Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-1PHI Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest poznanie przez studentów filozofii i jej historii, a także rolę jaką odgrywała i odgrywa w powstawaniu i kształtowaniu kultury europejskiej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładów jest przedstawienie podstawowych systemów, terminów i zagadnień filozoficznych w ich rozwoju historycznym na przykładzie konkretnych filozofów i ich dzieł, ze szczególnym uwzględnieniem francuskojęzycznej myśli filozoficznej w XVIII i XIX wieku. Student zakończywszy kurs powinien mieć rozeznanie w głównych systemach filozoficznych, znać ich przedstawicieli oraz kategorie opisujące te systemy. Zasadniczym celem zajęć jest także ukazanie studentom istotnej roli myślenia filozoficznego w kształtowaniu się cywilizacji europejskiej zarówno w jej aspekcie teoretyczno-naukowym, jak i na płaszczyźnie kulturowo-społecznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, Moduł MK_8.

Dziedzina i dyscyplina nauki: humanistyka, filozofia.

Rok studiów/semestr: II r. I-go stopnia, sem. 4

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz., wykład.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny.

Punkty ECTS: 2 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 30 h

Przygotowanie do zajęć: 5 h

Przygotowanie do egzaminu i udział w nim: 20 h + 2 h

Razem: 57 h (odpowiada 2 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 h + 2 h = 32 h (1 pkt. ECTS)

- o charakterze praktycznym: 20 h + 5 h = 25 h (1 pkt. ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Z. Drozdowicz, Filozofia francuska w epoce Oświecenia, online

- W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, (kilka wydań)

- F. Coplestone, Historia filozofii, (kilka wydań)

Literatura uzupełniająca:

- M. de Montaigne, Próby

- R. Descartes, Rozprawa o metodzie

- B. Pascal, Prowincjałki, Myśli

- J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego

- F.-M. Arouet, Kandyd, czyli optymizm

- J. O. de La Mettrie, Człowiek-maszyna

- J.-J. Rousseau, Emil, czyli o wychowaniu

- E. B. de Condillac, O pochodzeniu poznania ludzkiego

- I. Kant, Krytyka czystego rozumu

- A. Comte, Metoda pozytywna w szesnastu wykładach

- H. Bergson, Ewolucja twórcza

Efekty uczenia się:

Kierunkowe efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy: K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08;

w zakresie umiejętności: K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U07;

w zakresie kompetencji społecznych: K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę, test pisemny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.