Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informatyka w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-1IWZ Kod Erasmus / ISCED: 11.901 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka w zarządzaniu
Jednostka: Zakład Informatyki
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie z pojęciami związanymi z zastosowaniem informatyki w zarządzaniu, projektowaniem systemów informatycznych, jak również zdobycie praktycznych umiejętności obsługi komputera związanych z zarządzaniem plikami, baz danych i Internetu. Efekty kształcenia - studenci w ramach przedmiotu nabywają umiejętność posługiwania się typowymi aplikacjami w celu zarządzania bazami danych. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli w efektywny sposób zaprojektować bazę danych, analizować dane oraz wykorzystywać technologie informacyjne w procesie decyzyjnym i w zarządzaniu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z pojęciami związanymi z zastosowaniem informatyki w zarządzaniu, projektowaniem systemów informatycznych, jak również zdobycie praktycznych umiejętności obsługi komputera związanych z zarządzaniem plikami, baz danych i Internetu. Efekty kształcenia - studenci w ramach przedmiotu nabywają umiejętność posługiwania się typowymi aplikacjami w celu zarządzania bazami danych. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli w efektywny sposób zaprojektować bazę danych, analizować dane oraz wykorzystywać technologie informacyjne w procesie decyzyjnym i w zarządzaniu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MODUŁ 2- przedmioty ilościowe

Dziedzina nauk ekonomicznych

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z technologii informacyjnej

Rok studiów/semestr: I rok/semestr 2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 30 godzin

Metody dydaktyczne:Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do czynnego udziału w wykładzie w formie

dyskusji,

Punkty ECTS:4

Bilans nakładu pracy studenta Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w wykładach 30

Przygotowanie do zajęć 34

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 30

Udział w konsultacjach 6

Razem: 100

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela Liczba godzin: 36 Punkty ECTS: 1,44

o charakterze praktycznym Liczba godzin: 0 Punkty ECTS: 0

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. D. Mendrala, M. Szeliga, Access 2007, Helion, Gliwice 2007

2. Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Wolter Kluwerbusiness, Kraków 2007

3. S. Wrycza, Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metodyki, techniki, narzędzia, PWN, Warszawa 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1) Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

2) Siemieniuk, J. Sikorski, G. Michalczuk (red.), Finansowe i informatyczne aspekty funkcjonowania organizacji gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013

3) N. Siemieniuk, G. Michalczuk, E. Tokajuk (red.), Finansowe i pozafinansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1IWZ _W01 Zna standardowe narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych Z1_W07

UMIEJĘTNOŚCI

1IWZ _U01 Potrafi wykorzystać zasoby baz danych pozyskiwanych z systemów informatycznych i sieci Internet Z1_U02

Z1_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1IWZ _K02 Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Z1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do czynnego udziału w wykładzie w formie

dyskusji,

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Zaliczenie wykładu w formie pracy pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nina Siemieniuk
Prowadzący grup: Nina Siemieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1. Wprowadzenie do terminologii związanej z zastosowaniem informatyki w zarządzaniu

2. Projektowanie systemów informatycznych

3. Od projektu do programu

4. Elastyczne podejścia do projektowania i programowania

5. Cykle życia systemów informatycznych (modele systemów)

6. Systemy komputerowe klasy CRM

7. Systemy komputerowe klasy ERP/MRP

8. Systemy klasy Business Intelligence

9. Elearning

10. RELACYJNA BAZA DANYCH ACCESS 2007 - wprowadzenie

11. Projektowanie tabel w MS ACCESS 2007

12. Projektowanie kwerend w MS ACCESS 2007

13. Formularze w MS Access 2007

14. Projektowanie raportów w MS ACCESS 2007

15. Podsumowanie

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MODUŁ 2- przedmioty ilościowe

Dziedzina nauk ekonomicznych

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z technologii informacyjnej

Rok studiów/semestr: I rok/semestr 2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 30 godzin

Metody dydaktyczne:Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do czynnego udziału w wykładzie w formie

dyskusji,

Punkty ECTS:4

Bilans nakładu pracy studenta Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w wykładach 30

Przygotowanie do zajęć 34

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 30

Udział w konsultacjach 6

Razem: 100

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela Liczba godzin: 36 Punkty ECTS: 1,44

o charakterze praktycznym Liczba godzin: 0 Punkty ECTS: 0

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. D. Mendrala, M. Szeliga, Access 2007, Helion, Gliwice 2007

2. Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Wolter Kluwerbusiness, Kraków 2007

3. S. Wrycza, Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metodyki, techniki, narzędzia, PWN, Warszawa 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1) Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

2) Siemieniuk, J. Sikorski, G. Michalczuk (red.), Finansowe i informatyczne aspekty funkcjonowania organizacji gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013

3) N. Siemieniuk, G. Michalczuk, E. Tokajuk (red.), Finansowe i pozafinansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014

4)Dave Chaffey , Digital Business i E-Commerce Management, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.