Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SS1-2JAN Kod Erasmus / ISCED: 09.152 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac.I st.studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CEFR

Skrócony opis:

Założeniem lektoratu z języka obcego jest przygotowanie studentów do samodzielnego i skutecznego komunikowania się w jęz. obcym na poziomie językowym B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście zawodowym oraz motywowanie do samodzielnej nauki.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Socjologii

Nazwa kierunku: Socjologia

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rok studiów: II ( semestr I i II)

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 60

Przedmiot obowiązkowy- ćwiczenia: zaliczenie po sem. II, egzamin pisemny i ustny po sem. II

MK_14 Język angielski

Łączna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia: 3

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela (ćwiczenia, konsultacje oraz egzamin) : : 62,5 godz., punkty ECTS 2,5

- samodzielna praca studenta (przygotowanie do zajęć, zaliczenia lub egzaminu, e-learning): 12,5 godz., punkty ECTS 0,5

Literatura:

https://www.ted.com/

https://ed.ted.com/

http://study.com/

https://www.linguahouse.com/

Blundell, J., 2015. Sociology. Cambridge University Press, Cambridge

Blundell, J, 2014. Cambridge IGCSE® Sociology Coursebook, Cambridge University Press

Ludbrook, G., 2011. English for International Social Work. Cafoscarina, Venezia

Olsen, A. E., 2010 . Academic Vocabulary. Fourth edition. Pearson Education Inc., London

crash course sociology: https://www.youtube.com/watch?v=ylXVn-wh9eQ&list=PL8dPuuaLjXtMJ-AfB_7J1538YKWkZAnGA

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Socjologia, http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Sociology

http://cec.vcn.bc.ca/cmp/modules/index.htm

http://www.onestopenglish.com/

http://www.englishclub.com

Richard MacAndrew, Ron Martinez, 2007. Taboos and Issues. Thomson-Heinle, Boston

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu lektoratu student:

S1_U23 Potrafi komunikować się w języku obcym, wykorzystując podstawową terminologię socjologiczną

S1_K03 Jest otwarty na pracę w grupie, potrafiąc przyjmować w niej różne role. Dostrzega potrzebę kreatywnego kierowania zespołem

ludzkim.

S1_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykorzystaniem różnorodnych źródeł wiedzy oraz odpowiednich metod

badawczych.

Weryfikacja:

egzamin pisemny i ustny, test, praca w małych grupach, zadanie praktyczne, ocena aktywności na zajęciach, okresowe krótkie sprawdziany i/lub krótkie pisemne prace domowe, prezentacja indywidualna lub zespołowa uwzględniająca treści i terminologii kierunkowej

Metody i kryteria oceniania:

Studenci otrzymują zaliczenie na ocenę po IV semestrze nauki. Przedmiot kończy się egzaminem.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kubas
Prowadzący grup: Iwona Kubas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kubas
Prowadzący grup: Iwona Kubas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.