Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS1-2KJP Kod Erasmus / ISCED: 09.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura języka polskiego
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 2 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot wprowadza w podstawy teoretyczne językoznawstwa normatywnego, w szczegółowe zagadnienia poprawnościowe dotyczące poszczególnych podsystemów języka oraz zapoznaje z aktualnymi zjawiskami związanymi ze współczesnym językiem polskim.

Zajęcia kształtują świadomość językową studenta, wyposażają studentów w zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu kultury języka. Rozwijają umiejętność poprawnego, sprawnego, etycznego i estetycznego posługiwania się polszczyzną oraz umiejętność korzystania ze słowników i poradników poprawnościowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot językoznawczy, obowiązkowy na filologii polskiej pierwszego stopnia, prowadzony w formie ćwiczeń. Przedmiot wprowadza w podstawy teoretyczne językoznawstwa normatywnego, w szczegółowe zagadnienia poprawnościowe dotyczące poszczególnych podsystemów języka oraz zapoznaje z aktualnymi zjawiskami związanymi ze współczesnym językiem polskim.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: II rok/semestr zimowy i letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja, ćwiczenia praktyczne

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w ćwiczeniach (60 godz.); przygotowanie do sprawdzianu (5 godz.) – 2 ECTS

ŁĄCZNIE 65 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (60 godz.; 2 ECTS) i zajęciami o charakterze praktycznym (60 godz.; 2 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

2. Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

3. Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

4. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004.

5. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2003.

6. „Poradnik Językowy” – wybrane artykuły.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

W1. Charakteryzuje się znajomością tradycyjnej terminologii językoznawstwa normatywnego (FP1_W02, FP1_W03)

W2. Zna założenia normatywnego opisu zjawisk językowych (FP1_W07, FP1_W09)

W zakresie umiejętności student:

U1. Umie posługiwać się terminologią językoznawstwa normatywnego (FP1_U03, FP1_U06)

U2. Umie zanalizować spotkane w tekście odstępstwa od normy (FP1_U02, FP1_U06, FP1_U07)

U3. Umie odszukać potrzebne informacje polskiego w podręcznikach, słownikach i innych źródłach, opracować je i przedstawić w wybranej przez siebie formie (FP1_U01, FP1_U04, FP1_U05, FP1_U08, FP1_U11)

W zakresie postaw społecznych student:

K1. Wykazuje wrażliwość na estetyczny i etyczny aspekt komunikatu językowego. Ma świadomość roli polonisty w propagowaniu wiedzy o roli języka polskiego jako istotnego elementu kultury i tożsamości narodowej (FP1_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Kryteria oceny: obecność, aktywność na zajęciach (w tym referaty, prezentacje) oraz oceny cząstkowe z wykonywanych i zaliczanych na ocenę ćwiczeń z zakresu poprawności językowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Frąckiewicz, Paweł Wojciechowski, Anna Zagajewska
Prowadzący grup: Małgorzata Frąckiewicz, Paweł Wojciechowski, Anna Zagajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot językoznawczy, obowiązkowy na filologii polskiej pierwszego stopnia, prowadzony w formie ćwiczeń. Przedmiot wprowadza w podstawy teoretyczne językoznawstwa normatywnego, w szczegółowe zagadnienia poprawnościowe dotyczące poszczególnych podsystemów języka oraz zapoznaje z aktualnymi zjawiskami związanymi ze współczesnym językiem polskim.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: II rok/semestr zimowy i letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja, ćwiczenia praktyczne

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w ćwiczeniach (60 godz.); przygotowanie do sprawdzianu (5 godz.) – 2 ECTS

ŁĄCZNIE 65 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (60 godz.; 2 ECTS) i zajęciami o charakterze praktycznym (60 godz.; 2 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

2. Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

3. Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

4. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004.

5. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2003.

6. „Poradnik Językowy” – wybrane artykuły.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Frąckiewicz, Anna Zagajewska
Prowadzący grup: Małgorzata Frąckiewicz, Anna Zagajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot językoznawczy, obowiązkowy na filologii polskiej pierwszego stopnia, prowadzony w formie ćwiczeń. Przedmiot wprowadza w podstawy teoretyczne językoznawstwa normatywnego, w szczegółowe zagadnienia poprawnościowe dotyczące poszczególnych podsystemów języka oraz zapoznaje z aktualnymi zjawiskami związanymi ze współczesnym językiem polskim.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: II rok/semestr zimowy i letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja, ćwiczenia praktyczne

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w ćwiczeniach (60 godz.); przygotowanie do sprawdzianu (5 godz.) – 2 ECTS

ŁĄCZNIE 65 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (60 godz.; 2 ECTS) i zajęciami o charakterze praktycznym (60 godz.; 2 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

2. Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

3. Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

4. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004.

5. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2003.

6. „Poradnik Językowy” – wybrane artykuły.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.