Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AN1-2PAD Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L niestac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 11.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Opanowanie przez studenta podstaw teorii i umiejętności rozpoznawania w prawie obowiązującym, zasad, pojęć i instytucji prawa administracyjnego, połączonej ze zdolnością oceniania prawidłowości ich wykorzystania.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem, realizowanym w ramach nauki treści programowych z zakresu prawa administracyjnego będzie nabycie przez studentów administracji wiedzy w zakresie kluczowych instytucji tej gałęzi prawa. Stanowić je będzie także przyswojenie reguł stosowania norm prawa administracyjnego, a także prawa cywilnego, w przypadku tego ostatniego w zakresie wykorzystywanym w funkcjonowaniu administracji publicznej. Celem przekazania treści przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy w zakresie konstrukcji prawa administracyjnego,a także umiejętność posługiwania się aktami prawnymi z zakresu prawa administracyjnego w praktyce, w tym umiejętności wykładni norm tam zawartych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/semestr - rok II/sem. III i IV (zimowy i letni)

wymagania wstępne: - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 47 godzin wykładu (w tym również 15 godzin e - learning) oraz 15 godzin ćwiczeń (w tym również zdalnie w czasie rzeczywistym)

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje, ćwiczenia

Punkty ECTS - 11.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 62 godzin wykładu (w tym 15 godzin e - learningu) i ćwiczeń, przygotowanie do zajęć i egzaminu - 125 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 101 godz., egzamin - 2 godz. Razem 275 godzin, co odpowiada 11 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 150 godzin, co odpowiada 6 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 125 godzin, co odpowiada 5 pkt. ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2016.

M. Wierzbowski, (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2016.

M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2013.

literatura uzupełniająca:

J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Cz. I, Kraków 2003.

J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Cz. II, Kraków 2001.

J. Zimmermann, Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2015.

E. Ochendowski, Prawo Administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.

J. Boć (red.), Prawo Administracyjne, Wrocław 2007.

R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa Administracyjnego: tomy od 1 do 12, Warszawa, Wydawnictwo CH BECK.

J. Łętowski, Prawo administracyjne dla każdego, Warszawa 1995.

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W02, K_W05, K_U03, K_U08, K_U12, K_K01, K_K06

Wiedza: absolwent ma podstawową wiedzę o charakterze nauk z zakresu administracji i prawa oraz ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk; zna podstawową terminologię właściwą dla administracji; zna istotę i elementy stosunku administracyjnoprawnego oraz zna rządzące nim prawidłowość;

Umiejętności: absolwent potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych w administracji; wykorzystuje zdobytą wiedzę w zakresie prawa i administracji, do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej; posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z administracją z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Absolwent zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, dyskusja, ocena aktywności na zajęciach

Wykład, dyskusja w trakcie wykładu, pokaz slajdów, zajęcia w formie e-learning - wykład pisemny

Ocena aktywności na zajęciach e-learningowych. W zależności od sytuacji epidemiologicznej zastrzega się przeprowadzenie zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 47 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Wincenciak
Prowadzący grup: Łukasz Kierznowski, Mirosław Wincenciak, Paulina Zadykowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu

Prawo administracyjne

Kod przedmiotu

0700-AN1-2PAD

Nazwa kierunku

Administracja

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Prawa

Język przedmiotu

polski

Rok studiów/ semestr

Drugi rok / Semestr trzeci i czwarty

Rok akademicki

2014/ 2015

Liczba godzin zajęć dydaktycznych orazforma prowadzenia zajęć

48 godzin - wykład

16 godzin - ćwiczenia

Liczba punktów ECTS

10

Prowadzący

Dr Alina Miruć- wykłady

Prowadzący ćwiczenia : dr Anna Budnik, dr Agnieszka Daniluk

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Wiedza::

K_W01- ma podstawową wiedzę o charakterze nauk z zakresu administracji
i prawa oraz ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk

K_W02- zna podstawową terminologię właściwą dla administracji

K_W05- zna istotę i elementy stosunku administracyjnoprawnego oraz zna rządzące nim prawidłowości

Umiejętności:

K_U03- potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych
w administracji

K_U08- wykorzystuje zdobytą wiedzę w zakresie prawa i administracji, do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej

K_U12- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z administracją z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

Kompetencje społeczne

K_K01- zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia

K_K06- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Weryfikacja efektów kształcenia w formie egzaminu pisemnego(test)

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu

Egzamin pisemny- test

Zaliczenie ćwiczeń - forma pisemna

Forma zaliczania nieobecności - ustna na konsultacjach

Niezaliczenie przedmiotu - nieobecności przewyższające 50%

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej

J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2010

J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Kraków 2003

E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013

P. J. Suwaj (red.) Prawo administracyjne podręcznik do ćwiczeń, Warszawa, 2011

M.Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2013

J.Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2012.

Treści programowe

Wykłady

Liczba godzin

1.Pojęcie i cechy administracji publicznej, administracja publiczna w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym, funkcje administracji, jej zadania, podstawy prawne działania, swoiste cechy.

Pojęcie i cechy prawa administracyjnego; pojęcie normy i przepisu prawnego, systematyka norm prawa administracyjnego – normy ustrojowe, materialnoprawne i procesowe;Wybrane instytucje prawa administracyjnego- stosunek administracyjno prawny, pojęcia niedookreślone (nieostre) w prawie administracyjnym, luki w prawie i metody ich wypełniania, uznanie administracyjne, swobodna ocena dowodów organu administracji i ich kontrola.

6

2. Źródła prawa administracyjnego – pojęcie i system źródeł prawa, Konstytucja RP i ustawa jako źródło określające prawa i obowiązki jednostek oraz kompetencje organu administracji publicznej: do podejmowania czynności władczych w sprawach jednostkowych; do podejmowania czynności władczych w sprawach generalnych; do stanowienia prawa powszechnie obowiązującego; do podejmowania czynności niewładczych; katalog źródeł prawa administracyjnego i ich swoiste cechy.

6

3.Zasady prawa administracyjnego; pojęcie zasad i ich klasyfikacje; zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada legalności, zasada praworządności, zasada zaufania do państwa i jego prawa; zasada równości wobec prawa, zasada ochrony praw słusznie nabytych, zasada prawa do sądu, zakaz retroakcji w prawie administracyjnym i wyjątki od tego zakazu, zasada jawności, zasada kompetencyjności, realizacja zasady podziału władz publicznych w prawie administracyjnym, zasada subsydiarności, zasada proporcjonalności.

6

4. Ustrojowe prawo administracyjne- pojęcie i cechy ustrojowego prawa. administracyjnego; podstawowe pojęcia: organ administracji publicznej (oap), organ administrujący, rodzaje oap, aparat pomocniczy oap, zadania, zakres działania oap, właściwość rzeczowa, miejscowa, instancyjna, funkcjonalna ), kompetencja, podział terytorialny dla celów administracji publicznej.

6

5.Podmioty administracji publicznej- administracja rządowa, samorząd terytorialny, podmioty niepubliczne, relacje pomiędzy podmiotami administrującymi.

Formy działania administracji publicznej pojęcie klasyfikacja prawnych form działania; czynności prawne, czynności faktyczne, działania władcze i ich prawne formy, działania niewładcze, formy będące i niebędące aktami, formy indywidualne, formy generalne, akty ogólne, konkretne, jednostronne formy działania, wielostronne formy działania, akty pozornie wielostronne, działania zewnętrzne i wewnętrzne;

Akt administracyjny – pojęcie, rodzaje aktów administracyjnych (konstytutywne, deklaratoryjne); Akt normatywny – pojęcie, organy stosujące formę aktu normatywnego, akt prawny pozornie normatywny, skutki prawne działania w formie aktu normatywnego, funkcje aktów normatywnych, podstawy prawne oraz zasady podejmowania i stosowania aktów normatywnych, kontrola i moc obowiązywania aktów normatywnych;

Umowy i porozumienia – umowy pr. cywilnego, umowa administracyjna, umowy administracyjno-cywilnoprawne, umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, porozumienia komunalne, związki gmin i związki powiatów; czynności materialno- techniczne.

8

6.System kontroli administracji publicznej; pojęcie kontroli, kontrola a nadzór, kryteria kontroli, rodzaje kontroli, kontrola zewnętrzna (Sejm i Senat, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyższa Izba Kontroli, kontrola sądowa – bezpośrednia i pośrednia, kontrola obywatelska), kontrola wewntąrzadministracyjna (ogólnoadministracyjna, specjalistyczna).

8

7. Administracyjne prawo materialne- działy prawa, administracyjne prawo osobowe.

8

Ćwiczenia / Konwersatoria

Liczba godzin

Praktyczne sprawdzanie przyswojenia zagadnień objętych wykładem w oparciu o akty normatywne, orzeczenia sądowe oraz kazusy.

16

Założenia i cele przedmiotu

Opanowanie przez studenta podstaw teorii i umiejętności rozpoznawania w prawie obowiązującym, w dokumentach urzędowych, zwłaszcza w orzeczeniach sądowych i administracyjnych, zasad, pojęć i instytucji prawa administracyjnego, połączonej ze zdolnością oceniania prawidłowości ich wykorzystania.

Dr Alina Miruć

………………………………. podpis osoby składającej sylabus

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 47 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Łukasz Kierznowski, Piotr Pietrasz, Paulina Zadykowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu

Prawo administracyjne

Kod przedmiotu

0700-AN1-2PAD

Nazwa kierunku

Administracja

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Prawa

Język przedmiotu

polski

Rok studiów/ semestr

Drugi rok / Semestr trzeci i czwarty

Rok akademicki

2014/ 2015

Liczba godzin zajęć dydaktycznych orazforma prowadzenia zajęć

48 godzin - wykład

16 godzin - ćwiczenia

Liczba punktów ECTS

10

Prowadzący

Dr Alina Miruć- wykłady

Prowadzący ćwiczenia : dr Anna Budnik, dr Agnieszka Daniluk

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Wiedza::

K_W01- ma podstawową wiedzę o charakterze nauk z zakresu administracji
i prawa oraz ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk

K_W02- zna podstawową terminologię właściwą dla administracji

K_W05- zna istotę i elementy stosunku administracyjnoprawnego oraz zna rządzące nim prawidłowości

Umiejętności:

K_U03- potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych
w administracji

K_U08- wykorzystuje zdobytą wiedzę w zakresie prawa i administracji, do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej

K_U12- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z administracją z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

Kompetencje społeczne

K_K01- zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia

K_K06- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Weryfikacja efektów kształcenia w formie egzaminu pisemnego(test)

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu

Egzamin pisemny- test

Zaliczenie ćwiczeń - forma pisemna

Forma zaliczania nieobecności - ustna na konsultacjach

Niezaliczenie przedmiotu - nieobecności przewyższające 50%

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej

J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2010

J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Kraków 2003

E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013

P. J. Suwaj (red.) Prawo administracyjne podręcznik do ćwiczeń, Warszawa, 2011

M.Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2013

J.Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2012.

Treści programowe

Wykłady

Liczba godzin

1.Pojęcie i cechy administracji publicznej, administracja publiczna w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym, funkcje administracji, jej zadania, podstawy prawne działania, swoiste cechy.

Pojęcie i cechy prawa administracyjnego; pojęcie normy i przepisu prawnego, systematyka norm prawa administracyjnego – normy ustrojowe, materialnoprawne i procesowe;Wybrane instytucje prawa administracyjnego- stosunek administracyjno prawny, pojęcia niedookreślone (nieostre) w prawie administracyjnym, luki w prawie i metody ich wypełniania, uznanie administracyjne, swobodna ocena dowodów organu administracji i ich kontrola.

6

2. Źródła prawa administracyjnego – pojęcie i system źródeł prawa, Konstytucja RP i ustawa jako źródło określające prawa i obowiązki jednostek oraz kompetencje organu administracji publicznej: do podejmowania czynności władczych w sprawach jednostkowych; do podejmowania czynności władczych w sprawach generalnych; do stanowienia prawa powszechnie obowiązującego; do podejmowania czynności niewładczych; katalog źródeł prawa administracyjnego i ich swoiste cechy.

6

3.Zasady prawa administracyjnego; pojęcie zasad i ich klasyfikacje; zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada legalności, zasada praworządności, zasada zaufania do państwa i jego prawa; zasada równości wobec prawa, zasada ochrony praw słusznie nabytych, zasada prawa do sądu, zakaz retroakcji w prawie administracyjnym i wyjątki od tego zakazu, zasada jawności, zasada kompetencyjności, realizacja zasady podziału władz publicznych w prawie administracyjnym, zasada subsydiarności, zasada proporcjonalności.

6

4. Ustrojowe prawo administracyjne- pojęcie i cechy ustrojowego prawa. administracyjnego; podstawowe pojęcia: organ administracji publicznej (oap), organ administrujący, rodzaje oap, aparat pomocniczy oap, zadania, zakres działania oap, właściwość rzeczowa, miejscowa, instancyjna, funkcjonalna ), kompetencja, podział terytorialny dla celów administracji publicznej.

6

5.Podmioty administracji publicznej- administracja rządowa, samorząd terytorialny, podmioty niepubliczne, relacje pomiędzy podmiotami administrującymi.

Formy działania administracji publicznej pojęcie klasyfikacja prawnych form działania; czynności prawne, czynności faktyczne, działania władcze i ich prawne formy, działania niewładcze, formy będące i niebędące aktami, formy indywidualne, formy generalne, akty ogólne, konkretne, jednostronne formy działania, wielostronne formy działania, akty pozornie wielostronne, działania zewnętrzne i wewnętrzne;

Akt administracyjny – pojęcie, rodzaje aktów administracyjnych (konstytutywne, deklaratoryjne); Akt normatywny – pojęcie, organy stosujące formę aktu normatywnego, akt prawny pozornie normatywny, skutki prawne działania w formie aktu normatywnego, funkcje aktów normatywnych, podstawy prawne oraz zasady podejmowania i stosowania aktów normatywnych, kontrola i moc obowiązywania aktów normatywnych;

Umowy i porozumienia – umowy pr. cywilnego, umowa administracyjna, umowy administracyjno-cywilnoprawne, umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, porozumienia komunalne, związki gmin i związki powiatów; czynności materialno- techniczne.

8

6.System kontroli administracji publicznej; pojęcie kontroli, kontrola a nadzór, kryteria kontroli, rodzaje kontroli, kontrola zewnętrzna (Sejm i Senat, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyższa Izba Kontroli, kontrola sądowa – bezpośrednia i pośrednia, kontrola obywatelska), kontrola wewntąrzadministracyjna (ogólnoadministracyjna, specjalistyczna).

8

7. Administracyjne prawo materialne- działy prawa, administracyjne prawo osobowe.

8

Ćwiczenia / Konwersatoria

Liczba godzin

Praktyczne sprawdzanie przyswojenia zagadnień objętych wykładem w oparciu o akty normatywne, orzeczenia sądowe oraz kazusy.

16

Założenia i cele przedmiotu

Opanowanie przez studenta podstaw teorii i umiejętności rozpoznawania w prawie obowiązującym, w dokumentach urzędowych, zwłaszcza w orzeczeniach sądowych i administracyjnych, zasad, pojęć i instytucji prawa administracyjnego, połączonej ze zdolnością oceniania prawidłowości ich wykorzystania.

Dr Alina Miruć

………………………………. podpis osoby składającej sylabus

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.