Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-1TEI1 Kod Erasmus / ISCED: 11.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne I
Jednostka: Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności obsługi komputera związanych z zarządzaniem plikami, edycją dokumentów tekstowych, obsługą arkuszy kalkulacyjnych, baz danych i Internetu.

Studenci w ramach przedmiotu nabywają umiejętność posługiwania się typowymi aplikacjami w celu przetworzenia informacji. W przypadku każdego z poznanych programów komputerowych, część zajęć zostanie przeznaczona na dostosowanie programu do potrzeb użytkownika, wymianę danych z innymi aplikacjami i możliwościami automatyzacji wybranych operacji np. stosowania styli i szablonów. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli w efektywny sposób zbierać i przechowywać informacje, analizować dane oraz wykorzystywać technologie informacyjne w procesie decyzyjnym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-1TEI

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: M_1 Kształcenia ogólnego

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, Ekonomia

Rok studiów/semestr I rok/semestr 2

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia 30 godzin (w tym e-learning).

Metody dydaktyczne: Ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach i w zaliczeniu ćwiczeń 30 godzin (w tym e-learning).

- przygotowanie do ćwiczeń 26 godzin.

- realizacja zadań projektowych 8 godzin.

- studiowanie literatury 15 godzin.

- przygotowanie do zaliczenia 15 godzin.

- udział w konsultacjach 6 godzin.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - Liczba godzin 30, Punkty ECTS 1,2

- o charakterze praktycznym - Liczba godzin 26, Punkty ECTS 1,04

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Harasiewicz-Mordasiewicz A., Excel 2007, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010

2. Siemieniuk N., Zalewska-Bochenko A., Microsoft Word 2007, Microsoft PowerPoint 2007. Ilustrowany przewodnik dla studentów, Wydawnictwa WEiZ UwB, Białystok 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Siemieniuk N., Sikorski J. (red.), Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych, Wydawnictwa UwB, Białystok 2011

3. Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

4. Sokół M.: Internet. Pierwsza pomoc, Helion, Warszawa 2009.

5. J. Lambert, S. Lambert, Microsoft Word 2016 Step by Step, Microsoft Press, 2015.

6. S. Freund, J. Starks, E. Schmieder, Shelly Cashman Series (R) Microsoft (R) Office 365 & Excel 2016: Comprehensive, Cengage Learning, Inc, 2016

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1TEI1 _W01 Student ma wiedzę pogłębioną dotyczącą metod i narzędzi wykorzystywanych w programach komputerowych służących do edycji dokumentów tekstowych oraz obsługi arkuszy kalkulacyjnych, przydatnych do pozyskiwania danych wykorzystywanych do opisu, analizy i prezentacji poszczególnych obszarów działalności gospodarczej P1_W06

UMIEJĘTNOŚCI

1TEI1_U01 Potrafi przy pomocy odpowiedniego oprogramowania przygotować prace, prezentacje multimedialne - umiejętnie wyszukując przy tym m.in. materiały elektroniczne jako źródło danych do ich przygotowywania P1_U_09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1TEI1 _K01 Potrafi samodzielnie, przy wykorzystaniu różnych technik informacyjnych, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności P1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze), wykonanie pracy projektowej (e-learning), uzyskanie pozytywnego zaliczenia z kolokwium (zaliczenie na podstawie pracy praktycznej przy komputerze na koniec semestru) oraz na podstawie aktywności na zajęciach.

Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Prowadzący grup: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności obsługi komputera związanych z zarządzaniem plikami, edycją dokumentów tekstowych, obsługą arkuszy kalkulacyjnych, baz danych i Internetu.

Studenci w ramach przedmiotu nabywają umiejętność posługiwania się typowymi aplikacjami w celu przetworzenia informacji. W przypadku każdego z poznanych programów komputerowych, część zajęć zostanie przeznaczona na dostosowanie programu do potrzeb użytkownika, wymianę danych z innymi aplikacjami i możliwościami automatyzacji wybranych operacji np. stosowania styli i szablonów. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli w efektywny sposób zbierać i przechowywać informacje, analizować dane oraz wykorzystywać technologie informacyjne w procesie decyzyjnym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-1TEI

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: M_1 Kształcenia ogólnego

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, Ekonomia

Rok studiów/semestr I rok/semestr 2

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia 30 godzin (w tym e-learning).

Metody dydaktyczne: Ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach i w zaliczeniu ćwiczeń 30 godzin (w tym e-learning).

- przygotowanie do ćwiczeń 26 godzin.

- realizacja zadań projektowych 8 godzin.

- studiowanie literatury 15 godzin.

- przygotowanie do zaliczenia 15 godzin.

- udział w konsultacjach 6 godzin.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - Liczba godzin 30, Punkty ECTS 1,2

- o charakterze praktycznym - Liczba godzin 26, Punkty ECTS 1,04

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Harasiewicz-Mordasiewicz A., Excel 2007, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010

2. Siemieniuk N., Zalewska-Bochenko A., Microsoft Word 2007, Microsoft PowerPoint 2007. Ilustrowany przewodnik dla studentów, Wydawnictwa WEiZ UwB, Białystok 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Siemieniuk N., Sikorski J. (red.), Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych, Wydawnictwa UwB, Białystok 2011

3. Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

4. Sokół M.: Internet. Pierwsza pomoc, Helion, Warszawa 2009.

5. J. Lambert, S. Lambert, Microsoft Word 2016 Step by Step, Microsoft Press, 2015.

6. S. Freund, J. Starks, E. Schmieder, Shelly Cashman Series (R) Microsoft (R) Office 365 & Excel 2016: Comprehensive, Cengage Learning, Inc, 2016

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Prowadzący grup: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności obsługi komputera związanych z zarządzaniem plikami, edycją dokumentów tekstowych, obsługą arkuszy kalkulacyjnych, baz danych i Internetu.

Studenci w ramach przedmiotu nabywają umiejętność posługiwania się typowymi aplikacjami w celu przetworzenia informacji. W przypadku każdego z poznanych programów komputerowych, część zajęć zostanie przeznaczona na dostosowanie programu do potrzeb użytkownika, wymianę danych z innymi aplikacjami i możliwościami automatyzacji wybranych operacji np. stosowania styli i szablonów. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli w efektywny sposób zbierać i przechowywać informacje, analizować dane oraz wykorzystywać technologie informacyjne w procesie decyzyjnym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-1TEI

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: M_1 Kształcenia ogólnego

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, Ekonomia

Rok studiów/semestr I rok/semestr 2

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia 30 godzin (w tym e-learning).

Metody dydaktyczne: Ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach i w zaliczeniu ćwiczeń 30 godzin (w tym e-learning).

- przygotowanie do ćwiczeń 26 godzin.

- realizacja zadań projektowych 8 godzin.

- studiowanie literatury 15 godzin.

- przygotowanie do zaliczenia 15 godzin.

- udział w konsultacjach 6 godzin.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - Liczba godzin 30, Punkty ECTS 1,2

- o charakterze praktycznym - Liczba godzin 26, Punkty ECTS 1,04

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Harasiewicz-Mordasiewicz A., Excel 2007, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010

2. Siemieniuk N., Zalewska-Bochenko A., Microsoft Word 2007, Microsoft PowerPoint 2007. Ilustrowany przewodnik dla studentów, Wydawnictwa WEiZ UwB, Białystok 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Siemieniuk N., Sikorski J. (red.), Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych, Wydawnictwa UwB, Białystok 2011

3. Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

4. Sokół M.: Internet. Pierwsza pomoc, Helion, Warszawa 2009.

5. J. Lambert, S. Lambert, Microsoft Word 2016 Step by Step, Microsoft Press, 2015.

6. S. Freund, J. Starks, E. Schmieder, Shelly Cashman Series (R) Microsoft (R) Office 365 & Excel 2016: Comprehensive, Cengage Learning, Inc, 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.