Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Źródła filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-DS3-2ZFI Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Źródła filozofii
Jednostka: Studia doktoranckie
Grupy: 3L stac/niestac studia III stopnia -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie doktorantów z najważniejszymi wybranymi zagadnieniami filozofii teoretycznej w ujęciu problemowym w odniesieniu do jej greckich i rzymskich źródeł.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez doktorantów w oparciu o filozofię starożytną podstawowej wiedzy z zakresu ontologii, filozofii przyrody, antropologii filozoficznej, teologii filozoficznej oraz teorii poznania, a także umiejętności posługiwania się terminologią z tego obszaru.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy. Moduł 3.

Dziedzina i dyscyplina nauki: humanistyka, filozofia.

Rok studiów/semestr: II r. III-go stopnia, sem. III.

Wymagania wstępne: zaliczony kurs podstawowy historii filozofii w ramach studiów I-go lub II-go stopnia.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz., wykład.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny.

Punkty ECTS: 1 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 15 h

Przygotowanie do zajęć: 5 h

Przygotowanie do egzaminu i udział w nim: 9 h + 1 h

Razem: 30 h (odpowiada 1 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15 h + 1 h = 16 h (0,5 pkt. ECTS)

- o charakterze praktycznym: 5 h + 9 h = 14 h (0,5 pkt. ECTS)

Efekty uczenia się:

a/ Na poziomie wiedzy:

- zna i umie zdefiniować podstawowe pojęcia filozofii teoretycznej SD_W01, SD_W03,

- rozróżnia kierunki refleksji filozoficznej SD_W05,

b/ na poziomie umiejętności:

- potrafi analizować teksty filozoficzne w perspektywie problematyki filozofii teoretycznej SD_U01, SD_U02, SD_U03, SD_U04,

- potrafi skomponować wypowiedź, posługując się terminologią filozoficzną SD_U06, SD_U08,

c/ na poziomie kompetencji:

- ma świadomość wpływu myśli filozoficznej na rozwój cywilizacji europejskiej SD_K01, SD_K02, SD_K04,

- ma świadomość różnorodności punktów widzenia na dany problem i wynikającej stąd konieczności poszanowania opinii innych SD_K01, SD_K03,

- rozumie potrzebę ustawicznego poszerzenia wiedzy SD_K01.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin (ocena podsumowująca).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Usakiewicz
Prowadzący grup: Joanna Usakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

- K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Czytelnik, Warszawa 1983.

- A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, UNUM, Kraków 1992.

- G. Haeffner, Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.

- M. Heller, Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.

- B. Russel, Problemy filozofii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

- Wł. Stróżewski, Ontologia, Wydawnictwa Aureus oraz Znak, Kraków 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.