Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Najnowsze technologie multimedialne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-KS2-1NTM Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Najnowsze technologie multimedialne
Jednostka: Wydział Filologiczny. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do wykorzystania najnowszych technologii multimedialnych i hipermedialnych w kulturze. Studenci uzyskują w trakcie zajęć wiedzę i umiejętności w zakresie: podstaw funkcjonowania nowoczesnych stron i portali internetowych, podstaw wiedzy o specjalistycznym oprogramowaniu służącym do produkcji multimedialnej, podstaw prowadzenia video-konferencji, tworzenia i prowadzenia radia i telewizji w Internecie, przygotowania serwisów informacyjnych on-line, kreowania wizerunku w Internecie, projektowania i obsługi programów e-learningowych, tworzenia i administrowania strony Web 2.0, zdalnego zarządzania informacją, tworzenia stron WWW na urządzenia mobilne, animacji 3D i produkcji on-line. W części projektowej zajęć studenci opracowują własny scenariusz opowieści intermedialnej z wykorzystaniem digital storytelling.

Pełny opis:

Forma studiów - stacjonarne

Profil studiów Ogólnoakademicki

Status przedmiotu – Obowiązkowy, Moduł 4 przedmiot specjalnościowy, specjalność filmoznawstwo-medioznawstwo

Dziedzina i dyscyplina nauki - Dziedzina nauk społecznych, nauki o mediach

Rok studiów /semestr 1 rok 1 semestr studia 2 stopnia stacjonarne

Wymagania wstępne:

Znajomość technik informatycznych na poziomie podstawowym

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 h / laboratorium.

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaj aktywności: Liczba godzin:

- Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach i in.) 15 h

- Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.) 25 h

- Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.) 30 h

- Udział w konsultacjach / konsultacjach online związanych z zajęciami 15 h

Razem: 85 h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin / Punkty ECTS

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30h / 1,2 ECTS

- o charakterze praktycznym - 30h +15h+10h = 55h / 2,2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wieczorkowska A., Multimedia. Podstawy teoretyczne i zastosowania praktyczne. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2008, seria: Podręczniki akademickie, tom serii: 30

Literatura uzupełniająca

1. Lenar P., Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych, Helion, Gliwice 2008.

2. Olszański L., Dziennikarstwo internetowe, WAiP, Warszawa 2006

3. Świątecka A.., Digital Storytelling - podręcznik dla edukatorów, Fundacja AdHoc, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Zna podstawy cyfrowego przetwarzania obrazu i dźwięku

2. Ma podstawową wiedzę o specjalistycznym oprogramowaniu służącym do produkcji multimedialnej

3. Ma znajomość zasad funkcjonowania nowoczesnych stron i portali internetowych

4. Zna podstawowe elementy produkcji filmów DVD, produkcji fonograficznej, wydawnictw on-line

5. Zna podstawowe narzędzia Web 2.0 oraz podstawowe formy prezentacji treści w Internecie: forum, blog, CMS

6. Zna podstawowe zasady przygotowania serwisów informacyjnych on-line

7. Zna narzędzia wideokonferencyjne (streamcast), oraz podstawowe narzędzia do tworzenia i prowadzenia radia i telewizji w Internecie

8. Zna podstawy funkcjonowania systemów e-learningowych

W02, W03, W08, W10, W12, W14

UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi przygotować informacje do publikowania w multimediach lub on-line

2. Potrafi wykorzystywać najnowsze technologie multimedialne i hipermedialne w projektach artystycznych i kulturalnych.

3. Potrafi przygotować projekt wykorzystujący narzędzia multimedialne i hipermedialne dla celów edukacji kulturalnej, twórczości artystycznej, popularyzacji, promocji i dystrybucji kultury

U01, U02, U05, U08, U09, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Rozwija umiejętność pracy i komunikacji grupie

2. Potrafi wykorzystywać najnowsze technologie multimedialne i hipermedialne w komunikacji społecznej

3. Potrafi komunikować się z wykorzystaniem technologii ICT

4. Ma świadomość znaczenia multimediów i aplikacji edukacyjnych we współczesnym społeczeństwie informacyjnym

5. Rozumie koncepcję wirtualnej (sieciowej) społeczności i reguł komunikacji w cyberprzestrzeni

6. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w zakresie zastosowania mediów audialnych w pracy w sferze kultury i sztuki

K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: prezentacje, zajęcia laboratoryjne, konsultacje, warsztaty grupowe, projekt).

Forma zaliczenia przedmiotu: aktywność na zajęciach, projekt zaliczeniowy - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Siwak
Prowadzący grup: Wojciech Siwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do wykorzystania najnowszych technologii multimedialnych i hipermedialnych w kulturze. Studenci uzyskują w trakcie zajęć wiedzę i umiejętności w zakresie: podstaw funkcjonowania nowoczesnych stron i portali internetowych, podstaw wiedzy o specjalistycznym oprogramowaniu służącym do produkcji multimedialnej, podstaw prowadzenia video-konferencji, tworzenia i prowadzenia radia i telewizji w Internecie, przygotowania serwisów informacyjnych on-line, kreowania wizerunku w Internecie, projektowania i obsługi programów e-learningowych, tworzenia i administrowania strony Web 2.0, zdalnego zarządzania informacją, tworzenia stron WWW na urządzenia mobilne, animacji 3D i produkcji on-line. W części projektowej zajęć studenci opracowują własny scenariusz opowieści intermedialnej z wykorzystaniem digital storytelling.

Metody nauczania: prezentacje, zajęcia laboratoryjne, konsultacje, warsztaty grupowe, projekt).

Forma zaliczenia przedmiotu: aktywność na zajęciach, projekt zaliczeniowy - zaliczenie na ocenę

Pełny opis:

Forma studiów - stacjonarne

Profil studiów Ogólnoakademicki

Status przedmiotu – Obowiązkowy, Moduł 4 przedmiot specjalnościowy, specjalność filmoznawstwo-medioznawstwo

Dziedzina i dyscyplina nauki - Dziedzina nauk społecznych, nauki o mediach

Rok studiów /semestr 1 rok 1 semestr studia 2 stopnia stacjonarne

Wymagania wstępne:

Znajomość technik informatycznych na poziomie podstawowym

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 h / laboratorium.

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaj aktywności: Liczba godzin:

- Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach i in.) 15 h

- Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.) 25 h

- Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.) 30 h

- Udział w konsultacjach / konsultacjach online związanych z zajęciami 15 h

Razem: 85 h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin / Punkty ECTS

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30h / 1,2 ECTS

- o charakterze praktycznym - 30h +15h+10h = 55h / 2,2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wieczorkowska A., Multimedia. Podstawy teoretyczne i zastosowania praktyczne. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2008, seria: Podręczniki akademickie, tom serii: 30

Literatura uzupełniająca

1. Lenar P., Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych, Helion, Gliwice 2008.

2. Olszański L., Dziennikarstwo internetowe, WAiP, Warszawa 2006

3. Świątecka A.., Digital Storytelling - podręcznik dla edukatorów, Fundacja AdHoc, Warszawa 2013

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.