Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SS1-1JAN Kod Erasmus / ISCED: 09.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac.I st.studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem lektoratu z języka obcego jest przygotowanie studentów do samodzielnego i skutecznego komunikowania się w jęz. obcym na poziomie językowym B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Ponadto student powinien zostać przygotowany do czytania i rozumienia literatury fachowej w wybranym kierunku studiów.

Pełny opis:

Lektorat jęz. angielskiego: socjologia stacjonarna I stopnia, I i II rok, semestr I-IV, 120 godzin

Przedmiot obowiązkowy- ćwiczenia: zaliczenie po sem. II IV, egzamin (pisemny i ustny)- po sem. IV

Ogólny nakład pracy studenta: 240 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 120 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 100 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 20 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośred. udziału nauczyciela liczba godzin - 120, Punkty ECTS 4

o charakterze praktycznym liczba godzin-120 Punkty ECST - 4

Literatura:

Blundell, J., 2015. Sociology. Cambridge University Press, Cambridge

Moore, S., 1995. GCSE Sociology. Letts Educational.

https://www.ted.com/

https://ed.ted.com/

http://study.com/

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Socjologia, http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Sociology

http://www.onestopenglish.com/

http://www.englishclub.com

Richard MacAndrew, Ron Martinez, 2007. Taboos and Issues. Thomson-Heinle, Boston

Collie, J, Slater, S., 1999. Speaking 4. Cambridge University Press, Cambridge.

Baranowski G., 2005. Uniwersalny Słownik tematyczny języka angielskiego, Kanion, Zielona Góra

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu lektoratu student:

S1_U23 Potrafi komunikować się w języku obcym, wykorzystując podstawową terminologię socjologiczną

S1_K03 Jest otwarty na pracę w grupie, potrafiąc przyjmować w niej różne role. Dostrzega potrzebę kreatywnego kierowania zespołem ludzkim.

S1_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykorzystaniem różnorodnych źródeł wiedzy oraz odpowiednich metod badawczych.

Weryfikacja:

egzamin pisemny, test, praca w małych grupach, zadanie praktyczne, ocena aktywności na zajęciach, okresowe krótkie sprawdziany i/lub krótkie pisemne prace domowe.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci otrzymują zaliczenie na ocenę po II i IV semestrze nauki. Przedmiot kończy się egzaminem ustnym i pisemnym.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie na min. 50% prac semestralnych, sprawdzianów z rozdziałów i kartkówek,

- napisanie prac pisemnych,

- przedstawienie prezentacji z uwzględnieniem treści i terminologii kierunkowej (forma pisemna i ustna)

- aktywność w czasie zajęć warsztatowych oraz projektów grupowych

W przypadku nieobecności studenta, obowiązany jest on do pisemnego lub ustnego streszczenia lub przetłumaczenia artykułu kierunkowego o długości 1 strony A4 w czasie konsultacji oraz zaliczenie wszelkich zaległych prac w ciągu dwóch tygodni od nieobecności lub testu.

Warunki zdania Egzaminu po IV semestrze nauki z przedmiotu:

Uzyskanie przynajmniej 50% punktów z egzaminu. Egzamin składa się z dwóch części:

- części pisemnej (80% oceny), z podziałem na: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, funkcjonalne użycie struktur gramatyczno-leksykalnych, wypowiedź pisemna,

-części ustnej (20% oceny) wypowiedź ustna na wybrany temat

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kubas
Prowadzący grup: Iwona Kubas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.