Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Francuska myśl filozoficzna w XVIII i XIX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FA1-2FMF Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Francuska myśl filozoficzna w XVIII i XIX w.
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego z angielskim - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z filozoficzną myślą francuską w XVIII i XIX wieku, umiejscowioną w kontekście historii filozofii europejskiej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładów jest przedstawienie podstawowych systemów, terminów i zagadnień filozoficznych francuskojęzycznej myśli filozoficznej w XVIII i XIX wieku na tle historii idei, na przykładzie konkretnych filozofów i ich dzieł. Student zakończywszy kurs powinien mieć rozeznanie w głównych systemach filozoficznych, znać ich przedstawicieli oraz kategorie opisujące te systemy. Zasadniczym celem zajęć jest także ukazanie studentom istotnej roli myślenia filozoficznego w kształtowaniu się cywilizacji europejskiej zarówno w jej aspekcie teoretyczno-naukowym, jak i na płaszczyźnie kulturowo-społecznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, Moduł MK_15.

Dziedzina i dyscyplina nauki: humanistyka, filozofia.

Rok studiów/semestr: II r. I-go stopnia, sem. 4.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz., wykład.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny.

Punkty ECTS: 2 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 30 h

Przygotowanie do zajęć: 5 h

Przygotowanie do egzaminu i udział w nim: 20 h + 2 h

Razem: 57 h (odpowiada 2 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 h + 2 h = 32 h (1 pkt. ECTS)

- o charakterze praktycznym: 20 h + 5 h = 25 h (1 pkt. ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, kilka wydań

- F. Copleston, Historia filozofii, kilka tomów

Literatura uzupełniająca:

- Z. Drozdowicz, Filozofia francuska w epoce Oświecenia, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2005

- S. Filipowicz, Historia myśli polityczno-pranwej, Arche Gdańsk 2001.

Teksty filozofów wymienionych w Zakresie tematów (literatura uzupełniająca).

Efekty uczenia się:

Kierunkowe efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy: K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08;

w zakresie umiejętności: K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U07;

w zakresie kompetencji społecznych: K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenia na ocenę (ocena podsumowująca).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smakulska
Prowadzący grup: Joanna Smakulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.