Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo prywatne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-1PPR Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo prywatne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest uzyskanie przez uczestników zajęć kwalifikacji pozwalających na rozumienie i wykorzystanie podstawowych instytucji prawa prywatnego.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi rozwiązaniami prawnymi z zakresu prawa prywatnego i nabycie przez nich umiejętności ich wykorzystania w obrocie prawnym.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy M_2

Dziedzina i dyscyplina nauki dyscyplina nauk społecznych, dziedzina: nauki prawne

Rok studiów/semestr I/2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) wprowadzenie do teorii prawa

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Liczba godzin: 60

Wykład: 30

Ćwiczenia: 30

Metody dydaktyczne:

Wykład: prezentacja merytorycznych treści przez prowadzącego.

Ćwiczenia: prezentacji merytorycznych treści przez prowadzącego towarzyszy dyskusja uczestników oraz rozwiązywanie na bieżąco kazusów mających za podstawę omawianą materię normatywną, a także praca w grupach oraz przygotowywanie krótkich prezentacji i wystąpień.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

• udział w wykładach 30 h

• udział w ćwiczeniach 30 h

• udział w egzaminie 2 h

• przygotowanie do egzaminu 12 h

• przygotowanie do ćwiczeń 23 h

• przygotowanie do kolokwium 12 h

• udział w konsultacjach 8 x 2 = 16 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

• wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 78 h, tj. 3,12 ECTS

• o charakterze praktycznym 93 h, 3,72 ECTS

Literatura:

A. Doliwa, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2012

A. Doliwa, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012

A. Doliwa, Zobowiązania, Warszawa 2012

A. Doliwa, Prawo spadkowe, Warszawa 2012

A. Bieranowski, P. Bogdalski, M. Goettel, Prawo cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2012

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

P6S_WG1: student posiada podstawową teoretyczną wiedzę o naukach prawnych, w tym o ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk społecznych - KA6_WG1;

P6S_WG1: student posiada podstawową teoretyczną wiedzę o modelach ustrojowych i systemach gospodarczych współczesnego świata - KA6_WG2;

P6S_WG1: student posiada podstawową teoretyczną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa prywatnego;- KA6_WG5;

P6S_WG1: student posiada podstawową teoretyczną wiedzę o normach i regułach prawnych organizujących struktury i instytucje gospodarcze, rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania - KA6_WG6;

P6S_WG1: student posiada podstawową teoretyczną wiedzę o poglądach na temat instytucji prawnych, zasad ich funkcjonowania - KA6_WG7;

P6S_WG1: student posiada podstawową wiedzę teoretyczną o metodach i narzędziach, w tym technikach, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych oraz o metodach badawczych stosowanych w naukach prawnych - KA6_WG9;

Umiejętności:

P6S_UW: student potrafi w stopniu podstawowym analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg zdarzeń prawnych - KA6_UW1;

P6S_UW: student potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i gromadzić dane na potrzeby analizy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych - KA6_UW2;

P6S_UW:student potrafi w stopniu podstawowym przewidywać konkretne procesy i zjawiska ekonomiczne z uwzględnieniem obowiązującego ustawodawstwa - KA6_UW3;

P6S_UW: student posługuje się w stopniu podstawowym systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi w celu rozwiązywania problemów gospodarczych UW4;

P6S_UW: student potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu prawa w podejmowaniu i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej - KA6_UW5;

P6S_UW: student rozumie i analizuje w stopniu podstawowym zjawiska gospodarcze uwzględniając obowiązujące ustawodawstwo - KA6_UW6; P6S_UU: student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności - KA6_UU1.

Kompetencje społeczne:

P6S_KK: student potrafi krytycznie analizować posiadaną wiedzę w zakresie nauk prawnych - KA6_KK1;

P6S_KK: student uznaje znaczenie wiedzy prawniczej w rozwiązywaniu problemów poznawczych - KA6_KK2.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia ćwiczeń może przystąpić osoba, która uczestniczyła we wszystkich zajęciach w semestrze. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach. W razie nieobecności na 2 lub większej ilości zajęć, należy zaliczyć na dyżurze treści omawiane na zajęciach, na których student nie był obecny. Student ma obowiązek stawić się na dyżur celem zaliczenia nieobecności najpóźniej w terminie 2 tygodni od wyznaczonego terminu zaliczenia przedmiotu. Trzy nieobecności, w tym dwie niezaliczone w powyższy sposób nieobecności na zajęciach, uniemożliwiają przystąpienie do zaliczenia ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń ma formę pisemną lub ustną i polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania otwarte lub w postaci testu.

Do egzaminu może przystąpić osoba, która otrzymała ocenę co najmniej dostateczną z ćwiczeń. Egzamin ma formę pisemną lub ustną i polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania otwarte lub w postaci testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Huzarska
Prowadzący grup: Joanna Huzarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.