Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka dźwięku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-KS2-2KON7 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuka dźwięku
Jednostka: Wydział Filologiczny. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Problematyka konwersatorium dotyczy akustycznych i dźwiękowych możliwości przestrzeni trójwymiarowej, a jednocześnie ukazania dźwięku jako niezależnego medium przestrzennego. Podchodząc do dźwięku z pozycji różnych dyscyplin - sztuk wizualnych, architektury, performansu, obrazowania cyfrowego i muzyki – zajęcia ukazują wykorzystanie dźwięku w różnych mediach, jednocześnie zachęcając studentów do tworzenia nowych sposobów doświadczania i angażowania się w dziedzinie słuchowej poprzez trójwymiarowe obiekty i / lub przestrzeń.

Skrócony opis:

Studenci zdobywają wiedzę na temat tła konceptualnego i historycznego współczesnej sztuki dźwięku poprzez krótkie prezentacje i lektury dotyczące zjawisk sound art, sztuki instalacji, muzyki eksperymentalnej, fonografii, sztuki audiowizualnej i akustyki.

Konwersatorium przeznaczone jest dla studentów zainteresowanych zrozumieniem idei tworzenia prac przestrzennych i instalacji zawierających dźwięk jako medium. Możliwe projekty, realizowane jako rezultat zajęć, obejmują kolaże i miksy dźwiękowe, eksperymentalne prace radiowe, tworzenie nietypowych instrumentów DIY, partytury graficzne, poezję dźwiękową, spacery dźwiękowe, rzeźby dźwiękowe, instalację dźwiękową dla określonego miejsca, działania z obszarów sztuki wideo i ekologii akustycznej.

Pełny opis:

Nazwa przedmiotu: Sztuka dźwięku

Kod przedmiotu 0400-KS1-2KON7

Nazwa kierunku Kulturoznawstwo

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Studiów Kulturowych UwB

Język przedmiotu Polski

Rok studiów/ semestr Rok 2 semestr 1

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć 20 godz. konwersatorium

Liczba punktów ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

- uczestnictwo i aktywność na zajęciach – 20 godz.

- przygotowanie zadań online, prezentacji i projektów – 20 godz.

- praca na platformie edukacyjnej – przygotowanie analiz i zadań projektowych – 15 godz.

- konsultacje stacjonarne i online oraz dyskusja na forum internetowym przedmiotu – 15 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 35 godz. ECTS 1

o charakterze praktycznym - 30 godz. ECTS 1

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Bromboszcz R., Środowisko, sztuka, dźwięk. Relacje dźwięku do sztuki ekologicznej, „Kultura Współczesna”, nr 1(72)/2012, s. 67-79

2. Cox Ch., Warner D., Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, Słowo-Obraz-Terytoria, Warszawa 2010

3. Crowley D, Muzyczuk D., Dźwięki elektrycznego ciała (Sounding the body electric). Eksperymenty w sztuce i muzyce w Europie Wschodniej 1957–1984. (Experiments in art and music in Eastern Europe 1957–1984), Muzeum Sztuki, Łódź 2012

4. Nacher A., Komponować świat, słuchając – dźwięk jako komunikacja, „Przegląd Kulturoznawczy” 2010, nr 1, s. 75-86.

5. Oliveiros P., Sonic Meditations, Smith Publications 1971

6. Regiewicz A., Audioantropologia odgłosów, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 1 (31) 2017, s. 106–125

7. Ross A., Reszta jest hałasem. Słuchając dwudziestego wieku, PIW, Warszawa 2011

8. Schafer R.M., Ear Cleaning. Notes for an Experimental Music Course, Berandol Music Limited, Canada 1967

9. Siwak W., Audiosfera na przełomie stuleci, [w:] Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 153-177

Literatura uzupełniająca

1. Bernat S., Odkrywanie krajobrazów dźwiękowych wyzwaniem dla kultury współczesnej, „Kultura Współczesna”, nr 1(72)/2012, s. 102-112

2. Kapelański M., Kategorie elektroakustyczne w tradycji ruchu pejzażu dźwiękowego, „Kultura Współczesna”, nr 1(72)/2012, s. 80-93

3. Losiak R., Autentyczność dźwięków. Kulturowy kontekst schizofonii, „Kultura Współczesna”, nr 1(72)/2012, s. 94-101

4. Nacher A., Rejestracja audio i odtwórczość jako twórczość: efekt fonografu, „Kultura Współczesna”, nr 1(72)/2012, s. 1-13

5. Stanisz A., Field recording jako metoda etnografii poprzez dźwięk, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 1 (31) 2017, s. 1-19

6. Szarecki A., Ciało słuchające wobec zmiany nośników muzycznych, „Kultura Współczesna”, nr 1(72)/2012, s. 113-127

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

Wiedza:

K_W01 – zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury muzycznej oraz analizy i interpretacji dźwięku w muzyce, sztukach performatywnych i sztuce nowych mediów

K_W02 – zna i rozumie główne cechy i zadania sztuki dźwięku

Umiejętności:

K_U01 – samodzielnie zdobywa wiedzę z zakresu historii sztuki dźwięku oraz ewolucji dźwięku w muzyce, sztukach performatywnych i mediach audiowizualnych na poziomie podstawowym

K_U02 – posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wartości sztuki dźwięku na podstawie wiedzy naukowej i własnego doświadczenia

Kompetencje społeczne:

K_K01 – jest otwarty na nowe idee i poglądy

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach, dyskusji na temat treści przedmiotu, zadań oraz projektów.

Zaliczenie na ocenę na podstawie ilości uzyskanych punktów.

Forma zaliczenia:

Konwersatorium rozliczane w systemie punktowym, obejmującym: obecność, aktywność i dyskusję na zajęciach, projekty form dźwiękowych.

Punktacja:

Obecność - 2 pkt. x 10 = 20 pkt.

Aktywność: udział w dyskusji – do 5 pkt., udział w dyskusji i interpretacja zadanej literatury – do 10 pkt.

Projekt realizacji formy dźwiękowej – do 15 pkt. Student ma obowiązek zrealizować minimum jeden spośród dwóch proponowanych projektów. Istnieje możliwość zrealizowania dodatkowych projektów audialnych w celu podwyższenia punktacji .

Skala ocen: 51-60 – dostateczny, 61-70 - dostateczny+, 71-80 – dobry, 81-90 - dobry+, 91-100 - bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Siwak
Prowadzący grup: Wojciech Siwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.