniach – 30 h;

udział w konsultacjach – 6 h;

odrabianie prac domowych – 20 h;

przygotowanie do zajęć – 34 h;

przygotowanie do kolokwium – 25 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 20 h.

Łączny nakład pracy studenta - 150 h.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania., PWN, Warszawa 2011.

2. Dittman P., Prognozowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.

3. Grabowski W., Welfe A., Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Gajda J.B., Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Estymacja-symulacja-sterowanie., PWN, Warszawa 1988.

2. Milo W. (red.), Prognozowanie i symulacja, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2000.

3. Sułek M., Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2PRO_W01 Ma wiedzę na temat modelowania ekonomicznego, prognozowania i symulacji, KP7_WG5

2PRO_W02 Ma wiedzę na temat pozyskiwania danych ilościowych dotyczących badania zjawisk społeczno-gospodarczych oraz metod i narzędzi służących do ich analizy i prognozowania, KP7_WG5

Umiejętności

2PRO_U01 potrafi modelować i prognozować złożone procesy gospodarcze z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie stosunków międzynarodowych KP7_UK4

2PRO_U02 zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia badawcze, w tym techniki pozyskiwania danych, w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz modelowania struktur gospodarczych i procesów w nich zachodzących KP7_WG5

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągniecie założonych efektów kształcenia.

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny zawierający pytania testowe.

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwium lub projektu oraz aktywności na zajęciach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. Zaliczanie nieobecności odbywa się na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Perło
Prowadzący grup: Paweł Konopka, Dorota Perło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Ekonometria 0300-MS2-1EKN
Statystyka matematyczna 0300-MS2-1STM

Założenia (lista przedmiotów):

Ekonometria 0300-MS2-1EKN
Statystyka matematyczna 0300-MS2-1STM

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Po zakończeniu kursu studenci powinni posiadać podstawową wiedzę teoretyczną na temat prognoz i symulacji, a także powinni poznać podstawowe metody prognozowania zjawisk ekonomicznych, dotyczące w szczególności handlu zagranicznego

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, M_2 Przedmioty podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki

dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia

Rok studiów/semestr rok 2/semestr IV

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Znajomość zagadnień dotyczących weryfikacji hipotez statystycznych, budowy i weryfikacji modeli ekonometrycznych, a także mikro – i makroekonomii na poziomie wymaganym na studiach 1 stopnia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godz. – wykład; 30 godz. – ćwiczenia

Metody dydaktyczne

Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca samodzielna).

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta

udział w wykładach – 15 h;

udział w ćwiczeniach – 30 h;

udział w konsultacjach – 4 h;

odrabianie prac domowych – 20 h;

przygotowanie do zajęć – 36 h;

przygotowanie do kolokwium – 25 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 20 h.

Łączny nakład pracy studenta - 150 h.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami (Liczba godzin/Punkty ECTS):

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50/2

o charakterze praktycznym 125/5

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania., PWN, Warszawa 2011.

2. Dittman P., Prognozowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.

3. Grabowski W., Welfe A., Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Gajda J.B., Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Estymacja-symulacja-sterowanie., PWN, Warszawa 1988.

2. Milo W. (red.), Prognozowanie i symulacja, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2000.

3. Sułek M., Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Konopka
Prowadzący grup: Paweł Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Ekonometria 0300-MS2-1EKN
Statystyka matematyczna 0300-MS2-1STM

Założenia (lista przedmiotów):

Ekonometria 0300-MS2-1EKN
Statystyka matematyczna 0300-MS2-1STM

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Po zakończeniu kursu studenci powinni posiadać podstawową wiedzę teoretyczną na temat prognoz i symulacji, a także powinni poznać podstawowe metody prognozowania zjawisk ekonomicznych, dotyczące w szczególności handlu zagranicznego

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, M_2 Przedmioty podstawowe

Rok studiów/semestr rok 2/semestr IV

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Znajomość zagadnień dotyczących weryfikacji hipotez statystycznych, budowy i weryfikacji modeli ekonometrycznych, a także mikro – i makroekonomii na poziomie wymaganym na studiach 1 stopnia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godz. – wykład; 30 godz. – ćwiczenia

Metody dydaktyczne

W cyklu kształcenia z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Ms Teams, Blacboard lub USOS (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna, projekt).

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta

udział w wykładach – 15 h;

udział w ćwiczeniach – 30 h;

udział w konsultacjach – 9 h;

odrabianie prac domowych – 20 h;

przygotowanie do zajęć – 34 h;

przygotowanie do kolokwium – 22 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 20 h.

Łączny nakład pracy studenta - 150 h.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania., PWN, Warszawa 2011.

2. Dittman P., Prognozowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.

3. Grabowski W., Welfe A., Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Gajda J.B., Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Estymacja-symulacja-sterowanie., PWN, Warszawa 1988.

2. Milo W. (red.), Prognozowanie i symulacja, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2000.

3. Sułek M., Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010.

Uwagi:

W związku z faktem wprowadzenia nauczania zdalnego, od dnia 13.03.2020 cykl zajęciowy prowadzony jest zdalnie z wykorzystaniem systemu USOS.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.