Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-SPR-1FIP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wyposażenie studentów w podstawową wiedzę z zakresu finansów publicznych; przygotowanie słuchaczy do rozumienia podstaw teoretycznych oraz praktycznych mechanizmu finansowania sektora publicznego i jego podmiotów; zrozumienie mechanizmów gromadzenia i wydatkowania środków publicznych; wypracowanie umiejętności wykazania specyfiki finansowania organizacji publicznych od niepublicznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Wprowadzenie do teorii finansów publicznych.

Pojęcie finansów publicznych. Finanse publiczne a finanse niepubliczne. Rola sektora publicznego w gospodarce. Funkcje finansów publicznych. Pojęcie i zakres finansów publicznych. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych (Jednostki budżetowe. Samorządowe zakłady budżetowe. Agencje wykonawcze. Instytucje gospodarki budżetowej. Państwowe fundusze celowe). Zasady ogólne finansów publicznych.

Dochody i wydatki publiczne.

Przyczyny gromadzenia dochodów publicznych. Klasyfikacja dochodów publicznych. Podatki jako podstawowa metoda gromadzenia dochodów publicznych (pojęcie, rodzaje, techniki). Ekonomiczne konsekwencje stosowania podatków (redystrybucyjne skutki podatków, granice opodatkowania). Pozostałe źródła dochodów publicznych (opłaty, cła).

Istota wydatków publicznych. Klasyfikacja wydatków publicznych. Racjonalizacja wydatków publicznych – jej przyczyny i metody (programowanie budżetowe). Analiza wydatków publicznych w Polsce.

Budżet, deficyt budżetowy i dług publiczny.

Budżet (pojęcie, cechy, funkcje, zasady budżetowe). Dochody i wydatki budżetowe. Istota równowagi budżetowej. Mechanizm powstawania deficytu budżetowego. Ekonomiczne rodzaje deficytu budżetowego. Charakter deficytu budżetowego w Polsce. Zmiany w metodzie i źródłach finansowania deficytu budżetowego. Istota długu publicznego. Rodzaje długu publicznego. Przyczyny powstawania długu publicznego. Instrumenty zaciągania długu publicznego. Rola banku centralnego w zarządzaniu długiem publicznym. Analiza długu publicznego w Polsce. Koszty obsługi długu publicznego. Specyfika budżetu Unii Europejskiej.

Finanse jednostki samorządu terytorialnego.

Istota i cechy samorządu terytorialnego. Zadania samorządu terytorialnego. Problematyka nadzoru nad samorządem terytorialnym. System zasilania finansowego jednostek samorządu terytorialnego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. zna główne założenia i terminologię właściwą dla nauk ekonomicznych oraz w sferze nauk prawnych i o administracji

2. ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, finansów publicznych, administracji publicznej, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, audytu wewnętrznego i audytów specjalistycznych oraz kontroli w sektorze publicznym (administracji publicznej)

3. zna zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, w tym ich formy organizacyjno-prawne

Umiejętności

1. rozpoznaje wartość audytu wewnętrznego

2. potrafi zaproponować poprawę systemu zarządzania i kontroli

3. potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania i interpretowania przepisów prawa oraz łączy wiedzę ekonomiczną z wiedzą prawną

Kompetencje społeczne

1. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę dalszego uczenia się

2.wykazuje gotowość do aktywnego uczestniczenia w kreowaniu wizerunku jednostki

3. potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i innych

4. jest przygotowany do komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy

5. ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki w życiu codziennym i zawodowym

6. potrafi myśleć i działać w sposób racjonalny i przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Cykl wykładów kończy się egzaminem przeprowadzonym po zakończeniu wykładów. Egzamin jest pisemny w postaci testu zawierającego pytania zamknięte, które oceniane są systemem 0-1. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% całkowitej liczby punktów. Ocena końcowa może być podwyższona dzięki wyróżniającej się aktywności studentów w trakcie zajęć.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryta Dziemianowicz
Prowadzący grup: Renata Przygodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.