Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia polityczna obszaru postradzieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SW1-1GPOP Kod Erasmus / ISCED: 08.951 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia polityczna obszaru postradzieckiego
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia wschodnie - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot poświęcony podstawowym zagadnieniom z zakresu geografii politycznej obszaru poradzieckiego. Ukierunkowany na:

- udoskonalenie umiejętności interpretacji mapy politycznej świata;

- analizę wzajemnych oddziaływań między środowiskiem geograficznym (przestrzenią), a procesami społeczno-politycznymi, polityczno-gospodarczymi zachodzącymi we współczesnym świecie w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

1. Nowe niepodległe państwa obszaru poradzieckiego: przeszłość i teraźniejszość

2-3. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa obszaru poradzieckiego

4. Różnorodność etniczno-religijna przestrzeni byłego ZSRR

5-6. Potencjał surowcowy obszaru poradzieckiego oraz jego znaczenie

7. Systemy polityczne państw poradzieckich

Literatura:

1. M. Domańska, Uwarunkowania procesów integracyjnych i dezintegracyjnych na obszarze poradzieckim, Warszawa 2013.

2. A. Włodkowska-Bagan, Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim, Warszawa 2013

3. Obszar Czarnomorsko-Kaspijski w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS Lublin 2011.

4. Regiony w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS Lublin 2009.

5. A. Włodkowska, Polityka Federacji Rosyjskiej na obszarze WNP, Adam Marszałek 2006.

6. R. Zięba, Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, 2005.

7. Країнознавство. Країни СНД і Балтії

8. Źródła internetowe - raporty, sprawozdania

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma podstawową wiedzę na temat bieżącej sytuacji gospodarek światowych, przemian zachodzących na mapie politycznej świata, w tym gospodarki Unii Europejskiej

Zna geograficzne i historyczne uwarunkowania międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, wie jak przebiegała ewolucja zmian na mapie politycznej świata na przestrzeni wieków, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji współczesnej

Zna podstawowe tendencje przemian cywilizacyjnych zachodzących we współczesnym świecie związanych ze zamianami granic, jakie następują pod wpływem procesów integracji oraz dezintegracji na skutek przebiegu konfliktów zbrojnych i sporów terytorialnych

Umiejętności:

Potrafi właściwie interpretować krajowe oraz międzynarodowe wydarzenia polityczne, społeczne i gospodarcze w oparciu o bieżące informacje pochodzące z mediów

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu podstawowych problemów ekonomicznych na płaszczyźnie międzynarodowej w perspektywie migracji ludności oraz podziału dóbr i zasobów naturalnych

Potrafi prognozować podstawowe procesy ekonomiczne, społeczne, polityczne na płaszczyźnie międzynarodowej w oparciu o bieżące wydarzenia rozgrywające się na scenie politycznej

Potrafi interpretować podstawowe dane odnoszące się do migracji ludności w perspektywie ich wpływu na gospodarki krajowe państw UE i pozostałych państw na mapie politycznej świata

Kompetencje społeczne:

Ma nawyk śledzenia na bieżąco w mediach sytuacji międzynarodowej oraz odnoszących się do niej publikacji fachowych oraz pojawiających się w prasie publicystycznej

Uczestniczy w dyskusji merytorycznej prowadzonej w trakcie zajęć, zadaje pytania, udziela odpowiedzi, formułuje wnioski

Rozumie sytuację polityczną państw na scenie międzynarodowej, w jakiej się znalazły,

Wykazuje zdolność do formułowania ocen na temat podstawowych

kwestii ekonomicznych, politycznych, społecznych na płaszczyźnie międzynarodowej oraz prognozuje na przyszłość możliwość zmian, które mogą być następstwem wydarzeń politycznych i gospodarczych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na zajęciach.

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach.

Dopuszczalną jest jedna nieobecność na zajęciach, resztę nieobecności student ma zaliczyć w czasie dyżurów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.