Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia dydaktyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-DS3-2ZD22 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Zajęcia dydaktyczne
Jednostka: Studia doktoranckie
Grupy: 3L stac/niestac studia III stopnia -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Doktorant poznaje specyfikę dydaktyki uniwersyteckiej, uczestnicząc w zajęciach jako słuchacz i prowadząc ćwiczenia ze studentami.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok studiów doktoranckich/semestr zimowy i letni

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 10 godz. zajęć seminaryjnych

Metody dydaktyczne: konsultacje, obserwacja i prowadzenie zajęć

Punkty ECTS: 1 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w konsultacjach (4 godz.) – 0,5 pkt

przygotowanie się do konsultacji/zajęć (4 godz.) - 0,5 pkt

hospitacja zajęć (6 godz.) – 1,2 pkt

prowadzenie zajęć (4 godz.) – 0,8 pkt

ŁĄCZNIE 18 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi

bezpośredniego udziału nauczyciela (10 godz.; 3 ECTS) i zajęciami

o charakterze praktycznym (10 godz.; 3 ECTS)

Literatura:

Zgodna z listą lektur przewidzianych z danego przedmiotu ujętego w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy doktorant:

W1. zna i rozumie dorobek współczesnego językoznawstwa (w zakresie podejmowanego problemu badawczego) w stopniu umożliwiającym rewizję określających go paradygmatów (SD_WG01)

W2. zna główne trendy decydujące o aktualnych kierunkach rozwoju językoznawstwa (w zakresie podejmowanego problemu badawczego) w Polsce i na świecie (SD_WG03)

W3. ma szczegółową wiedzę na temat zaawansowanych metod analizy, interpretacji i wartościowania różnego rodzaju tekstów w metodologii dotyczącej podejmowanego problemu badawczego (SD_WG05)

W zakresie umiejętności doktorant potrafi:

U1. definiować cel i przedmiot badań językoznawczych, formułować odpowiadającą ich specyfice hipotezę badawczą, twórczo stosować metody i narzędzia oraz wnioskować na podstawie uzyskanych wyników badań (SD_UW02)

U2. inicjować i prowadzić debatę, merytorycznie argumentując, wykorzystując własne poglądy oraz stanowiska i opinie innych autorów, formułując wnioski i dokonując spójnych podsumowań (SD_UK06)

U3. uczestniczyć w dyskursie naukowym jako autor językoznawczych publikacji naukowych

(SD_UK07)

U4. planować i realizować indywidualne przedsięwzięcie badawcze (SD_UO01)

W zakresie kompetencji społecznych doktorant jest gotów do:

K1. krytycznej oceny dorobku językoznawstwa w zakresie podejmowanego problemu badawczego oraz własnego wkładu w rozwój praktykowanej przez siebie dyscypliny (SD_KK01)

K2. uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych

i praktycznych (SD_KK02)

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja zajęć promotora, prowadzenie wybranych ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia indywidualne, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Doktorant poznaje specyfikę dydaktyki uniwersyteckiej, uczestnicząc jako słuchacz i prowadząc zajęcia ze studentami.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok studiów doktoranckich/semestr zimowy i letni

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 10 godz. zajęć seminaryjnych

Metody dydaktyczne: konsultacje, obserwacja i prowadzenie zajęć

Punkty ECTS: 1 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w konsultacjach (4 godz.) – 0,5 pkt

przygotowanie się do konsultacji/zajęć (4 godz.) - 0,5 pkt

hospitacja zajęć (6 godz.) – 1,2 pkt

prowadzenie zajęć (4 godz.) – 0,8 pkt

ŁĄCZNIE 18 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi

bezpośredniego udziału nauczyciela (10 godz.; 3 ECTS) i zajęciami

o charakterze praktycznym (10 godz.; 3 ECTS)

Literatura:

Zgodna z listą lektur przewidzianych z danego przedmiotu ujętego w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.