Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-KS1-1SOK Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia kultury
Jednostka: Wydział Filologiczny.
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs socjologii kultury jest pomyślany jako uzupełnienie wiedzy

i umiejętności zdobywanych w trakcie zajęć z zakresu kulturoznawstwa. Socjologia kultury nie ma precyzyjnie wytyczonych granic i w pełni skrystalizowanego przedmiotu badań. Konstruując tematykę zajęć starałem się wybierać zagadnienia ważne i aktualne (choć ten wybór, zawsze jest obarczony sporą dozą subiektywizmu). Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu socjologii kultury oraz formowanie postawy nastawionej na poznawanie i rozwój. Studentki i studenci podczas kursu zapoznają się z obszarem badań socjologii kultury, podstawową terminologią z zakresu tej (sub)dyscypliny nauki oraz uczą się odróżniać wiedzę socjologiczną od wiedzy potocznej. Zajęcia mają też służyć kształtowaniu refleksji socjologicznej i poprawnego używania terminów charakterystycznych dla socjologii. Celem ćwiczeń jest również kształcenie umiejętności dyskusji oraz krytycznego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość społeczno-kulturową.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, przedmioty humanistyczne i społeczne – moduł 2

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina – socjologia

Rok studiów/semestr: I rok/semestr I (studia pierwszego stopnia)

Wymagania wstępne: Posiadanie zasobu wiedzy z przedmiotów humanistycznych i społecznych (np. wiedza o społeczeństwie, historia)

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w ćwiczeniach – 30 godz.;

– przygotowanie do ćwiczeń – 25 godz.;

– przygotowanie prezentacji – 15 godz.

– konsultacje – 5 godz.

Razem 75 godzin, co odpowiada 3. punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 35 godz., co odpowiada 1,4 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym - 60 godz. co odpowiada 2,4 pkt ECTS

Literatura:

Studentki/studenci powinni znać i rozumieć treści przekazywane na ćwiczeniach oraz treści pomieszczone w publikacjach, których adresy bibliograficzne umieszczone są w sylabusie B.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza studentek i studentów (K_W02, K_W03, K_W05, K_W07):

a) znają podstawowe koncepcje teoretyczne i pojęcia z zakresu socjologii kultury;

b) posiadają wiedzę dotyczącą relacji między kulturą i życiem społecznym;

c) znają podstawowe mechanizmy przemian społeczno-kulturowych.

2. Umiejętności studentek i studentów (K_U01, K_U05, K_U06, K_U08):

a) poprawnie stosują poznaną terminologię i pojęcia;

b) umieją wykorzystać zdobytą na zajęciach wiedzę do krytycznej analizy współczesności (kultury i społeczeństwa) oraz tekstów kultury;

c) w zakresie socjologii kultury potrafią odróżnić wiedzę potoczną od wiedzy naukowej.

3. Kompetencje społeczne studentek i studentów (K_K01, K_K03):

a) znają zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumieją potrzebę dokształcania się;

b) rozumieją problematykę aksjologiczną i etyczną związaną z oceną różnych form życia społecznego, wytworów kultury i tekstów kultury;

c) potrafią kompetentnie komunikować się z innymi osobami zajmującymi się badaniem kultury.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania: zaliczenie na ocenę. Na ćwiczeniach obowiązuje system punktowy. Pozytywną ocenę z ćwiczeń zapewnia zdobycie co najmniej 50% punktów z całej puli. Na konwersatoriach studentka/student może mieć maksymalnie dwie nieobecności nieusprawiedliwione. Więcej niż 50% nieobecności nieusprawiedliwionych na ćwiczeniach powoduje niezaliczenie przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Arcimowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Arcimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.