Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kontrola zarządcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-SPR-1KZA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Kontrola zarządcza
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kształcenia wykładów jest zdobycie wiedzy na temat instytucji kontroli zarządczej, z uwzględnieniem przyczyn, jakie były podstawą wprowadzenia kontroli zarządczej do administracji publicznej, przepisów regulujących tę instytucję i zasad kontroli zarządczej wskazanych w standardach. Celem ćwiczeń jest natomiast praktyczne zastosowanie standardów kontroli zarządczej w zarządzaniu urzędem administracji publicznej.

Pełny opis:

Wykłady:

- Zarządzanie, zarządzanie publiczne

- Teorie dotyczące zarządzania publicznego New Public Management, Governance (ład organizacyjny), Good governance, rozliczalność publiczna

- Wybrane narzędzia governance – budżet zadaniowy, planowanie strategiczne, ocena skutków regulacji, ewaluacja

- Kontrola zarządcza - Definicja i uregulowania ustawowe

- Zakres podmiotowy kontroli zarządczej (I i II stopień), ocena systemu kontroli zarządczej, rola audytu wewnętrznego, koordynacja systemu kontroli zarządczej

- Standardy kontroli zarządczej – Struktura, cel

- Omówienie poszczególnych grup i standardów

- Plan działalności i jego struktura, sposób sporządzania

- Oświadczenie ostanie kontroli zarządczej i sprawozdanie z wykonania planu działalności

- Ocena funkcjonującego systemu kontroli zarządczej

Ćwiczenia:

- Tworzenie Misji

- Określanie Celów

- Ustalenie Zadań

- Monitorowanie i ocena realizacji zadań

- Określanie mierników (monitorowanie i ocena realizacji mierników i wskaźników)

- Identyfikacja ryzyka (burza mózgów, kwestionariusze, mapy ryzyka)

- Analiza ryzyka oraz wycena ryzyk w zakresie prawdopodobieństwa wystąpienia i skutku na realizację zadań

- Właściciele ryzyk

- Ryzyko nieodłączne i rezydualne, poziom ryzyka akceptowalnego

- Reakcja na ryzyko i działania zaradcze

- Ustalanie mechanizmów kontroli

- Nadzór, ciągłość działania, ochrona zasobów

- Stworzenie Kwestionariusza samooceny

- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

- Monitoring i weryfikacja przyjętego sposobu zarządzania ryzykiem

- Wzór zarządzenia w sprawie zarządzania ryzykiem w jednostce oraz inne dokumenty

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Literatura dodatkowa:

1. Materiały i publikacje zawarte na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w zakładce Działalność/Finanse publiczne/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, finansów publicznych, administracji publicznej, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, audytu wewnętrznego i audytów specjalistycznych oraz kontroli w sektorze publicznym (administracji publicznej)

2. Zna zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, w tym ich formy organizacyjno-prawne

3. Zna definicje, terminologię i podejścia do prowadzenia audytu wewnętrznego, rachunkowości i sprawozdawczości oraz kontroli zarządczej

4. Posiada wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania kontroli w administracji publicznej oraz konstruowania budżetu zadaniowego

Umiejętności

1. Potrafi kierować komórką audytu wewnętrznego lub jednostką do spraw finansów i kontroli

2. Identyfikuje potrzeby jednostki w zakresie audytu, kontroli i rachunkowości

3. Potrafi zaproponować poprawę systemu zarządzania i kontroli

4. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł danych i metod ich przetwarzania

Kompetencje społeczne

1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę dalszego uczenia się

2. Właściwie identyfikuje zasadność i cel uzupełniania zdobytych kwalifikacji oraz potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę oraz umiejętności z zakresu rachunkowości, audytu wewnętrznego i kontroli w sektorze publicznym

3. Wykazuje gotowość do aktywnego uczestniczenia w kreowaniu wizerunku jednostki

4. Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i innych

5. Jest przygotowany do komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy

6. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki w życiu codziennym i zawodowym

7. Potrafi myśleć i działać w sposób racjonalny i przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń i wykładów na podstawie oceny aktywności w trakcie zajęć

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryta Dziemianowicz
Prowadzący grup: Ewa Wojewódko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.