Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-ES1-2RAC Kod Erasmus / ISCED: 11.102 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość
Jednostka: Instytut Informatyki.
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Repetytorium z matematyki 0600-ES1-1REP

Założenia (lista przedmiotów):

Informatyka ekonomiczna 0600-ES1-1IEK
Mikroekonomia 0600-ES1-1MIK

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Student poznaje technikę księgowania operacji gospodarczych odnoszących się do sytuacji majątkowej i finansowej jednostek gospodarczych. W czasie ćwiczeń studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie ewidencji operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Student poznaje technikę księgowania operacji gospodarczych odnoszących się do sytuacji majątkowej i finansowej jednostek gospodarczych. W czasie ćwiczeń studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie ewidencji operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie oraz czytania sprawozdań finansowych.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów: 2, semestr: 3

Prerekwizyty: brak

wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do ćwiczeń 16x2h = 32h

udział w konsultacjach 4x1h = 4h

przygotowanie do kolokwium 6x2h = 12h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 15+2h = 17h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 66 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 74 godzin, 2,5 ECTS

Literatura:

w zależności od cyklu

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Ma znajomość podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie.K_IE1A_W05 K_IE1A_W10

Ma znajomość pojęć z zakresu rachunkowości K_IE1A_W05

Posiada umiejętność stosowania prostych technik ewidencji działalności gospodarczej związanych z księgowaniem operacji gospodarczych na kontach bilansowych K_IE1A_U10 K_IE1A_U13 K_IE1A_U15

Posiada umiejętność grupowania podstawowych pozycji bilansowych K_IE1A_U13 K_IE1A_U15

Ma świadomość znaczenia zasad rachunkowości wynikających z przepisów prawnych i obowiązujących standardów etycznych w finansach i rachunkowości.K_IE1A_K05

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych w grupach (case study księgowe) (10%), aktywność na zajęciach (10%), kolokwium (80%).

Zasady obowiązujące na zajęciach:

- Telefony komórkowe, tablety, laptopy muszą być wyłączone w trakcie zajęć, a w szczególności na zaliczeniach,

- 2 dopuszczalne nieobecności nieusprawiedliwione,

- nieobecność na zajęciach powoduje rezygnację z możliwości zdobycia punktów za aktywność indywidualną i grupową na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Roszkowska, Dorota Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016

2. D. Maciejewska, Podstawy rachunkowości finansowej -pojęcie i zadania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016

3. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591

Literatura uzupełniająca:

1. P. Szczypta (red.), Podstawy rachunkowości, CeDeWu, Warszawa 2016

2. K. Czubakowska (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014

3. K. Sawicki (red.), Podstawy rachunkowości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009

4. M. Carey, C, Knowles, J. Towers-Clark, Accounting, Oxford : Oxford University Press, 2011

5. K. Winiarska (red.), Podstawy rachunkowości, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.