Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Muzyka w reklamie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-KS1-2MWR Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Muzyka w reklamie
Jednostka: Wydział Filologiczny. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wykorzystaniem muzyki w komunikacji marketingowej, ze szczególnym uwzględnieniem reklamy audiowizualnej. Wykład prezentuje psychologiczne aspekty odbioru muzyki, klasyfikacje sposobów słuchania muzyki, podział typów ludzkich ze względu na odbiór muzyki, psychologiczne czynniki odbioru muzyki i estetyki muzycznej oraz pozasłuchowe działanie dźwięków i muzyki. Studenci poznają również zagadnienia związane z percepcją w sztuce audiowizualnej, specyfikę ilustracji muzycznej w filmie i programach TV. Zaprezentowane zostają również podstawowe teorie i badania dotyczące wywierania wpływu przez muzykę na zachowania konsumenckie. Omówione są funkcje muzyki i potrzeby odbiorców wobec muzyki. Wykład omawia także działanie muzyki na zachowania konsumenckie. Omawiane są takie obszary działania muzyki w środowisku konsumenckim. W ostatniej części wykładu przedstawione są: tożsamość dźwiękowa marki, sound branding i audiologo, omówione zagadnienia muzyki w reklamie a praw autorskich, koncepcje muzyki bez opłat - Royalty Free (RF) oraz banki muzyki reklamowej (stocks). Wykład podsumowuje analiza briefu reklamowego z uwzględnieniem wymagań co do przygotowania muzyki na potrzeby reklamy.

Przedstawione problemy rozpatrywane są w perspektywie teoretycznej (literatura przedmiotu), ale również przez prezentacje konkretnych rozwiązań w zakresie wykorzystania muzyki w reklamie i komunikacji marketingowej.


Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – obowiązkowy; MODUŁ 4 - Przedmioty specjalnościowe – reklama i public relations

Dziedzina i dyscyplina studiów Dziedzina nauk humanistycznych, kulturoznawstwo

Rok studiów /semestr 2 rok / semestr 5

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 h / wykład

Punkty ECTS - 1

Bilans nakładu pracy studenta

- uczestnictwo i aktywność na zajęciach – 15 godz.

- praca na platformie edukacyjnej – przygotowanie analizy zaliczeniowej – 20 godz.

- konsultacje online i stacjonarne – 5 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin / Punkty ECTS

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 20 / 0,8 ECTS

- o charakterze praktycznym - 20 / 0,8 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

2. Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2009.

3. Levinson P., Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010

4. Miell D., MacDonald R., Hargreaves D. J. (red.), Musical Communication, Oxford (Oxford University Press) 2005

5. Pilarczyk B., Mruk H., (red.), Kompendium wiedzy marketingu, PWN, Warszawa 2006

6. Sloboda J., Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca:

1. Danielewicz M., Filiciak M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A. (red.) Młodzi i Media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. SWPS, Warszawa 2011

2. Frith, S. (2002). Music and Everyday Life. Critical Quarterly. 44(1), 35-48.

3. Katz M., Capturing Sound: How Technology Has Changed Music, University of California Press, 2005

4. Meyer L., Emocje i znaczenie w muzyce, PWM, Kraków 1974

5. Milliman, R.E. (1982). Using Background Music to Affect the Behavior of Supermarket Shoppers. The Journal of Marketing, 46(3), 86-91.

6. Milliman, R.E. (1986). The Influence of Background Music on the Behavior of Restaurant Patrons. Journal of Consumer Research, 13(2), 286-289.

7. North A., Hargreaves D. J., The social and applied psychology of music, Oxford University Press, Oxford 2008

8. North, A., Hargreaves, D.J. (2007abc). Lifestyle correlates of musical preference [1-3]. Psychology of Music, 35.

9. Schafer, T., Sedlmeier, P. (2009). From the functions of music to music preference. Psychology of Music 37(3), pp. 279-300.

10. Sloboda J., Emocje i znaczenia w przekazie muzycznym – perspektywy psychologiczne, [w:] Poznanie, emocje i wykonanie – trzy wykłady, Warszawa 2002, s. 33 – 47.

11. Yalch R. F. and Spangenberg E. R. (2000), The Effects of Music in a Retail Setting on Real and Perceived Shopping Times, Journal of Business Research 49, 139–147

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie nauk o kulturze

2. zna i rozumie główne kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze

3. zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

W09, W10, W12

Umiejętności:

1. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

2. czyta i interpretuje teksty kultury (pisane, audialne i wizualne, multimedialne)

3. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem technologii multimedialnych

U01, U05, U18

Kompetencje społeczne:

1. organizuje pracę własną i pracę zespołową, ma kompetencje do pracy w zespole

2. rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za przekazywaną różnymi kanałami i w różnych formach wiedzę

3. uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z jego różnych form i różnych mediów

K04, K05, K08

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, prezentacje, blended learning

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę (praca pisemna online) - analiza zaliczeniowa wybranej reklamy radiowej lub telewizyjnej/filmowej/internetowej w aspekcie użycia muzyki

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Siwak
Prowadzący grup: Wojciech Siwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Siwak
Prowadzący grup: Wojciech Siwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.