Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii humanistycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-FS1-1PPH Kod Erasmus / ISCED: 08.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii humanistycznej
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. I st. studia filozofii i etyki-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny

Nazwa kierunku studiów .Filozofia i Etyka

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia.

Profil studiów Filozofia i Etyka

Forma studiów Stacjonarne.

Kod przedmiotu

Język przedmiotu Polski.

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy.

Rok studiów /semestr I (semestr II).

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Podstawowa wiedza z zakresu wiedzy o kulturze, języka polskiego i historii filozofii.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Wykład – 15 godzin; ćwiczenia – 15 godzin.

Założenia i cele przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcjami natury ludzkiej, które wyłaniają się z dzieł klasyków nie tylko psychologii humanistycznej, ale i nurtów jej pokrewnych. Siłą rzeczy na wykładach i ćwiczeniach prezentowana będzie perspektywa egzystencjalna i humanistyczna, stająca często w opozycji do dominujących trendów w psychologii akademickiej, „zapominającej” o swych filozoficznych korzeniach i coraz bardziej zdominowanej przez podporządkowane ekonomii neuronauki.

Punkty ECTS 4.

Bilans nakładu pracy studenta Pisanie własnego tekstu ( esej), lektura książek i artykułów niezbędnych do dyskusji, zaliczenia ćwiczeń i egzaminu.

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami Punkty ECTS - 4

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 50 2

o charakterze praktycznym 50 2

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dąbrowski, K. (1979). Dezintegracja pozytywna. Warszawa: PIW.

Dudek Z.W. (2002). Podstawy psychologii Junga. Od psychologii głębi do psychologii integralnej. Warszawa: ENETEIA.

Dziekanowski Cz. (1988). Człowiek wygrany w psychologii humanistycznej. Białystok: Dział wydawnictw Filii UW w Białymstoku.

Fromm E. (2005). O sztuce istnienia (tłum. R. Saciuk). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grof, S. (1999). Poza mózg. Narodziny, śmierć i transcendencja w psychoterapii (tłum. I. Szewczyk). Kraków: Wyd. A.

Jankowski K. (1978). Przełom w psychologii (antologia). Warszawa: Czytelnik.

Jung, C.G. (1981). Archetypy i symbole. Wybór pism (tłum. J. Prokopiuk). Warszawa: Czytelnik.

Laing (2005). Polityka doświadczenia. Rajski ptak (tłum. A. Grzybek). Warszawa: Wydawnictwo KR.

Maslow A.H. (1986). W stronę psychologii istnienia. Warszawa: PAX

May, R. (1995). O istocie człowieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej (tłum. M. Moryń, Z. Wiese). Poznań: Rebis.

Rogers C. (2014). O stawaniu się osobą (tłum. M. Karpiński). Poznań: REBIS.

Lektura uzupełniająca:

Bettelheim, B. (1994). Freud i dusza ludzka (tłum. D. Danek). Warszawa: Jacek Santorski & Co.

Frankl, V. (1984). Homo patiens (tłum. R. Czernecki, Z.J. Jaroszewski). Warszawa: Inco-Veritas.

Freud S. (1994). Poza zasadą przyjemności (tłum. J. Prokopiuk). Warszawa: PWN.

Grof, S. (2000). Przygoda odkrywania samego siebie. Wymiary świadomości. Nowe perspektywy w psychoterapii (tłum. K. Azarewicz). Gdynia: Uraeus.

Hillman J. (2014). Kod duszy. W poszukiwaniu charakteru człowieka i jego powołania, tłum. J. Korpanty. Warszawa: Laurum.

Hillman J., Ventura M. (2007): We’ve Had a Hundred Years of Psychotherapy – And The World’s Getting Worse. London: HarperCollins e- books.

Jankowski, K. (1976). Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej. Warszawa: PIW.

Kępiński A. (1985). Melancholia. Warszawa: PZWL.

Mindell, A. (2002.). Psychologia i szamanizm (tłum. R. Palusiński). Katowice: KOS.

Schnetzler, J.P. : Le Silence: De la Psychanalyse a la meditation. http://cusi.free.fr/fra/fra0058.htm

Wilber K. (1998). Niepodzielone: wschodnie i zachodnie teorie rozwoju osobowości (tłum. T. Biedroń). Poznań: REBIS.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

1.Rozumie miejsce i znaczenie filozofii w relacji do nauk szczegółowych, zwłaszcza humanistycznych i społecznych.

2. Zna i rozumie różne stanowiska we współczesnych sporach moralnych.

3. Zna podstawy współczesnej psychologii humanistycznej

4. Dostrzega filozoficzny wymiar rożnych wytworów kultury (utworów literackich, dzieł sztuki, dzieł religijnych).

5. Dostrzega moralny aspekt badan naukowych i rozumie problemy moralne związane z rozwojem cywilizacji

6. Jest krytyczny i otwarty na nowe idee, gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów.

7. Dostrzega złożoność problemów moralnych, umie zachować krytycyzm i samokrytycyzm w sytuacji moralnego konfliktu.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu Ocena ciągła na podstawie dyskusji w grupie. Pisemne prace domowe (esej). Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę, egzamin ustny lub pisemny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Olchanowski
Prowadzący grup: Tomasz Olchanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcjami natury ludzkiej, które wyłaniają się z dzieł klasyków nie tylko psychologii humanistycznej, ale i nurtów jej pokrewnych. Siłą rzeczy na wykładach i ćwiczeniach prezentowana będzie perspektywa egzystencjalna i humanistyczna, stająca często w opozycji do dominujących trendów w psychologii akademickiej, „zapominającej” o swych filozoficznych korzeniach i coraz bardziej zdominowanej przez podporządkowane ekonomii neuronauki.

Pełny opis:

Zagadnienia (wykłady):

-Od psychoanalizy Freuda do neopsychoanalizy (inspiracje marksistowskie i buddyjskie w psychoanalizie: K. Horney, E. Fromm i in.)

-Narodziny i rozwój psychologii egzystencjalnej(L. Binswanger. M. Boss, R. May i in.)

- Nurt antypsychiatrii (, D, Cooper, R.D. Laing, T. Szasz);

- Klasycy psychologii humanistycznej(A. Maslow, C. Rogers, A. Sutich, A. Janov, E. Berne i in.;)

- Polska psychiatria humanistyczna (Kazimierz Dąbrowski, Antoni Kępiński, Kazimierz Jankowski i in.);

- Od psychologii humanistycznej do psychologii transpersonalnej (S. Grof, K. Wilber, N. Drury i in.);

- Od psychologii analitycznej do psychologii archetypowej, psychologii procesu i ekopsychologii (C.G. Jung, J. Hillman, A. Samuels, A. Mindell).

Ćwiczenia:

- „Jak egzystencjalizm i psychoanaliza wyrosły z tej samej sytuacji kulturowej. Kierkegaard, Nietzsche i Freud” (R. May, O istocie człowieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej).

- „Doświadczenie schizofreniczne”; „Doświadczenie transcendentalne” (R.D. Laing, Polityka doświadczenia).

- „Metody autoanalizy”. „O filozofii posiadania” (E. Fromm, O sztuce istnienia).

- „Samorealizacja a teoria dezintegracji pozytywnej” Kazimierza Dąbrowskiego (Cz. Dziekanowski: Człowiek wygrany w psychologii humanistycznej).

- „Maslow/Rogers i osoby: samorealizująca się/w pełni funkcjonująca” (Cz. Dziekanowski: Tamże).

- David Rosenhan:„O ludziach normalnych w nienormalnym otoczeniu” (w: K. Jankowski: Przełom w psychologii).

- T. Szasz: „Mit choroby psychicznej” (w: K. Jankowski: Tamże).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dąbrowski, K. (1979). Dezintegracja pozytywna. Warszawa: PIW.

Dudek Z.W. (2002). Podstawy psychologii Junga. Od psychologii głębi do psychologii integralnej. Warszawa: ENETEIA.

Dziekanowski Cz. (1988). Człowiek wygrany w psychologii humanistycznej. Białystok: Dział wydawnictw Filii UW w Białymstoku.

Fromm E. (2005). O sztuce istnienia (tłum. R. Saciuk). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grof, S. (1999). Poza mózg. Narodziny, śmierć i transcendencja w psychoterapii (tłum. I. Szewczyk). Kraków: Wyd. A.

Jankowski K. (1978). Przełom w psychologii (antologia). Warszawa: Czytelnik.

Jung, C.G. (1981). Archetypy i symbole. Wybór pism (tłum. J. Prokopiuk). Warszawa: Czytelnik.

Laing (2005). Polityka doświadczenia. Rajski ptak (tłum. A. Grzybek). Warszawa: Wydawnictwo KR.

Maslow A.H. (1986). W stronę psychologii istnienia. Warszawa: PAX

May, R. (1995). O istocie człowieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej (tłum. M. Moryń, Z. Wiese). Poznań: Rebis.

Rogers C. (2014). O stawaniu się osobą (tłum. M. Karpiński). Poznań: REBIS.

Lektura uzupełniająca:

Bettelheim, B. (1994). Freud i dusza ludzka (tłum. D. Danek). Warszawa: Jacek Santorski & Co.

Frankl, V. (1984). Homo patiens (tłum. R. Czernecki, Z.J. Jaroszewski). Warszawa: Inco-Veritas.

Freud S. (1994). Poza zasadą przyjemności (tłum. J. Prokopiuk). Warszawa: PWN.

Grof, S. (2000). Przygoda odkrywania samego siebie. Wymiary świadomości. Nowe perspektywy w psychoterapii (tłum. K. Azarewicz). Gdynia: Uraeus.

Hillman J. (2014). Kod duszy. W poszukiwaniu charakteru człowieka i jego powołania, tłum. J. Korpanty. Warszawa: Laurum.

Hillman J., Ventura M. (2007): We’ve Had a Hundred Years of Psychotherapy – And The World’s Getting Worse. London: HarperCollins e- books.

Jankowski, K. (1976). Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej. Warszawa: PIW.

Kępiński A. (1985). Melancholia. Warszawa: PZWL.

Mindell, A. (2002.). Psychologia i szamanizm (tłum. R. Palusiński). Katowice: KOS.

Schnetzler, J.P. : Le Silence: De la Psychanalyse a la meditation. http://cusi.free.fr/fra/fra0058.htm

Wilber K. (1998). Niepodzielone: wschodnie i zachodnie teorie rozwoju osobowości (tłum. T. Biedroń). Poznań: REBIS.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.