Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do prawoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS1-1WP Kod Erasmus / ISCED: 10.051 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wstęp do prawoznawstwa
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedstawienie zasad tworzenia i stosowania prawa w państwach demokratycznych. Celem jest umiejętność samodzielnego czytania przepisów prawnych, konstruowania norm prawnych i zastosowania wykładni prawa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

1 Zajęcia organizacyjne, charakterystyka podstawowych pojęć

2 Pojęcie i funkcje prawa

3 Regulacje zachowań. Prawo a społeczeństwo i państwo

4 Konstytucja. Hierarchiczny porządek prawny

5 Język prawny. Tautologia zdań

6 Przepis prawny a norma prawna

7 System prawa i jego obowiązywanie

8 Wykładnia prawa

9 Stosunek prawny

10 Stosowanie i przestrzeganie prawa

11 Subsumpcja - ćwiczenia w rozwiązywaniu kazusów

12 Prawo wewnątrzpaństwowe a prawo międzynarodowe

13 Tworzenie prawa

14 Praworządność. Sprawiedliwość i rządy prawa

15 Podsumowanie zajęć. Kolokwium

Pełny opis:

I zajęcia organizacyjne

II Pojęcie i funkcje prawa

Proszę o przyswojenie „funkcji prawa” z dowolnych skryptów akademickich. Proponuję:

T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003.

S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005.

S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001.

III. Regulacje zachowań. Prawo a społeczeństwo i państwo.

I, rozdz. Społeczeństwo, państwo, prawo

IV. Konstytucja. Hierarchiczny porządek prawny

II, rozdz. Hierarchiczny porządek prawny prawa stanowionego w państwie demokratycznym

Proszę sięgnąć do Konstytucji RP (Dz.U. Nr 78, poz. 483) i odnaleźć art. mówiące o porządku prawnym.

V. Język prawny. Tautologia zdań.

II, rozdz. Przepis prawny a norma prawna, pkt. Język prawny jako język przepisów prawnych.

Proszę powtórzyć materiał z matematyki ze szkoły średniej dotyczący tautologii zdań.

Proszę przeczytać: K. Łopatecki, „Obiekty o cechach zabytku” a „zabytek” – problemy terminologiczne w świetle ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, [w:] Zeszyty dziedzictwa kulturowego, t. I, red. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2007, s. 193-202 (dostępny na platformie academia.edu )

VI. Przepis prawny a norma prawna

I, rozdz. Norma prawna jako podstawowy element prawa

VII. System prawa i jego obowiązywanie

I, rozdz. System prawa i jego charakterystyka

VIII. Wykładnia prawa

I, rozdz. Wykładnia prawa

III, rozdz. Wykładnia prawa

IX. Stosunek prawny

I, rozdz. Norma prawna jako regulator rzeczywistości społecznej

III, rozdz. Stosunek prawny

X. Stosowanie i przestrzeganie prawa

II, rozdz. Stosowanie prawa

III, rozdz. Stosowanie prawa + Obowiązywanie prawa (reguły kolizyjne)

XI. Subsumpcja - ćwiczenia w rozwiązywaniu kazusów

Proszę przygotować (mieć wersję papierową) ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031621568 [tekst ujednolicony]

XII. Prawo wewnątrzpaństwowe a prawo międzynarodowe

II, rozdz. Prawo wewnątrzpaństwowe a prawo międzynarodowe publiczne i prawo Unii Europejskiej.

XIII. Tworzenie prawa

III, rozdz. Sposoby powstawania prawa

XIV. Praworządność. Sprawiedliwość i rządy prawa

I, rozdz. Przestrzeganie prawa, praworządność

lub II, rozdz. Praworządność

XV. Podsumowanie zajęć. Kolokwium

Literatura:

Proszę na zajęcia przynosić ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 VII 2003 r.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031621568

[tekst ujednolicony]

Wstęp do nauk prawnych, red. A. Jamróz, Białystok 2011 (i późn. wyd.).

A. Jamróz, Wprowadzienie do prawoznawstwa, Warszawa 2008 (i późń. wyd.).

LEKTURY DODATKOWE:

R. Sobański, Prawo jako wartość, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 51 (1999), 1-2, s. 37-49

T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003

S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005

S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001

Efekty uczenia się:

Wiedza:

rozumie budowę przepisów i norm prawnych oraz potrafi stosować przepisy prawne (subsumpcja), a także zdolny jest do interpretacji treści norm prawnych regulujących funkcjonowanie podmiotów działających w systemie międzynarodowym K_W13

zna i rozumie funkcjonowanie norm społecznych i ich wpływu na zachowanie jednostek i całych społeczeństw K_W10

rozumie podstawowe mechanizmy prawne oraz kulturowe, polityczne, ekonomiczne warunkujące stosunki międzynarodowe K_W05

Umiejętności:

posługuje się normami i przepisami prawa w celu oceny konkretnych działań na płaszczyźnie międzynarodowej – dokonuje wykładni prawa i subsumpcji oraz stosuje reguły kolizyjne I i II stopnia K_U06

Kompetencje

Rozumie zasady etyki zawodowej w ujęciu norm prawnych i (szerzej) społecznych K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się kolokwium, zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania przynajmniej 50% punktów.

W ocenie końcowej brana jest pod uwagę aktywność i umiejętność rozwiązywania kazusów. Student prezentujący bardzo wysokie standardy otrzymuje o pół lub całą ocenę wyżej, niż wskazuje punktacja z kolokwium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.