Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-3XSD1 Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe cz. 1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.specjalnościowe
Zarządzanie 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy dyplomowej;

- wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, konstruowania struktury pracy licencjackiej, uszczegółowiania wiedzy, porządkowania i dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków;

- wdrożenie studentów do samodzielnej pracy badawczej;

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy licencjackiej.

- zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w jednostce

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Moduł : seminaria.

Dziedzina i dyscyplina nauki Dziedzina: nauki ekonomiczne

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów /semestr rok III/ sem. V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) - zaliczone proseminarium

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami

Punkty ECTS - 1 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta

Zajęcia dydaktyczne - 30 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. Liczba punktów ECTS

30 godz. 1ECTS

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 1

o charakterze praktycznym 20 0,67

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

2. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

3. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

3. K. Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z Internetu : jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

3XSD1_W01 Posiada wiedzę z problematyki z której przygotowuje pracę licencjacką (Z1_W01)

3XSD1_W02 Zna podstawy metodologii badań oraz konstrukcji pracy licencjackiej oraz metody i techniki niezbędne w realizacji zadania wyznaczonego tematem pracy (Z1_W07, Z1_W08)

3XSD1_W03 Zna i rozumie zasady etyki w pracy naukowo-badawczej (Z1_W 11)

3XSD1_U01 Potrafi sformułować problem badawczy, cel pracy oraz opracować koncepcję pracy licencjackiej (Z1_U01, Z1_U02, Z1_U03)

3XSD1_U02 Potrafi pozyskiwać i weryfikować materiały źródłowe do przygotowania pracy licencjackiej (Z1_U02, Z1_U06)

3XSD1_U03 Posiada umiejętność pisania tekstu naukowego i publicznego prezentowania wyników badań z wykorzystaniem technik multimedialnych (Z1_U07)

3XSD1_K01 Jest zdolny do samodzielnego działania i rozwiązywania problemów badawczych związanych z realizowaną pracą licencjacką (Z1_K03, Z1_P06)

3XSD1_K02 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić wiedzę z tematyki, z której przygotowuje pracę (Z1_K01, Z1_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki zaliczenia seminarium cz.1:

Opracowanie koncepcji pracy (temat pracy, uzasadnienie wyboru tematu, problem badawczy, cel pracy, plan pracy, literatura) oraz złożenie i zaakceptowanie przez promotora pierwszego rozdziału pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gołaszewska-Kaczan, Bogusław Plawgo, Renata Przygodzka
Prowadzący grup: Urszula Gołaszewska-Kaczan, Bogusław Plawgo, Renata Przygodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Plawgo, Renata Przygodzka
Prowadzący grup: Bogusław Plawgo, Renata Przygodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.