Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Style i strategie uczenia się języków obcych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AR1-1SST Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Style i strategie uczenia się języków obcych
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia filologii angielskiej z językiem rosyjskim- przedm.obowiązk.
Język angielski stos. z rosyjskim 1 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Ma ona w trakcie kursu umożliwiać studentom swobodne wyrażanie opinii, refleksję nad procesem uczenia się języków obcych oraz czytanie ze zrozumieniem i interpretację prostych tekstów akademickich z zakresu objętego tematyką kursu.

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi różnicami indywidualnymi, stylami i strategiami uczenia się języka, wspomaganie studentów w wyborze technik pracy i strategii adekwatnych do ich indywidualnych potrzeb jako uczniów języka obcego.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne, pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M_6)

Dziedzina i dyscyplina nauki: filologia

I rok; semestr drugi

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Ma ona w trakcie kursu umożliwiać studentom swobodne wyrażanie opinii, refleksję nad procesem uczenia się języków obcych oraz czytanie ze zrozumieniem i interpretację prostych tekstów akademickich z zakresu objętego tematyką kursu.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 15 godzin ćwiczeń, zajęcia warsztatowo-konwersatoryjne

Metody dydaktyczne oraz formy i warunki zaliczania przedmiot

Metody dydaktyczne: Dyskusje plenarne, praca w parach i grupach, autorefleksja, analiza prostych artykułów dotyczących styli i strategii uczenia się, tworzenie ‘mini portfolio’

Punkty ECTS 1

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w ćwiczeniach 15h

Przygotowanie do ćwiczeń 2h

Udział w konsultacjach związanych z pracami projektowymi 5h

Realizacja zadań projektowych 2h

Przygotowanie do zaliczenia i obecności na nim. 6h

Razem: 30h (odpowiada 1 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela; 24h Odpowiada 1 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym. 17h Odpowiada 0,5 pkt. ECTS

Literatura:

- Dörnyei, Z. (2001). Motivational Strategies in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

- Drozdział-Szelest, K. (1997). Language Learning Strategies in the Process of Acquiring a Foreign Language. Poznan, Poland: Motivex.

- Ellis, G. and Sinclair, B. (1990). Learning to Learn English. A Course in Learner Training. Cambridge: CUP.

- Oxford, R. L. (1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Boston: Heinle & Heinle.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student, który zaliczył ten przedmiot, potrafi:

1. Nazwać podstawowe różnice indywidualne występujące pomiędzy uczniami

2. Zdefiniować, zarówno dobrego ucznia języka obcego, jak i ucznia mającego problemy edukacyjne

Umiejętności: Student, który zaliczył ten przedmiot, potrafi:

3. Dobrać materiały dydaktyczne do pracy własnej z uwzględnieniem różnic indywidualnych wpływających na proces uczenia się przez niego języka obcego

4. Wspomóc siebie jako ucznia języka obcego w celu bardziej efektywnej nauki wybranych przez siebie aspektów języka obcego, uwzględniając przy tym różnice indywidualne i style uczenia się

5. Wybrać odpowiednie dla siebie strategie uczenia się wybranych aspektów języka obcego

6. Zasugerować jakie techniki pracy są adekwatne dla uczniów reprezentujących różne style uczenia się

Kompetencje społeczne: Student, który zaliczył ten przedmiot, potrafi:

7. Współdziałać w grupie tak by wspomagać siebie i innych w przypadku napotkania podstawowych trudności edukacyjnych

8. Dyskutować w grupie w celu wspomagania siebie i innych w rozwoju strategii uczenia się

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie

I. Metody dydaktyczne:

Dyskusje plenarne, praca w parach i grupach, autorefleksja, analiza prostych artykułów dotyczących styli i strategii uczenia się, tworzenie ‘mini portfolio’

II. Ocenianie i warunki zaliczenia kursu:

a. Ocenianie sumatywne – max. 21 pkt.

test kończący zajęcia obejmujący swym zakresem materiał kursu (‘Achievement test’)

b. Ocenianie formatywne – max. 7 pkt.

1. Maks. 5 pkt. można uzyskać za opracowanie ‘mini portfolio’, w którym są zebrane i usystematyzowane materiały dydaktyczne ukierunkowane na wspomaganie siebie jako ucznia języka obcego i rozwój wybranego przez siebie aspektu językowego. Ilość punków odpowiada ocenie uzyskanej przez studenta z projektu, ocena uzupełniona jest komentarzem prowadzącego, poparta autorefleksją (oceną indywidualną studenta) oraz oceną koleżeńską. Projekt indywidualny lub grupowy.

2. Maks. 2 pkt. uzyskać można przy 100% obecności na zajęciach (jeśli nieobecność to udokumentowana, dopuszczalna 1), 1 pkt przy jednej nieobecności ponad limit; każdą nieobecność ponad plan należy nadrobić (forma - praca pisemna na zadany temat; udokumentowane źródła) przy jednoczesnym zaangażowaniu studenta w zajęcia i regularnym przygotowaniu do ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Brown, H. D. (2002). Strategies for Success. White Plains, NY: Longman/Pearson Education.

Dörnyei, Z. (2001). Motivational Strategies in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

Drozdział-Szelest, K. (1997). Language Learning Strategies in the Process of Acquiring a Foreign Language. Poznan, Poland: Motivex.

Ellis, G. and Sinclair, B. (1990). Learning to Learn English. A Course in Learner Training. Cambridge: CUP.

Gu, P.Y. (2003). Vocabulary Learning in a Second Language: Person, Task, Context and Strategies. Teaching

English as a Second or Foreign Language TESL-EJ . 7 (2).

Haddat, R.H. (2016.) "Developing Learner Autonomy in Vocabulary Learning in classroom: How and Why can it be Fostered?". Procedia - Social and Behavioral Sciences 232 ( 2016 ) 784 – 791

Oxford, R. L. (1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Boston: Heinle & Heinle.

Nation, I. S. (2001). Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Uwagi:

Kurs w roku akademickim 2017/18 obejmował będzie następujące zagadnienia:

1x45 min. Zajęcia wprowadzające

1x45 Znajomość języka obcego, sukces i porażka w nauce języka obcego

1x45 min. Różnice i podobieństwa pomiędzy uczniami, ich wpływ na nauczanie i uczenie się języka obcego.

4x45 min. Definicje, taksonomie stylów uczenia się. Style nauczania, a style uczenia się, identyfikacja i uzależnienia.

1x45 min. VAKOG a uczenie się a następnie nauczanie języków obcych, wielozmysłowe nauczanie wybranych aspektów języka obcego, przykładowe ćwiczenia, zajęcia. Dobór technik pracy przydatnych studentom w ramach ich dalszej edukacji akademickiej (w uczeniu się np. słownictwa, rozwijania umiejętności komunikacyjnych, itp.).

2x45 min. Multiple Intelligences – Teoria inteligencji wielorakiej H. Gardnera, a planowanie lekcji języka obcego, selekcja i gradacja materiału do pracy w klasie. Dobór technik pracy przydatnych studentom w ramach ich dalszej edukacji akademickiej (w uczeniu się np. słownictwa, rozwijania umiejętności komunikacyjnych, itp.).

4x45 min. Strategie uczenia się w nauczaniu języków obcych. Definicje, taksonomie, praktyczne zastosowanie i diagnozowanie ucznia. Diagnozowanie strategii używanych przez studentów (SLIL) w celu wspomagania głównie siebie jako ucznia w rozwoju brakujących umiejętności, praca nad samorozwojem i wdrażanie ucznia do autonomii. Dobór technik pracy przydatnych studentom w ramach ich dalszej edukacji akademickiej (w oparciu o taksonomię strategii zaproponowana przez R. Oxford).

1x45 min. Zaliczenie i ocena kursu.

Ocenianie i warunki zaliczenia kursu:

a. Ocenianie sumatywne – max. 21 pkt.

1. test kończący zajęcia obejmujący swym zakresem materiał kursu (‘Achievement test’)

b. Ocenianie formatywne – max. 7 pkt.

1. Tu max. 5 pkt. można uzyskać za opracowanie ‘mini portfolio’, w którym są zebrane i usystematyzowane materiały dydaktyczne ukierunkowane na wspomaganie siebie jako ucznia języka obcego i rozwój wybranego przez siebie aspektu językowego. Ilość punków odpowiada ocenie uzyskanej przez studenta z projektu, ocena uzupełniona jest komentarzem prowadzącego, poparta autorefleksją (oceną indywidualną studenta) oraz oceną koleżeńską. Projekt indywidualny lub grupowy.

2. Tu max. 2 pkt. uzyskać można przy 100% obecności na zajęciach (jeśli nieobecność to udokumentowana, dopuszczalna 1); przy jednoczesnym zaangażowaniu studenta w zajęcia i regularnym przygotowaniu do ćwiczeń.

Przekroczenie dopuszczalnego limitu nieudokumentowanych nieobecności skutkuje odejmowaniem punktów.

Przeliczenie punktów na oceny:

28 – 25 pkt. – very good (5)

24 – 23 pkt. – good plus (4+)

22 – 19 pkt. – good (4)

18 – 17 pkt. – satisfactory plus (3+)

16 – 14 pkt. – satisfactory (3)

13 – no credit (2)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.