Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AN2-1LJA Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 2L niestac.II st. studia administracji-przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Student posługuje się językiem angielskim w mowie i w piśmie na poziomie B2 wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a także posiada umiejętności rozumienia i przekładu tekstów specjalistycznych.Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat języka obcego na studiach 2° obejmuje doskonalenie praktycznych umiejętności językowych w zakresie czytania i rozumienia tekstów fachowych/specjalistycznych obejmujących dziedziny związane z kierunkiem studiów, analizę językową tych tekstów, doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na ich temat w formie ustnej i pisemnej, w tym wyrażania opinii i ich uzasadniania, streszczenia głównych wątków/tez, prowadzenia ustnej dyskusji, rozwijania znajomości słownictwa fachowego z danej dziedziny, itp.

Pełny opis:

Elementy składowe sylabusa:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Prawa

Nazwa kierunku studiów: Administracja

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Kod przedmiotu: 0700-AN2- 1JAN1

Język przedmiotu: Język angielski

Rodzaj przedmiotu

Status przedmiotu – obowiązkowy

Rok studiów /semestr

Rok pierwszy, semestr pierwszy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Studenci przystępując do zajęć lektoratowych powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje językowe obowiązujące na poziomie B2.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. - lektorat

Metody dydaktyczne: asymilacji wiedzy (dyskusja, wykład, praca z tekstem, prezentacja), problemowe (przypadków, sytuacyjne, burza mózgów, gry dydaktyczne), metody aktywizujące

Forma zaliczenia przedmiotu - egzamin ustny

Punkty ECTS: 3 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaj aktywności. Liczba godzin:

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach i in.) - 30

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.) - 18

Przygotowanie eseju/pracy pisemnej - 4

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 18

Realizacja zadań projektowych - 3

Egzamin - 2

Razem: 75 (odpowiada 3 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe/Nakład pracy studenta związany z zajęciami

Udział w zajęciach:

- wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 50, odpowiada 2 pkt. ECTS

- o charakterze praktycznym - 25, odpowiada 1 pkt ECTS

Literatura:

Smith J., Exploring British Culture, Cambridge, 2012

Evans V. Dooley J. Smith D.J , Career Paths: Law, Express Publishing, 2011

Taylor J., Zeter J., Career Paths: Business English, Express Publishing, 2011

Evans V. Dooley J. Patel C.K., Career Paths: Finance, Express Publishing, 2012

McCarthy M., O' Dell F., English Vocabulary in Use, CUP, 2012

Gairns R., Redman S., Oxford Word Skills advanced, Oxford, 2011

Sierocka, H., Legal English, Niezbędnik Przyszłego Prawnika, Białystok, 2011

zasoby internetowe:

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.forum-network.org

www.linguahouse.com

www. quizlet.com

www.myenglishpages.com

aclil2climb.blogspot.com/p/useful-resources

www.esljokes.net

www.english-online.at

learnenglish.britishcouncil.org/en/word-street

www.learn-english-today.com/lessons

www.pearsonlongman.com/summit2e/members/level2/sample-units/unit10-student-edition.pdf

www.ted.com

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net , www.cnn.com, www.theguardian.com, itp. www.voanews.com, www.bbc.co.uk

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:

- zna podstawową terminologię właściwą dla administracji (K_W02)

- ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla administracji, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K_U13)

- zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (K_K01)

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K02)

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności( K_K06)

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: test kontrolny; projekty i ćwiczenia praktyczne; esej/wypracowanie; prezentacja; ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej, egzamin ustny.

Metody i kryteria oceniania:

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu oraz przystąpienia do egzaminu:

1. Regularna obecność na zajęciach – bez usprawiedliwienia można opuścić 1 zajęcia w semestrze

2. Aktywność na zajęciach.

3. Praca własna studenta (odrabianie prac domowych, praca nad projektami, przygotowanie się do prac kontrolnych)

Lektorat języka obcego na studiach 2° (poziom B2+) kończy się egzaminem ustnym. Egzamin ustny polega na ustnej wypowiedzi w parach na jeden z ośmiu tematów opracowanych na podstawie tekstów fachowych omówionych na zajęciach oraz interakcji z egzaminatorem.

Studenta obowiązuje znajomość treści oraz słownictwa zawartego w tekstach.

Oprócz poprawności i płynności językowej, ocenie podlega umiejętność przedstawienia zagadnienia w sposób spójny i logiczny, prowadzenia dyskusji, wyrażenia opinii na dany temat i jej uzasadnienia, udzielania odpowiedzi na zadane pytania, oraz znajomość fachowego słownictwa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Bieluk, Julia Żylińska
Prowadzący grup: Halina Bieluk, Julia Żylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

B. Informacje szczegółowe

Elementy składowe sylabusu Opis

Nazwa przedmiotu Język angielski

Kod przedmiotu 0700-AN2-1LJA1

Nazwa kierunku Administracja, studia niestacjonarne

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Prawa

Język przedmiotu Język angielski

Rok studiów/ semestr Rok studiów / semestr (numer semestru):rok studiów I, semestr 1

Rok akademicki 2018/19

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć Liczba godzin: 30

ćwiczenia

Liczba punktów ECTS 2

Prowadzący: dr Halina Bieluk

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji K_U13- Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla administracji, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: kolokwium; test kontrolny; projekty i ćwiczenia praktyczne; esej/wypracowanie; referat; prezentacja; ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej.

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu

1. Regularna obecność na zajęciach – bez usprawiedliwienia można opuścić 1 zajęcia w semestrze

2. Aktywność na zajęciach.

3. Praca własna studenta (odrabianie prac domowych, praca nad projektami, przygotowanie się do prac kontrolnych)

4. Zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów kontrolnych z zakresu realizowanego programu.

5. Wykonanie zadań z e-learningu.

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej Sierocka H., Legal English. Niezbędnik przyszłego prawnika, 2011

Evans V. Dooley J. Smith D.J , Career Paths: Law, Express Publishing, 2015

Evans V. Dooley J. Patel C.K., Career Paths: Finance, Express Publishing, 2052

Evans V. Caree Paths, Secretarial, Express Publishing, 2015

Gairns R., Redman S., Oxford Word Skills advanced, Oxford, 2015

McCarthy M., O’Dell F., Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2017

zasoby internetowe:

www.englishgrammarsecrets.com

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.forum-network.org

quizlet.com

www.myenglishpages.com

aclil2climb.blogspot.com/p/useful-resources

www.esljokes.net

www.english-online.at

learnenglish.britishcouncil.org/en/word-street

www.learn-english-today.com/lessons

www.ted.com

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net , www.cnn.com, www.theguardian.com, itp.

Treści programowe

Ćwiczenia / Konwersatoria Liczba godzin

Zagadnienia specjalistyczne

Systemy polityczne i funkcjonowanie państwa.

Organy administracji publicznej. Struktura i kompetencje organów administracyjnych.

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa administracyjnego.

Działy i źródła prawa międzynarodowego. Organy ONZ.

Prawa i wolności oraz obowiązki człowieka i obywatela. Deklaracja Praw Człowieka.

Podstawowe terminy związane z organizacją ochrony środowiska naturalnego.

Podstawowe pojęcia prawa pracy: umowa o pracę, bezpieczeństwo i higiena pracy, dyskryminacja w sferze zatrudnienia.

Ochrona własności intelektualnej.

Organizacje międzynarodowe.

Organizacje pozarządowe.

Wspólnota Europejska. Członkostwo w Unii Europejskiej. Instytucje i źródła prawa w Unii Europejskiej.

Referat, wykład, dyskusja, prezentacja – umiejętność ustnego przekazania wiedzy specjalistycznej.

Sformułowania publikacji naukowych, typowe zwroty i struktury zdań.

Prezentacje prac magisterskich.

Kształcenie umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych. 16

Założenia i cele przedmiotu

Treści kształcenia: Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i przekładu tekstów specjalistycznych.

Efekty kształcenia: bierna i czynna znajomość języka angielskiego – ogólnego i specjalistycznego

……………………………….

Literatura:

Smith J., Exploring British Culture, Cambridge, 2015

Evans V. Dooley J. Smith D.J , Career Paths: Law, Express Publishing, 2015

Taylor J., Zeter J., Career Paths: Business English, Express Publishing, 2011

Evans V. Dooley J. Patel C.K., Career Paths: Finance, Express Publishing, 2012

Evans V. , Career Paths, Secretarial, Express Publishing, 2011

McCarthy M., O' Dell F., English Vocabulary in Use, CUP, 2012

zasoby internetowe:

www.englishgrammarsecrets.com

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.forum-network.org

quizlet.com

www.myenglishpages.com

aclil2climb.blogspot.com/p/useful-resources

www.esljokes.net

www.english-online.at

learnenglish.britishcouncil.org/en/word-street

www.learn-english-today.com/lessons

www.pearsonlongman.com/summit2e/members/level2/sample-units/unit10-student-edition.pdf

www.ted.com

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net , www.cnn.com, www.theguardian.com, itp. www.voanews.com, www.bbc.co.uk

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.