Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AN1-1LJA1 Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski cz.I
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L niestac.I st.studia administracji-lektoraty
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Pełny opis:

Język obcy cz. I

nazwa przedmiotu

SYLABUS

A. Informacje ogólne

Elementy składowe sylabusu Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Prawa

Nazwa kierunku studiów Administracja

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Niestacjonarne

Kod przedmiotu 0700-AN1-1LJA1

Język przedmiotu Język angielski

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – obowiązkowy

Rok studiów /semestr Rok pierwszy semestr 1 i 2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Studenci przystępując do zajęć lektoratowych powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje językowe obowiązujące na poziomie co najmniej B1.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 32 godz. – lektorat

Założenia i cele przedmiotu Treści kształcenia: Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i przekładu tekstów specjalistycznych.

Efekty kształcenia: bierna i czynna znajomość języka angielskiego – ogólnego i specjalistycznego

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu Metody dydaktyczne: asymilacji wiedzy (dyskusja, wykład, praca z tekstem, prezentacja), problemowe (przypadków, sytuacyjne, burza mózgów, gry dydaktyczne), metody aktywizujące

Forma zaliczenia przedmiotu - zaliczenie

Symbol (numer) Efekty kształcenia Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

zna podstawową terminologię właściwą dla administracji

K_W02

ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla administracji, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U13

zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności K_K01

K_K02

K_K06

Punkty ECTS 4 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta Rodzaj aktywności, np. : Liczba godzin, np. :

Udział w wykładach

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach i in.) 32

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.) 20

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.)

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 10

Przygotowanie eseju/pracy pisemnej 10

Rozwiązywanie kazusów

Zapoznanie się z symulacjami rozpraw

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 6

Realizacja zadań projektowych 10

Przygotowanie do egzaminu 10

Egzamin 2

Inne (wymienić jakie)

Razem: 100

(odpowiada 4 pkt ECTS)**

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50

Odpowiada 2 pkt ECTS***

o charakterze praktycznym 100

odpowiada 4 pkt ECTS****

Data opracowania:

17.11.2015 r Koordynator przedmiotu:

mgr Julia Żylińska

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Penza-Szachowicz, Maximilian Schmidt, Julia Żylińska
Prowadzący grup: Małgorzata Penza-Szachowicz, Maximilian Schmidt, Julia Żylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Pełny opis:

B. Informacje szczegółowe

Elementy składowe sylabusu Opis

Nazwa przedmiotu Język angielski

Kod przedmiotu 0700-AN1-1LJA1

Nazwa kierunku Administracja, studia niestacjonarne

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Prawa

Język przedmiotu Język angielski

Rok studiów/ semestr Rok studiów /semestr (numer semestru): rok studiów I, semestr 1 i 2

Rok akademicki 2016/2017

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć Liczba godzin: 32

ćwiczenia

Liczba punktów ECTS 4

Prowadzący dr Halina Bieluk, mgr Joanna Waluk

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji K_U13- Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla administracji, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: kolokwium; test kontrolny; projekty i ćwiczenia praktyczne; esej/wypracowanie; referat; prezentacja; ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej.

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu

1. Regularna obecność na zajęciach – bez usprawiedliwienia można opuścić 1 zajęcia w semestrze

2. Aktywność na zajęciach.

3. Praca własna studenta (odrabianie prac domowych, praca nad projektami, przygotowanie się do prac kontrolnych)

4. Zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów kontrolnych z zakresu realizowanego programu.

5. Wykonanie zadań z e-learningu.

6. Zdanie egzaminu końcowego po dwóch latach nauki.

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej Sierocka H., Legal English. Niezbędnik przyszłego prawnika, 2011

Evans V. Dooley J. Smith D.J , Career Paths: Law, Express Publishing, 2011

Evans W., Career Paths: Secretarial, Express Publishing, 2011.

McCarthy M, O'Dell F., English Vocabulary in Use, CUP, 2012

O'Dell F., McCarthy M., Test your English Vocabulary in Use, CUP, 2012.

McCarthy M., O'Dell F., Academic Vocabulary in Use, CUP, 2012.

Latham - Koenig Ch., Oxenden C., English File, Intermediate, OUP, 2013

zasoby internetowe:

www.voanews.com ( Voice of America) www.bbc.co.uk ( BBC News) itp.

Treści programowe

Ćwiczenia / Konwersatoria Liczba godzin

Zagadnienia specjalistyczne

Systemy polityczne i funkcjonowanie państwa.

Organy administracji publicznej. Struktura i kompetencje organów administracyjnych.

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa administracyjnego.

Działy i źródła prawa międzynarodowego. Organy ONZ.

Prawa i wolności oraz obowiązki człowieka i obywatela. Podstawowe terminy związane z organizacją ochrony środowiska naturalnego.

Podstawowe pojęcia prawa pracy: umowa o pracę, bezpieczeństwo i higiena pracy, dyskryminacja w sferze zatrudnienia.

Organizacje międzynarodowe.

Organizacje pozarządowe.

Wspólnota Europejska. Członkostwo w Unii Europejskiej. Instytucje i źródła prawa w Unii Europejskiej.

Referat, wykład, dyskusja, prezentacja – umiejętność ustnego przekazania wiedzy specjalistycznej.

Sformułowania publikacji naukowych, typowe zwroty i struktury zdań.

Kształcenie umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych. 32

Założenia i cele przedmiotu

Treści kształcenia: Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i przekładu tekstów specjalistycznych.

Efekty kształcenia: bierna i czynna znajomość języka angielskiego – ogólnego i specjalistycznego

……………………………….

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.