Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-2XZFP Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- Zrozumienie i opanowanie podstawowej terminologii stosowanej w teorii i praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstwa

- Zrozumienie i opanowanie podstawowych zależności istotnych w finansach przedsiębiorstwa

- Poznanie metod i narzędzi stosowanych w finansach przedsiębiorstwa

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł V Przedmioty specjalnościowe Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, Nauki o zarządzaniu

Rok studiów /semestr: II Rok/ semestr III.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godz. (w tym 10 godz. e-learning) Ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja), platforma e-learningowa.

Ćwiczenia:

rozwiązywanie zadań i przykładów (case study).

Punkty ECTS 4 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta

Wykłady 30

Ćwiczenia 30

Przygotowanie się do ćwiczeń 15

Studiowanie literatury 7

Udział w konsultacjach 4

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 12

Egzamin 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 56 Punkty ECTS 2,24

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 32 Punkty ECTS 1,28

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2012.

2. J. Szczepański, L. Szyszko, Finanse przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2007.

3. E. Brigham, Financial management : theory and practice, Mason, Ohio : South-Wester Cengage Learning, 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

2. J.Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2XZFP_W01 Ma podstawową wiedzę na temat podstawowych kategorii finansowych i narzędzi z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw Z1_W01

2XZFP_W02 Posiada wiedzę na temat zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz o relacji zachodzących między czynnikami ekonomicznymi a gospodarką finansową przedsiębiorstwa Z1_W03

2XZFP_W03 Zna typowe metody i narzędzia pozyskiwania danych wykorzystywanych do opisu, analizy i prezentacji poszczególnych obszarów działalności gospodarczej Z1_W06

UMIEJĘTNOŚCI

2XZFP_U01 Potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk związanych z finansami przedsiębiorstwa Z1_U01, Z1_U03

2XZFP_U02 Potrafić analizować i interpretować dane zawarte w sprawozdaniach finansowych Z1_U08

2XZFP_U03 Potrafi przygotować wypowiedź ustną dotyczącą gospodarki finansowej przedsiębiorstwa Z1_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2XZFP_K01 Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej rolę specjalisty z zakresu finansów przedsiębiorstwa Z1_K02

2XZFP_K02 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę na temat zastosowania narzędzi zarządzania finansami w przedsiębiorstwie Z1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (test 100%)

Ćwiczenia: aktywność na zajęciach i kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk, Magda Wiśniewska-Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.