Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS1-1LAC2 Kod Erasmus / ISCED: 09.851 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język łaciński cz. 2
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tymi elementami języka łacińskiego i kultury śródziemnomorskiej, które wciąż wywierają istotny wpływ na język i kulturę polską oraz europejską

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tymi elementami języka łacińskiego i kultury śródziemnomorskiej, które wciąż wywierają istotny wpływ na język i kulturę polską oraz europejską

Cele przedmiotu:

- wykształcenie u studenta umiejętności samodzielnego tłumaczenia tekstów łacińskich z wykorzystaniem zdobytych wiadomości gramatycznych w oparciu o słowniki łacińsko-polskie.

- opanowanie podstawowego zasobu słownictwa niezbędnego przy wszelkiego rodzaju pracach translatorskich.

- poznanie sentencji, przysłów, zwrotów i skrótów łacińskich funkcjonujących w dzisiejszym świecie.

- wykształcenie umiejętności poprawnego czytania i akcentowania słów i wyrażeń łacińskich

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, Moduł 1 - przedmiot podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok I stopnia, semestr II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin, ćwiczenia

Metody dydaktyczne: elementy wykładu, praca z tekstem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, praca w grupach, konsultacje

Punkty ECTS: 2 punkty (za semestr II)

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach ( ćwiczeniach): 30 h

Przygotowanie się do zajęć i testów zaliczeniowych: 15 h

Udział w konsultacjach : 3 h

Obecność na testach zaliczeniowych: 2 h

Razem: 50 h (2 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h + 2h + 3h = 35h

(1,4 pkt. ECTS)

- o charakterze praktycznym: 30 h (1 pkt. ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

- J. Wojtczak-Szyszkowski, Roma clarissima urbium. Język łaciński dla studentów kierunków historycznych i filologicznych, Warszawa 2008

- Norajr Ter-Grigorian Disco linguam Latinam. Podręcznik języka łacińsego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009;

Literatura uzupełniająca:

- L. Gołębiowska, A. Pawłowska, U. Tylicka, Quid scientia sine usu? Ćwiczenia z języka łacińskiego dla studentów prawa i innych kierunków humanistycznych, Białystok 2007

- K. Kumaniecki, Słownik łacińsko –polski, Warszawa 1974

- J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2005

- J. Sondel , Słownik łacińsko - polski dla prawników i historyków, Kraków 1997

- L. Winniczuk, Mały słownik polsko - łaciński, Warszawa 1994

- J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacinskiego, Warszawa 1978

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

zna:

– podstawową terminologię łacińską z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, które studiuje HI_W03, HI_W21

– struktury gramatyczne i słownictwo umożliwiające rozumienie tekstów autorów rzymskich i wybranych autorów nowożytnych piszących po łacinie HI_W12, HI_W21

– sentencje, przysłowia, zwroty łacińskie funkcjonujące we współczesnym świecie oraz ich kontekst HI_W21

potrafi:

– rozpoznać formy morfologiczne i charakterystyczne dla łaciny konstrukcje składniowe oraz dokonać transformacji gramatycznych HI_U19

– dokonać samodzielnego przekładu na język polski łacińskiego tekstu, korzystając ze słownika łacińsko-polskiego, oddając w przekładzie ogólny charakter i funkcję tłumaczonego tekstu HI_U06, HI_U19

– znaleźć właściwe polskie odpowiedniki leksykalne dla łacińskich wyrazów i struktur HI_U19

– wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu kultury antycznej do sporządzenia przekładu HI_U08

– wymienić wyrazy pochodzenia łacińskiego funkcjonujące jako terminy w różnych dziedzinach nauki oraz wyjaśnić etymologię wyrazów w językach nowożytnych, opierając się na leksyce łacińskiej HI_U05

–w określonych sytuacjach, znając kontekst, umiejętnie wykorzystać sentencje, przysłowia, zwroty łacińskie HI_U05

potrafi:

– docenić ponadczasową wartość antyku i dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy HI_K06

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

zaliczenie na ocenę po semestrze II

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.