Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie interkulturowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-1KI Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształcenie interkulturowe
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu kulturoznawstwa.

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami komunikacji interkulturowej, szczególnie zachowań werbalnych i niewerbalnych zależnych od kontekstu kulturowego, przygotowanie do roli mediatora interkulturowego oraz kształcenie umiejętności dydaktycznych w zakresie nauczania kompetencji interkulturowej na lekcjach języka angielskiego.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

• Koncepcje kultury

• Poziomy kultur: kultury etniczne i religijne

• Teorie wymiarów kultury

• Uprzedzenia kulturowe

• Komunikacja niewerbalna

• Rozwijanie kompetencja interkulturowej

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Filologia, Filologia francuska – nauka języka od podstaw

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Język przedmiotu: Polski

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, MK_6: Blok wiedzy o akwizycji i nauce języków obcych

Rok studiów /semestr: I rok, 2 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin, konwersatorium

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin, 20 godzin opracowanie materiału w domu, 10 godzin przygotowanie wystąpienia, 10 godzin przygotowanie lektur, 20 godzin udział w konsultacjach.

Razem: 90 godzin.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 (2ECTS)

o charakterze praktycznym 0 (0ECTS)

Literatura:

Aleksandrowicz-Pędich, L. 2005. Międzykulturowość na lekcjach języków obcych. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Boski, P. 2009. Kulturowe ramy zachowań społecznych: podręcznik psychologii interkulturowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Hofstede, G. 2000. Kultury i organizacje: Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo ekonomiczne.

Muszyńska, J., Danilewicz W., i T. Bajkowski (red.). 2013..Kompetencje międzykulturowe jako kapitał społeczności wielokulturowych. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak.

Sikorski, W. 2012. Gesty zamiast słów : psychologia i trening komunikacji niewerbalnej Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W03, K_W06, K_W07

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01, K_U03, K_U04, K_U12

KOMPETENCJE

K_K02, K_K04, K_K05, K_K08

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę po II semestrze

metody oceniania: samoocena i ocena koleżeńska, sprawdzian, prezentacja

Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu jest:

Wymagania obowiązkowe

• Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione)

• Przygotowanie prezentacji na temat wymiarów kultury lub zachowań niewerbalnych uwarunkowanych kulturowo

• Zaliczenie testu obejmującego materiał prezentowany na zajęciach i przeznaczony do pracy własnej (próg zaliczenia testu wynosi 60%)

Wymagania fakultatywne:

• Napisanie eseju krytycznego dotyczącego aspektów interkulturowych

• Przygotowanie zestawu ćwiczeń kształcących umiejętności interkulturowe

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.