Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-SPR-1RJFP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zdobycie umiejętności oceny wiarygodności danych wynikających z ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości.

Pełny opis:

I. Wybrane zagadnienia z teorii finansów publicznych:

- ogólna charakterystyka sektora finansów publicznych z podkreśleniem istoty i znaczenia budżetów zadaniowych,

- istota klasyfikacji budżetowej,

- charakterystyka przepływu środków w budżecie (pojęcie dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów),

- odpowiedzialność kierownika i obowiązki głównego księgowego.

II. Rachunkowość budżetowa:

1. Specyfika rachunkowości budżetowej: ustawa o rachunkowości, a szczególne zasady rachunkowości dla budżetu.

2. Plan kont, zasady funkcjonowania kont, ewidencja księgowa oraz rozliczenia z budżetem:

- w jednostkach budżetowych (ewidencja na przykładach z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej),

- w samorządowych zakładach budżetowych,

- na wyodrębnionych rachunkach dochodów jednostek budżetowych (realizujących zadania określone w ustawie o systemie oświaty),

3. Zasady rachunkowości i sprawozdawczości wykonywanych budżetów. Ewidencja księgowa wykonywanych budżetów na przykładach,

4. Ujęcie w księgach rachunkowych otrzymywanych i wydatkowanych środków europejskich na realizację projektów – istota właściwych procedur dla potwierdzenia rzetelności wydatkowanych środków,

5. Ujęcie w księgach rachunkowych realizowanych zadań publicznych przez inne jednostki sektora finansów publicznych, w tym posiadające osobowość prawną.

III. Inwentaryzacja: cele, zasady, metody, terminy, dokumentacja i rozliczenie jej wyników w księgach rachunkowych (wzory procedur i dokumentacji)

IV. Analiza wiarygodności sporządzanych sprawozdań budżetowych, finansowych i w zakresie operacji finansowych (powiązania między sprawozdaniami lub ich brak):

- sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, bilans skonsolidowany),

- zasady sporządzania sprawozdań łącznych z dokonaniem wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami,

- sprawozdawczość budżetowa jednostek państwowych i samorządowych,

- sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

V. Polityka rachunkowości oraz inne regulacje obligatoryjne i fakultatywne, jako niezbędny element kontroli zarządczej

VI. Istotne centra kontroli finansowej nieodzownym elementem zarządzania ryzykiem w pracy służ finansowo – księgowych

VII. Możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych

VIII. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości przez audytorów i kontrole zewnętrzne.

Literatura:

1. T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2014

2. A. Zysnarska, Rachunkowość sektora budżetowego elementami analizy finansowej, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2016

3. K. Winiarska, M. Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013

4. K. Trzpianka, Rachunkowość 2016: Komentarz do zmian ustawy, Wydawnictwo Infor Biznes, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

Wiedza

1. Ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, finansów publicznych, administracji publicznej, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, audytu wewnętrznego i audytów specjalistycznych oraz kontroli w sektorze publicznym (administracji publicznej)

2. Zna definicje, terminologię i podejścia do prowadzenia audytu wewnętrznego, rachunkowości i sprawozdawczości oraz kontroli zarządczej

3. Posiada wiedzę na temat reguł rządzących rachunkowością i sprawozdawczością budżetową oraz stosowanych rozwiązań ewidencyjnych

4. Posiada wiedzę na temat założeń sprawozdawczości oraz narzędzi oceny sytuacji finansowej jednostek sektora finansów publicznych

Umiejętności

1. Posiada umiejętność stosowania zasad rachunkowości i sprawozdawczości w oparciu o przepisy prawa finansowego

2. Potrafi sporządzić sprawozdanie finansowe w oparciu o dane ewidencyjne

3. Identyfikuje potrzeby jednostki w zakresie audytu, kontroli i rachunkowości

Kompetencje społeczne

1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę dalszego uczenia się

2. Właściwie identyfikuje zasadność i cel uzupełniania zdobytych kwalifikacji oraz potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę oraz umiejętności z zakresu rachunkowości, audytu wewnętrznego i kontroli w sektorze publicznym

3. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, podejmując wyzwania zawodowe w dziedzinie ekonomii i prawa, szczególnie w zakresie realizacji zadań audytowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

4. Wykazuje gotowość do aktywnego uczestniczenia w kreowaniu wizerunku jednostki

5. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki w życiu codziennym i zawodowym

6. Potrafi myśleć i działać w sposób racjonalny i przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny i ustny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryta Dziemianowicz
Prowadzący grup: Danuta Kubylis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.