Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS1-2MSG Kod Erasmus / ISCED: 14.652 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Stosunki Międzynarodowe II rok I stopnia sem. letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Makroekonomia 0500-MS1-1MAK
Mikroekonomia 0500-MS1-1MIK

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu „Międzynarodowe stosunki gospodarcze” jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podstawowych mechanizmów ekonomicznych działających w sferze międzynarodowej współpracy gospodarczej. Główne cele przedmiotu to omówienie: struktury towarowej i geograficznej handlu międzynarodowego; podstawowych teorii wymiany międzynarodowej;

zależności między handlem międzynarodowym i zagranicznym a gospodarką narodową i wzrostem gospodarczym; prawidłowości zachodzących przy międzynarodowych przepływach czynników produkcji; znaczenia kursów walutowych i mechanizmów równoważenia bilansu płatniczego; narzędzi polityki handlowej krajów, mechanizmu integracji ekonomicznej.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: kierunkowy

MODUŁ: MSM1_04 Ekonomiczny

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA i FINANSE

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia I st/ rok II/ semestr IV

WYMAGANIA WSTĘPNE: mikroekonomia, makroekonomia

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 30 h, ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas

wykładu i zadawania pytań; ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, dyskusja

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

WYKŁAD egzamin końcowy w formie testu

ĆWICZENIA: kolokwium

PUNKTY ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 h

- egzamin: 2 h

- udział w konsultacjach: 4 h

- przygotowanie do egzaminu: 30 h

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 10 h

- przygotowanie do kolokwium: 19 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 66 h (ECTS: 2,66)

- o charakterze praktycznym: 10 h (ECTS 0,4)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Międzynarodowe stosunki gospodarcze, pod red. E. Oziewicz i T. Michałowskiego, 2013

2) A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, 2006

3) T. Rynarzewski, A. Zielińska-Głębocka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze: teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, 2006

Literatura uzupełniająca:

4) P. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa tom 1, 2, 2007

5) M. Guzek, Międzynarodowe stosunki gospodarcze: zarys teorii i polityki handlowej, 2006

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2MSG_W01: Student zna podstawowe terminy, przedmiot badań i metody badawcze w obszarze międzynarodowych stosunków gospodarczych (K_W01)

2MSG_W02: Student zna instytucje i organizacje, pomiędzy którymi zachodzą relacje międzynarodowe (K_W03)

2MSG_W03: Student ma wiedzę na temat struktury podmiotowej gospodarki światowej, w tym odnośnie Unii Europejskiej (K_W04)

2MSG_W04: Student ma podstawową wiedzę na temat różnych stosunków międzynarodowych między podmiotami gospodarki światowej na płaszczyźnie ekonomicznej (K_W06)

2MSG_W05: Student zna mechanizm integracji ekonomicznej na różnych etapach, w tym odnośnie Unii Europejskiej (K_W12)

UMIEJETNOŚCI

2MSG_U01: Student potrafi właściwie interpretować wydarzenia ekonomiczne zachodzące w gospodarce światowej (K_U01)

2MSG_U02: Student potrafi rozpoznawać związki przyczynowo-skutkowe dotyczące wydarzeń w gospodarce światowej w zakresie relacji między jej podmiotami (K_U04)

2MSG_U03: Student potrafi prawidłowo oceniać i komentować bieżące wydarzenia z zakresu ekonomii międzynarodowej (K_U07)

2MSG_U04: Student potrafi interpretować dane statystyczne dotyczące podmiotów gospodarki światowej i relacji zachodzących między nimi (K_U09)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2MSG_K01: Student ma nawyk śledzenia publikacji dotyczących wydarzeń międzynarodowych o charakterze ekonomicznym (K_K01)

2MSG_K02: Student uczestniczy w zadaniach zespołowych, przydzielanych studentom w trakcie zajęć dydaktycznych (K_K03)

2MSG_K03: Student rozumie gospodarcze uwarunkowania pozycji międzynarodowej krajów (K_K07)

2MSG_K04: Student potrafi formułować sądy i oceny dotyczące podstawowych zależności ekonomicznych na płaszczyźnie międzynarodowej (K_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin w formie testu

Ćwiczenia: Kolokwium

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fiedorczuk, Piotr Łozowski
Prowadzący grup: Monika Fiedorczuk, Piotr Łozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fiedorczuk, Piotr Łozowski
Prowadzący grup: Monika Fiedorczuk, Piotr Łozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.