Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy rachunkowości i finansów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-MS2-1ER Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy rachunkowości i finansów
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy: 2L stac. II st. studia matematyki specj. matematyka teoretyczna – przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami sprawozdania finansowego, zasadami prowadzenia księgowości oraz wybranymi modelami i metodami matematycznymi stosowanymi w analizie finansowej jednostki gospodarczej.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot do wyboru

Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: finanse

Rok studiów: 1, semestr: 2

Prerekwizyty: brak

wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, praca w grupach.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 12x1h = 12h

przygotowanie prac domowych 15h = 15h

przygotowanie do sprawdzianów 3x4h = 12h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 75 godzin, 3 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 77 godzin, 3 ECTS

Literatura:

M. Dobija: Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

E. Nowak: Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2007.

A. Rutkowski: Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Zna elementy sprawozdania finansowego.K_W01, K_W03

Ma wiedzę na temat zasad prowadzenia księgowości.K_W01, K_W03

Zna i stosuje wybrane modele i metody matematyczne stosowane w analizie finansowej firm.K_W01, K_W03, K_U11

Umie przygotować bilans w oparciu o dostarczone dane.K_U11

Potrafi księgować proste operacje gospodarcze.K_U11

Zna ograniczenie własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia w zakresie metod księgowości i rachunkowości.K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Majewska
Prowadzący grup: Elżbieta Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.