Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Procedury administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AN2-2SEMPPE Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Procedury administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L niestac.II st. studia administracji-seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Założeniem seminarium jest finalne przygotowanie studenta do złożenia i obrony pracy magisterskiej oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i nauki prawne

Rak studiów: II/ semestr: II

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin seminarium

Metody dydaktyczne: seminarium, konsultacje

konsultacje prowadzone w grupie lub – w zależności od postępów prac studentów – indywidualnie, również on - line (zdalnie)

Punkty ECTS: 9

Bilans nakładu pracy studenta: - udział w seminarium 30 godz., godziny samodzielnej pracy studenta - 100 godzin, minimalna liczba konsultacji w semestrze - 95 godzin, razem 225 godzin, co odpowiada 9,0 pkt ECTS

Wskaźnik ilościowe: wymagana liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczyciela - 125 godzin, co odpowiada 5,0 punktom ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udział nauczyciela - 100 godzin, co odpowiada 4,0 pkt ECTS

Literatura:

1. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009

2. E. Ruśkowski (red.) Prace licencjacki i magisterskie z finansów publicznych i prawa podatkowego, Siedlce 2002

3. B. Wierzbicki (red.) Praca magisterska - od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K_W07 - absolwent zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych związanych z administracją oraz zna modele administracji i procesy w nich zachodzące, a także identyfikuje rządzące nimi prawidłowości;

K_W11 - absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej;

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U02 - właściwie posługuje się terminologią związaną z administracją;

K_U04 - absolwent potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych związanych z administracją rozumiejąc jej rolę w organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować;

K_U07 - absolwent potrafi znajdować podstawę prawną, orzecznictwo i literaturę dotyczącą materii administracyjnej;

K_U11 - absolwent posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych o tematyce administracyjnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K_K03, absolwent potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji;

K_K06 - absolwent potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, także w formie on-line (dyskusja dydaktyczna, wspólne omawianie zagadnień na podstawie własnych doświadczeń, materiałów i literatury przedmiotu), poprawne wykonanie cząstkowych zadań i ćwiczeń (indywidualnych i grupowych) oraz indywidualne wykonanie i pracy magisterskiej.

Kluczowe znaczenie dla końcowej oceny ma ukończenie i jakość pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Piotr Pietrasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Piotr Pietrasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Literatura:

1. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009

2. E. Ruśkowski (red.) Prace licencjacki i magisterskie z finansów publicznych i prawa podatkowego, Siedlce 2002

3. B. Wierzbicki (red.) Praca magisterska - od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.