Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-KS1-3SEML3 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Filologiczny. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 22.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć seminaryjnych jest wypracowanie zagadnień badawczych z zakresu zjawisk kulturowych, które złożą się na tematy prac licencjackich, a także przygotowanie zasobu źródłowego oraz stworzenie warsztatu metodologicznego umożliwiającego przeprowadzenie analizy wybranych problemów i przygotowanie prac licencjackich.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka seminarium dotyczy takich obszarów jak: kultura cyfrowa i nowe media w teoriach kulturoznawczych, rozwój nowych mediów a teorie wiedzy, rzeczywistość wirtualna (VR) i rzeczywistość rozszerzona (AR) jako nowe środowiska doświadczenia, perspektywy kultury w erze mediów cyfrowych, wolność i kontrola, sfera prywatna i publiczna w dobie mediów cyfrowych, nowe media cyfrowe a twórczość artystyczna i popkultura, nowe formy aktywności kulturowych z wykorzystaniem nowych mediów

Treści metodologiczne dotyczą takich zagadnień jak: tworzenie problemu badawczego, wybór pytań badawczych i materiału źródłowego, określenie metody badawczej na podstawie literatury teoretycznej, struktura pracy licencjackiej, prawne aspekty pracy licencjackiej

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek - Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii

Nazwa kierunku studiów - Kulturoznawstwo

Poziom kształcenia - Studia pierwszego stopnia

Profil studiów - Ogólnoakademicki

Forma studiów - Stacjonarne

Kod przedmiotu - 0400-KS1-3SEML

Język przedmiotu - Język polski

Rodzaj przedmiotu/Status przedmiotu – obowiązkowy, MODUŁ 6 Przedmioty dyplomowe

Dziedzina i dyscyplina nauki - Dziedzina nauk humanistycznych, Kulturoznawstwo

Rok studiów/semestr - Rok 3 / semestr 5-6

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

- Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa

- Teoria kultury

- Metodologia badań kulturoznawczych

- Teoria kultury współczesnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 60 godzin seminarium

Punkty ECTS - 22

Bilans nakładu pracy studenta

udział w ćwiczeniach – 60 godzin

przygotowanie do zajęć – 35 godzin

udział w konsultacjach – 30 godzin

przygotowanie prezentacji – 5 godzin

przygotowanie materiału źródłowego, bibliografii specjalistycznej, opracowanie planu tekstu – 165 godzin

pisanie pracy – 260 godzin

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 255 / 10,2 ECTS

- o charakterze praktycznym - 300 / 12 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Barney D., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008

2. Bielak T. Filiciak M., Ptaszek G. (red.) Zmierzch telewizji. Przemiany medium. Antologia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011

3. Castells Manuel, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.

4. Celiński P., Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu, Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2010

5. Celiński P. (red.) Kulturowe kody technologii cyfrowych, Lublin 2011

6. Lessig L., Wolna kultura. W jaki sposób wielkie media wykorzystują technologię i prawo, aby blokować kulturę i kontrolować kreatywność, Warszawa 2005

7. Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym, wyd. UJ, Kraków 2006

8. Lister M., Dovey J., Giddings S., Grant I., Kelly K., Nowe media. Wprowadzenie, Kraków 2009

9. Manovich L., Język nowych mediów, Warszawa 2006

10. Nacher A., Rubieże kultury popularnej. Popkultura w świecie przepływów, Galeria Arsenał, Poznań 2011

11. Rogowski Ł. (red.), Techno-widzenie. Media i technologie wizualne w społeczeństwie ponowoczesnym, UAM, Poznań 2014

12. Szpunar M. (red.) Paradoksy internetu. Konteksty społeczno-kulturowe, Toruń 2011

13. Sztompka P. Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, PWN, Warszawa 2005

14. Tapscott D., Williams A., Wikinomia, Warszawa 2008

15. Wysocka-Pleczyk, M. Gulla, B. (red.) Człowiek zalogowany. 4, Człowiek społeczny w przestrzeni internetu, Wyd. UJ, Kraków 2015

16. Zacher L. (red.), Wirtualizacja. Problemy, wyzwania, skutki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013.

17. Zawojski P., Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

1. Brooke Erin Duffy B.E., Hund E., “Having it All” on Social Media: Entrepreneurial Femininity and Self-Branding Among Fashion Bloggers, „Social Media & Society”, July-December 2015, pp. 1–11, Sage Publications.

2. Bruszewska-Przytuła D., Naruszewicz-Duchlińska A. (red.), Seriale w kontekście kulturowym. Gatunki – motywy – mutacje. UWM, Olsztyn 2016

3. Goffman E. Gender Advertisements, Harper & Row, New York, 1976

4. Gwóźdź A. (red.) Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów, Warszawa 2009.

5. Gwóźdź A., Kempna-Pieniążek M. (red.), Granice kultury, Katowice 2011

6. Jeziński M. (red.), Nowe media a media tradycyjne, Toruń 2009

7. Keen A., Kult amatora, Warszawa 2007

8. Keightley E., Pickering M., Technologies of memory: Practices of remembering in analogue and digital photography, „New Media & Society” 2014, Vol. 16(4) 576–593

9. Klichowski M., Narodziny cyborgizacji. Nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch edukacji, UAM, Poznań 2014

10. Kluszczyński R. W., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2002.

11. Kluszczyński R. W., Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa 2009

12. Krawczyk-Łaskarzewska A., Naruszewicz-Duchlińska A., Przytuła P. (red.), Seriale w kontekście kulturowym. Gatunki, konwergencja, recepcja. UWM, Olsztyn 2014

13. Lessig L., Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, Warszawa 2009.

14. McNair B., Seks, demokratyzacja pożądania i media czyli Kultura obnażania, Warszawskie Wydaw. Literackie "Muza", 2004

15. Negroponte N., Cyfrowe życie. Jak się odnaleźć w świecie komputerów, Warszawa 1997.

16. Panek B., Wójtowicz A., (red.) Między trendem a tradycją. Kulturowe oblicza seriali, UMCS, Lublin 2015

17. Ponikowska A., Kwiatkowska K., Kowalczyk M., Szurkowska K., Trybuś U. (red.), Seksualność w zwierciadle humanistyki, Stowarzyszenie „Nowa Humanistyka”, Poznań 2012

18. Rheingold H., Narzędzia ułatwiające myślenie. Historia i przyszłość metod poszerzania możliwości umysłu, Warszawa 2003.

19. Turkle S.: Tożsamość w epoce Internetu, [w:] Rosińska Z.: Blaustein. Koncepcja odbioru mediów, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001

20. van Dijck José, Digital Photography: Communication, Identity, Memory. Visual Communication, Vol. 7, (2008), p. 57-76.

21. Vivienne, Sonja & Burgess, Jean (2013) ‘The Remediation of the Personal Photograph and the Politics of Self-Representation in Digital Storytelling.’ Journal of Material Culture 18 (3): 279-298.

22. Wallace E., Buil I., de Chernatony L., Hogan M.J., Who “Likes” You...and Why? A typology of Facebook Fans, „Journal of Advertising Research” 2014, nr 54, s. 92–109.

23. Weber S., Mitchell C.. “Imagining, Keyboarding, and Posting Identities: Young People and NewMedia Technologies." Youth, Identity, and Digital Media. Edited by David Buckingham. The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning. Cambridge, MA: The MIT Press, 2008. 25–48.

24. Zawojski P. Elektroniczne obrazoświaty, Wyd. Szumacher. Kielce 2000

25. Siemens G. (2004), Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age [online], dostępny w internecie http://er.dut.ac.za/bitstream/handle/123456789/69/Siemens_2005_Connectivism_A_learning_theory_for_the_digital_age.pdf, (20.09.2016)

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia / Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

Wiedza:

1. Student ma podstawową wiedzę o powiązaniach kulturoznawstwa jako nauki z innymi dyscyplinami nauk z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

2. ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauki o kulturze w relacji do nauk humanistycznych oraz społecznych, o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

3. zna zależności między głównymi subdyscyplinami nauk o kulturze

4. zna zasady napisania i zredagowania tekstu kulturoznawczego i umie go wytworzyć pod kierunkiem opiekuna naukowego

W03, W04, W08, W16

Umiejętności

1. Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

2. samodzielnie zdobywa wiedzę i umiejętności badawcze na poziomie podstawowym

3. poprawnie stosuje poznaną terminologię kulturoznawczą

4. posiada podstawowe umiejętności związane z formułowaniem i analizą problemów badawczych, doborem metod i narzędzi, opracowaniem i prezentacją wyników pracy

5. potrafi rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich znaczeń

6. potrafi rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych

7. posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i własnego doświadczenia

8. posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, pisemnych i prezentacji multimedialnych, w języku polskim i języku obcym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

9. posiada umiejętność utworzenia prostej diagnozy zjawisk

kulturowych

U01, U02, U03, U04, U06, U07, U11, U15, U17

Kompetencje społeczne

1. Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego

2. na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania

3. jest otwarty na nowe idee i poglądy

4. rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za przekazywaną różnymi kanałami i w różnych formach wiedzę

K01, K02, K03, K05

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: seminarium, konsultacje

Zaliczenie na ocenę – ocena aktywności na seminarium, praca licencjacka, egzamin dyplomowy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Siwak
Prowadzący grup: Wojciech Siwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.