Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lokalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-2XLUD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lokalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.specjalnościowe
Zarządzanie 2 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

brak

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnień z zakresu uwarunkowań lokalnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie poruszania się w obowiązujących przepisach prawnych z zakresu planowania przestrzennego, zasad funkcjonowania samorządu gminnego oraz realizowanej przez ten samorząd polityki podatkowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, I stopień

Rodzaj przedmiotu: analityczno-finansowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów - drugi, semestr - trzeci

Liczba godzin: 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń;

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów;

Ćwiczenia: wspólne omawianie zagadnień zadawanych do własnego przygotowania, rozwiązywanie zadań w grupach oraz przykładów.

Bilans nakładu pracy studenta - 4 pkt ECTS (100 godz.)

udział w wykładach - 0,6 pkt (15 godz.)

udział w ćwiczeniach - 1,2 pkt (30 godz.)

przygotowanie się do ćwiczeń – 1,0 pkt (25 godz.)

przygotowanie się do egzaminu – 0,8 pkt (20 godz.)

przygotowanie się do kolokwium – 0,4 pkt (10 godz.)

Literatura:

w zależności od roku kształcenia

Efekty uczenia się:

1 - ma podstawową wiedzę odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju podmiotów gospodarczych w zakresie uwarunkowań lokalnych [Z1_W03]

2 - posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między organizacjami w skali krajowej (w tym lokalnej), międzynarodowej, międzykulturowej [Z1_W04]

3 - ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach organizacji oraz rządzących nimi prawidłowości, a także ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych [Z1_W05]

4- zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych [Z1_W05]

5 - potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w zakresie lokalizacji działalności [Z1_U04]

6 - wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania odnoszących się do lokalnych uwarunkowań prowadzenia działalności [Z1_U05]

7 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu [Z1_K03]

8 – prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wykonywaniem zawodu [Z1_K04]

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów

Ćwiczenia: wspólne omawianie zagadnień zadawanych do własnego przygotowania, rozwiązywanie zadań w grupach oraz prezentacja wyniki prac

Formy zaliczenia przedmiotu:

Ocena ogólna obejmująca część wykładową 40% oraz część ćwiczeniową 60%

Wykład: egzamin pisemny (test – 100%)

Ćwiczenia: praca w grupach i prezentacja wyników pracy (50%), kolokwium (50%),

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: Joanna Prystrom, Dorota Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: Joanna Prystrom, Dorota Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Lokalizacja działalności gospodarczej a jej ryzyko, K. Kuciński (red.), CeDeWu, Warszawa 2016.

2. B. Filipiak, Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2015, nr 76, t. 1.T. Komornicki, Planowanie przestrzenne w gminach, Wydawnictwo Akademickie SEDNO Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2012.

3. E. Bończak – Kucharczyk, K. Herbst, K. Chmura, Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Fundacja inicjatyw społeczno- ekonomicznych, Polska Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998.

4. B. Rożnowski, K. Markowski, J. Łobocki, K. Konefał, Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy, Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw, Lublin 2007.

5. Global Entrepreneurship Monitor Polska / [kier. projektu Austin Campbell ; Fundacja Edukacyjna Bachalski].

6. The Oxford handbook of innovation / ed. by Jan Fagerberg, David C. Mowery and Richard R. Nelson.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: Dorota Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Lokalizacja działalności gospodarczej a jej ryzyko, K. Kuciński (red.), CeDeWu, Warszawa 2016.

2. B. Filipiak, Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2015, nr 76, t. 1.T. Komornicki, Planowanie przestrzenne w gminach, Wydawnictwo Akademickie SEDNO Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2012.

3. E. Bończak – Kucharczyk, K. Herbst, K. Chmura, Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Fundacja inicjatyw społeczno- ekonomicznych, Polska Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998.

4. B. Rożnowski, K. Markowski, J. Łobocki, K. Konefał, Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy, Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw, Lublin 2007.

5. Global Entrepreneurship Monitor Polska / [kier. projektu Austin Campbell ; Fundacja Edukacyjna Bachalski].

6. The Oxford handbook of innovation / ed. by Jan Fagerberg, David C. Mowery and Richard R. Nelson.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.