Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AS1-2PAD Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 11.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założeniem, realizowanym w ramach nauki treści programowych z zakresu prawa administracyjnego będzie nabycie przez studentów administracji wiedzy w zakresie kluczowych instytucji tej gałęzi prawa. Stanowić je będzie także przyswojenie reguł stosowania norm prawa administracyjnego, a także prawa cywilnego, w przypadku tego ostatniego w zakresie wykorzystywanym w funkcjonowaniu administracji publicznej. Celem przekazania treści przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy w zakresie konstrukcji prawa administracyjnego,a także umiejętność posługiwania się aktami prawnymi z zakresu prawa administracyjnego w praktyce, w tym umiejętności wykładni norm tam zawartych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/semestr - rok II/sem. III i IV (zimowy i letni)

wymagania wstępne: - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 60 godzin wykładu (w tym również zdalnie w czasie rzeczywistym oraz e - learning - 12 godzin) oraz 60 godzin ćwiczeń (w tym również zdalnie w czasie rzeczywistym oraz e - learning - 10 godzin).

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje, ćwiczenia

Punkty ECTS - 11.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 120 godzin wykładu i ćwiczeń (w tym 22 godziny e - learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu - 125 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 50 godz., egzamin - 2 godz. Razem 275 godzin, co odpowiada 11 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 150 godzin, co odpowiada 6 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 125 godzin, co odpowiada 5 pkt. ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2016.

M. Wierzbowski, (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2016.

M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2013.

literatura uzupełniająca:

J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Cz. I, Kraków 2003.

J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Cz. II, Kraków 2001.

J. Zimmermann, Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2015.

E. Ochendowski, Prawo Administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.

J. Boć (red.), Prawo Administracyjne, Wrocław 2007.

R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa Administracyjnego: tomy od 1 do 12, Warszawa, Wydawnictwo CH BECK.

J. Łętowski, Prawo administracyjne dla każdego, Warszawa 1995.

Efekty uczenia się:

wiedza:

K_W01, absolwent ma podstawową wiedzę o charakterze nauk z zakresu administracji i prawa oraz ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk

K_W02, absolwent zna podstawową terminologię właściwą dla administracji

K_W05, absolwent zna istotę i elementy stosunku administracyjnoprawnego oraz zna rządzące nim prawidłowości

umiejętności:

K_U03, absolwent potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych w administracji

K_U08,wykorzystuje zdobytą wiedzę w zakresie prawa i administracji, do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej

K_U12, posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z administracją z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

kompetencje:

K_K01, absolwent zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia

K_K06, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: obserwacja ciągła podczas zajęć, dyskusja, praca w grupach, ocena aktywności na zajęciach e - learningowych. Zaliczenie pisemne/ustne

Wykład: egzamin pisemny (test)/ustny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Dominik Kościuk, Artur Modrzejewski, Piotr Pietrasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu

Prawo administracyjne

Kod przedmiotu

0700-AS1-2PAD

Nazwa kierunku

Administracja

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Prawa

Język przedmiotu

Język polski.

Rok studiów/ semestr

Rok 2/sem. 3 i 4

Rok akademicki

2014/2015

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

60 godz. wykład

60 godz. ćwiczeń

Liczba punktów ECTS

10

Prowadzący

Prof. dr hab. Dariusz R. Kijowski, dr Piotr Pietrasz – prowadzący wykład i egzaminujący

Dr A. Budnik, Dr A. Daniluk – prowadzący ćwiczenia

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Wiedza :

· ma podstawową wiedzę o charakterze nauk z zakresu administracji i prawa oraz ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk K_W01

· zna podstawową terminologię właściwą dla administracji K_W02

· zna istotę i elementy stosunku administracyjnoprawnego oraz zna rządzące nim prawidłowości K_W05

Wykład weryfikacja w formie –egzaminu pisemnego (test z dopasowaniem norm prawych do instytucji prawa administracyjnego), studium przypadku, możliwość udziału studentów w konkursie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego organizowanego co rocznie przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Administracyjnego, możliwość udziału w konferencjach tematycznych organizowanych przez koła naukowe łącznie z wygłaszaniem referatów

Ćwiczenia weryfikacja w formie - dwóch kolokwiów zaliczeniowych na zakończenie każdego semestru, cykliczne testy i zadania kontrolne, szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń ustalane przez prowadzących, rozwiązywanie testów w grupach połączone z oceną efektów pracy zespołowej

Umiejętności:

· potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych K_U03

· wykorzystuje zdobytą wiedzę w zakresie prawa i administracji, do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej K_U08

· posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z administracją z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł K_U12

Wykład weryfikacja w formie –egzaminu pisemnego (test z dopasowaniem norm prawych do instytucji prawa administracyjnego), studium przypadku, możliwość udziału studentów w konkursie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego organizowanego co rocznie przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Administracyjnego, możliwość udziału w konferencjach tematycznych organizowanych przez koła naukowe łącznie z wygłaszaniem referatów

Ćwiczenia weryfikacja w formie - wskazywanie w aktach normatywnych instytucji z zakresu prawa administracyjnego i ich nazywanie, analiza aktów prawa miejscowego pod kątem pojawiających się w nich błędów, wyszukiwanie materiałów źródłowych przy zastosowaniu baz prawniczych, Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych,

Kompetencje społeczne

· zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia K_K01

· potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności K_K06

Wykład weryfikacja w formie –egzaminu pisemnego (test z dopasowaniem norm prawych do instytucji prawa administracyjnego), studium przypadku, możliwość udziału studentów w konkursie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego organizowanego co rocznie przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Administracyjnego, możliwość udziału w konferencjach tematycznych organizowanych przez koła naukowe łącznie z wygłaszaniem referatów

Ćwiczenia weryfikacja w formie - ocena pracy w grupach (studenci wykonując zadania w grupach poddawani są ocenie przez prowadzącego, jak również dokonują wzajemnej oceny swojego zaangażowania w prace grupy), ocena pracy w trakcie wykonywania zadań, gdzie student przyjmuje różne role (występuje, jako organ administracji publicznej, bądź jako podmiot zewnętrzny), ocena postaw studentów w zakresie proponowanych rozwiązań problemów jakie stawiane są przed administracją publiczną, weryfikacji zaangażowania studentów w samodzielne poszukiwanie materiałów źródłowych, ocena zaangażowania studentów w działania wymagające inicjatyw i postaw przedsiębiorczych.

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie obu kolokwiów przeprowadzanych na koniec każdego z semestrów. Dopuszczalna liczba nieobecności – 1 w każdym semestrze. Wszystkie nieobecności powyżej 1 w semestrze powinny zostać zaliczone w czasie konsultacji. Student nie zostaje dopuszczony do zaliczenia w przypadku niższej niż 50 % frekwencji na zajęciach.

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej

Jan Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2014

Eugeniusz Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009

Jan Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2010

Marek Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2013

Józef Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Kraków 2003

M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2013.

P. J. Suwaj (red.) Prawo administracyjne podręcznik do ćwiczeń, Warszawa, 2011

I. Kraśnicka (red.) Kazusy i wzory pism, Warszawa 2011 r.,

Zbiory kazusów przygotowane przez każdego z prowadzących ćwiczenia z prawa administracyjnego

Treści programowe

Wykłady

Sposób realizacji wykład tradycyjny metoda sokratyczną z ewentualnym wykorzystaniem elementów audiowizualnych w formie prezentacji power point

Liczba godzin

60

1. Pojęcie i cechy administracji publicznej, administracja publiczna w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym, funkcje administracji

2

2. Pojęcie i cechy prawa administracyjnego; pojęcie normy i przepisu prawnego, systematyka norm prawa administracyjnego – normy ustrojowe, materialnoprawne, procesowe, normy wywołujące skutki w sferze prawa cywilnego pośrednio i wywołujące skutki w sferze prawa cywilnego bezpośrednio, normy kauzalne, finalne; pojęcia niedookreślone (nieostre) w prawie administracyjnym, uznanie administracyjne, swobodna ocena dowodów organu administracji i ich kontrola

4

3. Zasady prawa administracyjnego; pojęcie zasad; zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada legalności, zasada praworządności, zasada zaufania do państwa i jego prawa; zasada równości wobec prawa, zasada ochrony praw słusznie nabytych, zasada prawa do sądu, zakaz retroakcji w prawie administracyjnym i wyjątki od tego zakazu, zasada jawności, zasada kompetencyjności, realizacja zasady podziału władz publicznych w prawie administracyjnym, zasada subsydiarności, zasada proporcjonalności;

6

4. Źródła prawa administracyjnego – pojęcie i system źródeł prawa, Konstytucja RP i ustawa jako źródło określające prawa i obowiązki jednostek oraz kompetencje organu administracji publicznej: do podejmowania czynności władczych w sprawach jednostkowych; do podejmowania czynności władczych w sprawach generalnych; do stanowienia prawa powszechnie obowiązującego; do podejmowania czynności niewładczych;

3

5. Rozporządzenia – organy uprawnione do ich ustanawiania; upoważnienie i wytyczne ustawowe do wydania rozporządzenia, charakter norm zawartych w rozporządzeniu; współdziałanie przy wydawaniu rozporządzenia;

1

6. Źródła prawa UE i ich stosowanie przez polską administrację publiczną; akty prawa pierwotnego, kategorie i dziedziny kompetencji UE, akty prawa pochodnego (rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, akty o charakterze niewiążącym); umowa międzynarodowa jako źródło prawa administracyjnego (umowy międzynarodowe ratyfikowane i umowy międzynarodowe niepodlegające ratyfikacji);

2

7. Akty prawa miejscowego: definicja; prawo miejscowe stanowione przez wojewodę; stanowione przez organy stanowiące jst; stanowione przez inne niż stanowiące organy jst; ogłaszanie aktów normatywnych;

2

8. Źródła prawa wewnętrznie obowiązującego; podział źródeł prawa wewnętrznego, rodzaje aktów prawa wewnętrznego (stanowione przez organy administracji centralnej, stanowione przez organy jst; zarządzenia, uchwały, instrukcje, wytyczne, pisma okólne, regulaminy, programy i plany, prawo statutowe); Zwyczaj i orzecznictwo jako źródła prawa administracyjnego;

2

9. Ustrojowe prawo administracyjne; Pojęcie i cechy ustrojowego pr. administracyjnego; podstawowe pojęcia: organ administracji publicznej (oap), organ administrujący, rodzaje oap, aparat pomocniczy oap, zadania, zakres działania oap, właściwość rzeczowa, miejscowa, instancyjna, funkcjonalna oap), kompetencja oap;

4

10. Podział terytorialny dla celów administracji publicznej; pojęcie i funkcje podziałów terytorialnych, podział terytorialny Polski; decentralizacja, centralizacja, dekoncentracja, koncentracja w adm. publicznej, formy decentralizacji (przedsiębiorstwo publiczne, zakład publiczny)

2

11. Samorząd; cechy samorządu, prawo do samorządu, zadania i funkcje samorządu, podstawy prawne i zadania samorządu terytorialnego, inne rodzaje samorządów;

4

12. Niepubliczne podmioty wykonujące zadania publiczne – prywatyzacja administracji publicznej; istota wykonywania administracji publicznej przez podmioty niepaństwowe, upoważniony przedsiębiorca lub organizacja społeczna (pozarządowa), koncesjonariusz, podmiot zobowiązany do wykonywania zadań administracji publicznej;

2

13. Relacje między jednostkami organizacyjnymi wykonującymi administrację publiczną; współdziałanie, koordynacja, zespolenie i zwierzchnictwo, kontrola, nadzór (w tym nadzór nad samorządem terytorialnym), kierownictwo;

2

14. Stosunek administracyjnoprawny;

Pojęcie i elementy stosunku administracyjnoprawnego (podmiot, przedmiot), cechy stosunku administracyjnoprawnego, powstanie i ustanie stosunku administracyjnoprawnego; kategorie stosunków administracyjnoprawnych; obowiązek publicznoprawny, ciężar publicznoprawny, prawa i obowiązki wynikające z mocy samego prawa; prawa i obowiązki wynikające z mocy samego prawa po zaistnieniu okoliczności faktycznych prawem przewidzianych oraz wymagające konkretyzacji aktem organu administracji i wymagające konkretyzacji czynnością organu administracji (pozbawioną formy aktu), sytuacja administracyjnoprawna;

2

15. Dobra (rzeczy publiczne), urządzenia użyteczności publicznej. Status i zachowania osób prywatnych, działalność gospodarczą i inną zarobkową.

2

16. Prawne formy działania administracji – pojęcie klasyfikacja prawnych form działania; czynności prawne, czynności faktyczne, działania władcze i ich prawne formy, działania niewładcze, formy będące i niebędące aktami, formy indywidualne, formy generalne, akty ogólne, konkretne, jednostronne formy działania, wielostronne formy działania, akty pozornie wielostronne, działania zewnętrzne i wewnętrzne;

5

17. Akt administracyjny – pojęcie, rodzaje aktów administracyjnych (konstytutywne, deklaratoryjne, skutki aktów w sferze pr. cywilnego, zależność aktu od woli adresata); sytuacje regulowane aktem administracyjnym; koncesja, upoważnienie; pozwolenia; moc obowiązująca, trwałość i wadliwość aktu administracyjnego;

2

18. Akt normatywny – pojęcie, organy stosujące formę aktu normatywnego, akt prawny pozornie normatywny, skutki prawne działania w formie aktu normatywnego, funkcje aktów normatywnych, podstawy prawne oraz zasady podejmowania i stosowania aktów normatywnych, kontrola i moc obowiązywania aktów normatywnych;

2

19. Umowy i porozumienia – umowy pr. cywilnego, umowa administracyjna, umowy administracyjno-cywilnoprawne, umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, porozumienia komunalne, związki gmin i związki powiatów; czynności materialno techniczne;

2

20. Materialne prawo administracyjne a działy administracji rządowej; podział adm. publicznej na działy, zakres działu, właściwość i zadania ministra kierującego działem;

2

21. System kontroli administracji publicznej; pojęcie kontroli, kryteria kontroli, rodzaje kontroli, kontrola zewnętrzna (Sejm i Senat, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyższa Izba Kontroli, kontrola sądowa – bezpośrednia i pośrednia, kontrola obywatelska), kontrola wewntąrzadministracyjna (ogólnoadministracyjna, specjalistyczna);

5

22. Personel administracji publicznej – konstrukcja prawa urzędniczego, konstytucyjne podstawy prawa urzędniczego, urzędnik administracji publicznej a funkcjonariusz publiczny, państwowa służba cywilna; odpowiedzialność w administracji publicznej;

2

Ćwiczenia

Liczba godzin

Praktyczne sprawdzanie przyswojenia zagadnień objętych wykładem w oparciu o akty normatywne, orzeczenia sądowe oraz kazusy, wybrane i przygotowane przez prowadzących ćwiczenia – równomiernie z porządkiem i harmonogramem wykładu

60

1. Pojęcie i cechy administracji publicznej, administracja publiczna w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym, funkcje administracji

2

2. Pojęcie i cechy prawa administracyjnego; pojęcie normy i przepisu prawnego, systematyka norm prawa administracyjnego – normy ustrojowe, materialnoprawne, procesowe, normy wywołujące skutki w sferze prawa cywilnego pośrednio i wywołujące skutki w sferze prawa cywilnego bezpośrednio, normy kauzalne, finalne; pojęcia niedookreślone (nieostre) w prawie administracyjnym, uznanie administracyjne, swobodna ocena dowodów organu administracji i ich kontrola

4

3. Zasady prawa administracyjnego; pojęcie zasad; zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada legalności, zasada praworządności, zasada zaufania do państwa i jego prawa; zasada równości wobec prawa, zasada ochrony praw słusznie nabytych, zasada prawa do sądu, zakaz retroakcji w prawie administracyjnym i wyjątki od tego zakazu, zasada jawności, zasada kompetencyjności, realizacja zasady podziału władz publicznych w prawie administracyjnym, zasada subsydiarności, zasada proporcjonalności;

6

4. Źródła prawa administracyjnego – pojęcie i system źródeł prawa, Konstytucja RP i ustawa jako źródło określające prawa i obowiązki jednostek oraz kompetencje organu administracji publicznej: do podejmowania czynności władczych w sprawach jednostkowych; do podejmowania czynności władczych w sprawach generalnych; do stanowienia prawa powszechnie obowiązującego; do podejmowania czynności niewładczych;

4

5. Rozporządzenia – organy uprawnione do ich ustanawiania; upoważnienie i wytyczne ustawowe do wydania rozporządzenia, charakter norm zawartych w rozporządzeniu; współdziałanie przy wydawaniu rozporządzenia;

2

6. Źródła prawa UE i ich stosowanie przez polską administrację publiczną; akty prawa pierwotnego, kategorie i dziedziny kompetencji UE, akty prawa pochodnego (rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, akty o charakterze niewiążącym); umowa międzynarodowa jako źródło prawa administracyjnego (umowy międzynarodowe ratyfikowane i umowy międzynarodowe niepodlegające ratyfikacji);

2

7. Akty prawa miejscowego: definicja; prawo miejscowe stanowione przez wojewodę; stanowione przez organy stanowiące jst; stanowione przez inne niż stanowiące organy jst; ogłaszanie aktów normatywnych;

2

8. Źródła prawa wewnętrznie obowiązującego; podział źródeł prawa wewnętrznego, rodzaje aktów prawa wewnętrznego (stanowione przez organy administracji centralnej, stanowione przez organy jst; zarządzenia, uchwały, instrukcje, wytyczne, pisma okólne, regulaminy, programy i plany, prawo statutowe); Zwyczaj i orzecznictwo jako źródła prawa administracyjnego;

2

9. Ustrojowe prawo administracyjne; Pojęcie i cechy ustrojowego pr. administracyjnego; podstawowe pojęcia: organ administracji publicznej (oap), organ administrujący, rodzaje oap, aparat pomocniczy oap, zadania, zakres działania oap, właściwość rzeczowa, miejscowa, instancyjna, funkcjonalna oap), kompetencja oap;

4

10. Podział terytorialny dla celów administracji publicznej; pojęcie i funkcje podziałów terytorialnych, podział terytorialny Polski; decentralizacja, centralizacja, dekoncentracja, koncentracja w adm. publicznej, formy decentralizacji (przedsiębiorstwo publiczne, zakład publiczny)

2

11. Samorząd; cechy samorządu, prawo do samorządu, zadania i funkcje samorządu, podstawy prawne i zadania samorządu terytorialnego, inne rodzaje samorządów;

4

12. Niepubliczne podmioty wykonujące zadania publiczne – prywatyzacja administracji publicznej; istota wykonywania administracji publicznej przez podmioty niepaństwowe, upoważniony przedsiębiorca lub organizacja społeczna (pozarządowa), koncesjonariusz, podmiot zobowiązany do wykonywania zadań administracji publicznej;

2

13. Relacje między jednostkami organizacyjnymi wykonującymi administrację publiczną; współdziałanie, koordynacja, zespolenie i zwierzchnictwo, kontrola, nadzór (w tym nadzór nad samorządem terytorialnym), kierownictwo;

2

14. Stosunek administracyjnoprawny;

Pojęcie i elementy stosunku administracyjnoprawnego (podmiot, przedmiot), cechy stosunku administracyjnoprawnego, powstanie i ustanie stosunku administracyjnoprawnego; kategorie stosunków administracyjnoprawnych; obowiązek publicznoprawny, ciężar publicznoprawny, prawa i obowiązki wynikające z mocy samego prawa; prawa i obowiązki wynikające z mocy samego prawa po zaistnieniu okoliczności faktycznych prawem przewidzianych oraz wymagające konkretyzacji aktem organu administracji i wymagające konkretyzacji czynnością organu administracji (pozbawioną formy aktu), sytuacja administracyjnoprawna;

2

15. Dobra (rzeczy publiczne), urządzenia użyteczności publicznej. Status i zachowania osób prywatnych, działalność gospodarczą i inną zarobkową.

2

16. Prawne formy działania administracji – pojęcie klasyfikacja prawnych form działania; czynności prawne, czynności faktyczne, działania władcze i ich prawne formy, działania niewładcze, formy będące i niebędące aktami, formy indywidualne, formy generalne, akty ogólne, konkretne, jednostronne formy działania, wielostronne formy działania, akty pozornie wielostronne, działania zewnętrzne i wewnętrzne;

2

17. Akt administracyjny – pojęcie, rodzaje aktów administracyjnych (konstytutywne, deklaratoryjne, skutki aktów w sferze pr. cywilnego, zależność aktu od woli adresata); sytuacje regulowane aktem administracyjnym; koncesja, upoważnienie; pozwolenia; moc obowiązująca, trwałość i wadliwość aktu administracyjnego;

3

18. Akt normatywny – pojęcie, organy stosujące formę aktu normatywnego, akt prawny pozornie normatywny, skutki prawne działania w formie aktu normatywnego, funkcje aktów normatywnych, podstawy prawne oraz zasady podejmowania i stosowania aktów normatywnych, kontrola i moc obowiązywania aktów normatywnych;

3

19. Umowy i porozumienia – umowy pr. cywilnego, umowa administracyjna, umowy administracyjno-cywilnoprawne, umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, porozumienia komunalne, związki gmin i związki powiatów; czynności materialno techniczne;

2

20. Materialne prawo administracyjne a działy administracji rządowej; podział adm. publicznej na działy, zakres działu, właściwość i zadania ministra kierującego działem;

2

21. System kontroli administracji publicznej; pojęcie kontroli, kryteria kontroli, rodzaje kontroli, kontrola zewnętrzna (Sejm i Senat, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyższa Izba Kontroli, kontrola sądowa – bezpośrednia i pośrednia, kontrola obywatelska), kontrola wewntąrzadministracyjna (ogólnoadministracyjna, specjalistyczna);

4

22. Personel administracji publicznej – konstrukcja prawa urzędniczego, konstytucyjne podstawy prawa urzędniczego, urzędnik administracji publicznej a funkcjonariusz publiczny, państwowa służba cywilna; odpowiedzialność w administracji publicznej;

2

Założenia i cele przedmiotu

Opanowanie przez studenta podstaw teorii i umiejętności rozpoznawania w prawie obowiązującym, w dokumentach urzędowych, zwłaszcza w orzeczeniach sądowych i

administracyjnych, zasad, pojęć i instytucji prawa administracyjnego, połączonej ze zdolnością oceniania prawidłowości ich wykorzystania.

Prof. dr hab. Dariusz R. Kijowski, dr Piotr Pietrasz

………………………………. podpis osoby składającej sylabus

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Andrzej Panasiuk, Piotr Pietrasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu

Prawo administracyjne

Kod przedmiotu

0700-AS1-2PAD

Nazwa kierunku

Administracja

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Prawa

Język przedmiotu

Język polski.

Rok studiów/ semestr

Rok 2/sem. 3 i 4

Rok akademicki

2014/2015

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

60 godz. wykład

60 godz. ćwiczeń

Liczba punktów ECTS

10

Prowadzący

Prof. dr hab. Dariusz R. Kijowski, dr Piotr Pietrasz – prowadzący wykład i egzaminujący

Dr A. Budnik, Dr A. Daniluk – prowadzący ćwiczenia

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Wiedza :

· ma podstawową wiedzę o charakterze nauk z zakresu administracji i prawa oraz ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk K_W01

· zna podstawową terminologię właściwą dla administracji K_W02

· zna istotę i elementy stosunku administracyjnoprawnego oraz zna rządzące nim prawidłowości K_W05

Wykład weryfikacja w formie –egzaminu pisemnego (test z dopasowaniem norm prawych do instytucji prawa administracyjnego), studium przypadku, możliwość udziału studentów w konkursie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego organizowanego co rocznie przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Administracyjnego, możliwość udziału w konferencjach tematycznych organizowanych przez koła naukowe łącznie z wygłaszaniem referatów

Ćwiczenia weryfikacja w formie - dwóch kolokwiów zaliczeniowych na zakończenie każdego semestru, cykliczne testy i zadania kontrolne, szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń ustalane przez prowadzących, rozwiązywanie testów w grupach połączone z oceną efektów pracy zespołowej

Umiejętności:

· potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych K_U03

· wykorzystuje zdobytą wiedzę w zakresie prawa i administracji, do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej K_U08

· posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z administracją z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł K_U12

Wykład weryfikacja w formie –egzaminu pisemnego (test z dopasowaniem norm prawych do instytucji prawa administracyjnego), studium przypadku, możliwość udziału studentów w konkursie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego organizowanego co rocznie przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Administracyjnego, możliwość udziału w konferencjach tematycznych organizowanych przez koła naukowe łącznie z wygłaszaniem referatów

Ćwiczenia weryfikacja w formie - wskazywanie w aktach normatywnych instytucji z zakresu prawa administracyjnego i ich nazywanie, analiza aktów prawa miejscowego pod kątem pojawiających się w nich błędów, wyszukiwanie materiałów źródłowych przy zastosowaniu baz prawniczych, Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych,

Kompetencje społeczne

· zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia K_K01

· potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności K_K06

Wykład weryfikacja w formie –egzaminu pisemnego (test z dopasowaniem norm prawych do instytucji prawa administracyjnego), studium przypadku, możliwość udziału studentów w konkursie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego organizowanego co rocznie przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Administracyjnego, możliwość udziału w konferencjach tematycznych organizowanych przez koła naukowe łącznie z wygłaszaniem referatów

Ćwiczenia weryfikacja w formie - ocena pracy w grupach (studenci wykonując zadania w grupach poddawani są ocenie przez prowadzącego, jak również dokonują wzajemnej oceny swojego zaangażowania w prace grupy), ocena pracy w trakcie wykonywania zadań, gdzie student przyjmuje różne role (występuje, jako organ administracji publicznej, bądź jako podmiot zewnętrzny), ocena postaw studentów w zakresie proponowanych rozwiązań problemów jakie stawiane są przed administracją publiczną, weryfikacji zaangażowania studentów w samodzielne poszukiwanie materiałów źródłowych, ocena zaangażowania studentów w działania wymagające inicjatyw i postaw przedsiębiorczych.

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie obu kolokwiów przeprowadzanych na koniec każdego z semestrów. Dopuszczalna liczba nieobecności – 1 w każdym semestrze. Wszystkie nieobecności powyżej 1 w semestrze powinny zostać zaliczone w czasie konsultacji. Student nie zostaje dopuszczony do zaliczenia w przypadku niższej niż 50 % frekwencji na zajęciach.

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej

Jan Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2014

Eugeniusz Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009

Jan Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2010

Marek Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2013

Józef Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Kraków 2003

M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2013.

P. J. Suwaj (red.) Prawo administracyjne podręcznik do ćwiczeń, Warszawa, 2011

I. Kraśnicka (red.) Kazusy i wzory pism, Warszawa 2011 r.,

Zbiory kazusów przygotowane przez każdego z prowadzących ćwiczenia z prawa administracyjnego

Treści programowe

Wykłady

Sposób realizacji wykład tradycyjny metoda sokratyczną z ewentualnym wykorzystaniem elementów audiowizualnych w formie prezentacji power point

Liczba godzin

60

1. Pojęcie i cechy administracji publicznej, administracja publiczna w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym, funkcje administracji

2

2. Pojęcie i cechy prawa administracyjnego; pojęcie normy i przepisu prawnego, systematyka norm prawa administracyjnego – normy ustrojowe, materialnoprawne, procesowe, normy wywołujące skutki w sferze prawa cywilnego pośrednio i wywołujące skutki w sferze prawa cywilnego bezpośrednio, normy kauzalne, finalne; pojęcia niedookreślone (nieostre) w prawie administracyjnym, uznanie administracyjne, swobodna ocena dowodów organu administracji i ich kontrola

4

3. Zasady prawa administracyjnego; pojęcie zasad; zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada legalności, zasada praworządności, zasada zaufania do państwa i jego prawa; zasada równości wobec prawa, zasada ochrony praw słusznie nabytych, zasada prawa do sądu, zakaz retroakcji w prawie administracyjnym i wyjątki od tego zakazu, zasada jawności, zasada kompetencyjności, realizacja zasady podziału władz publicznych w prawie administracyjnym, zasada subsydiarności, zasada proporcjonalności;

6

4. Źródła prawa administracyjnego – pojęcie i system źródeł prawa, Konstytucja RP i ustawa jako źródło określające prawa i obowiązki jednostek oraz kompetencje organu administracji publicznej: do podejmowania czynności władczych w sprawach jednostkowych; do podejmowania czynności władczych w sprawach generalnych; do stanowienia prawa powszechnie obowiązującego; do podejmowania czynności niewładczych;

3

5. Rozporządzenia – organy uprawnione do ich ustanawiania; upoważnienie i wytyczne ustawowe do wydania rozporządzenia, charakter norm zawartych w rozporządzeniu; współdziałanie przy wydawaniu rozporządzenia;

1

6. Źródła prawa UE i ich stosowanie przez polską administrację publiczną; akty prawa pierwotnego, kategorie i dziedziny kompetencji UE, akty prawa pochodnego (rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, akty o charakterze niewiążącym); umowa międzynarodowa jako źródło prawa administracyjnego (umowy międzynarodowe ratyfikowane i umowy międzynarodowe niepodlegające ratyfikacji);

2

7. Akty prawa miejscowego: definicja; prawo miejscowe stanowione przez wojewodę; stanowione przez organy stanowiące jst; stanowione przez inne niż stanowiące organy jst; ogłaszanie aktów normatywnych;

2

8. Źródła prawa wewnętrznie obowiązującego; podział źródeł prawa wewnętrznego, rodzaje aktów prawa wewnętrznego (stanowione przez organy administracji centralnej, stanowione przez organy jst; zarządzenia, uchwały, instrukcje, wytyczne, pisma okólne, regulaminy, programy i plany, prawo statutowe); Zwyczaj i orzecznictwo jako źródła prawa administracyjnego;

2

9. Ustrojowe prawo administracyjne; Pojęcie i cechy ustrojowego pr. administracyjnego; podstawowe pojęcia: organ administracji publicznej (oap), organ administrujący, rodzaje oap, aparat pomocniczy oap, zadania, zakres działania oap, właściwość rzeczowa, miejscowa, instancyjna, funkcjonalna oap), kompetencja oap;

4

10. Podział terytorialny dla celów administracji publicznej; pojęcie i funkcje podziałów terytorialnych, podział terytorialny Polski; decentralizacja, centralizacja, dekoncentracja, koncentracja w adm. publicznej, formy decentralizacji (przedsiębiorstwo publiczne, zakład publiczny)

2

11. Samorząd; cechy samorządu, prawo do samorządu, zadania i funkcje samorządu, podstawy prawne i zadania samorządu terytorialnego, inne rodzaje samorządów;

4

12. Niepubliczne podmioty wykonujące zadania publiczne – prywatyzacja administracji publicznej; istota wykonywania administracji publicznej przez podmioty niepaństwowe, upoważniony przedsiębiorca lub organizacja społeczna (pozarządowa), koncesjonariusz, podmiot zobowiązany do wykonywania zadań administracji publicznej;

2

13. Relacje między jednostkami organizacyjnymi wykonującymi administrację publiczną; współdziałanie, koordynacja, zespolenie i zwierzchnictwo, kontrola, nadzór (w tym nadzór nad samorządem terytorialnym), kierownictwo;

2

14. Stosunek administracyjnoprawny;

Pojęcie i elementy stosunku administracyjnoprawnego (podmiot, przedmiot), cechy stosunku administracyjnoprawnego, powstanie i ustanie stosunku administracyjnoprawnego; kategorie stosunków administracyjnoprawnych; obowiązek publicznoprawny, ciężar publicznoprawny, prawa i obowiązki wynikające z mocy samego prawa; prawa i obowiązki wynikające z mocy samego prawa po zaistnieniu okoliczności faktycznych prawem przewidzianych oraz wymagające konkretyzacji aktem organu administracji i wymagające konkretyzacji czynnością organu administracji (pozbawioną formy aktu), sytuacja administracyjnoprawna;

2

15. Dobra (rzeczy publiczne), urządzenia użyteczności publicznej. Status i zachowania osób prywatnych, działalność gospodarczą i inną zarobkową.

2

16. Prawne formy działania administracji – pojęcie klasyfikacja prawnych form działania; czynności prawne, czynności faktyczne, działania władcze i ich prawne formy, działania niewładcze, formy będące i niebędące aktami, formy indywidualne, formy generalne, akty ogólne, konkretne, jednostronne formy działania, wielostronne formy działania, akty pozornie wielostronne, działania zewnętrzne i wewnętrzne;

5

17. Akt administracyjny – pojęcie, rodzaje aktów administracyjnych (konstytutywne, deklaratoryjne, skutki aktów w sferze pr. cywilnego, zależność aktu od woli adresata); sytuacje regulowane aktem administracyjnym; koncesja, upoważnienie; pozwolenia; moc obowiązująca, trwałość i wadliwość aktu administracyjnego;

2

18. Akt normatywny – pojęcie, organy stosujące formę aktu normatywnego, akt prawny pozornie normatywny, skutki prawne działania w formie aktu normatywnego, funkcje aktów normatywnych, podstawy prawne oraz zasady podejmowania i stosowania aktów normatywnych, kontrola i moc obowiązywania aktów normatywnych;

2

19. Umowy i porozumienia – umowy pr. cywilnego, umowa administracyjna, umowy administracyjno-cywilnoprawne, umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, porozumienia komunalne, związki gmin i związki powiatów; czynności materialno techniczne;

2

20. Materialne prawo administracyjne a działy administracji rządowej; podział adm. publicznej na działy, zakres działu, właściwość i zadania ministra kierującego działem;

2

21. System kontroli administracji publicznej; pojęcie kontroli, kryteria kontroli, rodzaje kontroli, kontrola zewnętrzna (Sejm i Senat, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyższa Izba Kontroli, kontrola sądowa – bezpośrednia i pośrednia, kontrola obywatelska), kontrola wewntąrzadministracyjna (ogólnoadministracyjna, specjalistyczna);

5

22. Personel administracji publicznej – konstrukcja prawa urzędniczego, konstytucyjne podstawy prawa urzędniczego, urzędnik administracji publicznej a funkcjonariusz publiczny, państwowa służba cywilna; odpowiedzialność w administracji publicznej;

2

Ćwiczenia

Liczba godzin

Praktyczne sprawdzanie przyswojenia zagadnień objętych wykładem w oparciu o akty normatywne, orzeczenia sądowe oraz kazusy, wybrane i przygotowane przez prowadzących ćwiczenia – równomiernie z porządkiem i harmonogramem wykładu

60

1. Pojęcie i cechy administracji publicznej, administracja publiczna w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym, funkcje administracji

2

2. Pojęcie i cechy prawa administracyjnego; pojęcie normy i przepisu prawnego, systematyka norm prawa administracyjnego – normy ustrojowe, materialnoprawne, procesowe, normy wywołujące skutki w sferze prawa cywilnego pośrednio i wywołujące skutki w sferze prawa cywilnego bezpośrednio, normy kauzalne, finalne; pojęcia niedookreślone (nieostre) w prawie administracyjnym, uznanie administracyjne, swobodna ocena dowodów organu administracji i ich kontrola

4

3. Zasady prawa administracyjnego; pojęcie zasad; zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada legalności, zasada praworządności, zasada zaufania do państwa i jego prawa; zasada równości wobec prawa, zasada ochrony praw słusznie nabytych, zasada prawa do sądu, zakaz retroakcji w prawie administracyjnym i wyjątki od tego zakazu, zasada jawności, zasada kompetencyjności, realizacja zasady podziału władz publicznych w prawie administracyjnym, zasada subsydiarności, zasada proporcjonalności;

6

4. Źródła prawa administracyjnego – pojęcie i system źródeł prawa, Konstytucja RP i ustawa jako źródło określające prawa i obowiązki jednostek oraz kompetencje organu administracji publicznej: do podejmowania czynności władczych w sprawach jednostkowych; do podejmowania czynności władczych w sprawach generalnych; do stanowienia prawa powszechnie obowiązującego; do podejmowania czynności niewładczych;

4

5. Rozporządzenia – organy uprawnione do ich ustanawiania; upoważnienie i wytyczne ustawowe do wydania rozporządzenia, charakter norm zawartych w rozporządzeniu; współdziałanie przy wydawaniu rozporządzenia;

2

6. Źródła prawa UE i ich stosowanie przez polską administrację publiczną; akty prawa pierwotnego, kategorie i dziedziny kompetencji UE, akty prawa pochodnego (rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, akty o charakterze niewiążącym); umowa międzynarodowa jako źródło prawa administracyjnego (umowy międzynarodowe ratyfikowane i umowy międzynarodowe niepodlegające ratyfikacji);

2

7. Akty prawa miejscowego: definicja; prawo miejscowe stanowione przez wojewodę; stanowione przez organy stanowiące jst; stanowione przez inne niż stanowiące organy jst; ogłaszanie aktów normatywnych;

2

8. Źródła prawa wewnętrznie obowiązującego; podział źródeł prawa wewnętrznego, rodzaje aktów prawa wewnętrznego (stanowione przez organy administracji centralnej, stanowione przez organy jst; zarządzenia, uchwały, instrukcje, wytyczne, pisma okólne, regulaminy, programy i plany, prawo statutowe); Zwyczaj i orzecznictwo jako źródła prawa administracyjnego;

2

9. Ustrojowe prawo administracyjne; Pojęcie i cechy ustrojowego pr. administracyjnego; podstawowe pojęcia: organ administracji publicznej (oap), organ administrujący, rodzaje oap, aparat pomocniczy oap, zadania, zakres działania oap, właściwość rzeczowa, miejscowa, instancyjna, funkcjonalna oap), kompetencja oap;

4

10. Podział terytorialny dla celów administracji publicznej; pojęcie i funkcje podziałów terytorialnych, podział terytorialny Polski; decentralizacja, centralizacja, dekoncentracja, koncentracja w adm. publicznej, formy decentralizacji (przedsiębiorstwo publiczne, zakład publiczny)

2

11. Samorząd; cechy samorządu, prawo do samorządu, zadania i funkcje samorządu, podstawy prawne i zadania samorządu terytorialnego, inne rodzaje samorządów;

4

12. Niepubliczne podmioty wykonujące zadania publiczne – prywatyzacja administracji publicznej; istota wykonywania administracji publicznej przez podmioty niepaństwowe, upoważniony przedsiębiorca lub organizacja społeczna (pozarządowa), koncesjonariusz, podmiot zobowiązany do wykonywania zadań administracji publicznej;

2

13. Relacje między jednostkami organizacyjnymi wykonującymi administrację publiczną; współdziałanie, koordynacja, zespolenie i zwierzchnictwo, kontrola, nadzór (w tym nadzór nad samorządem terytorialnym), kierownictwo;

2

14. Stosunek administracyjnoprawny;

Pojęcie i elementy stosunku administracyjnoprawnego (podmiot, przedmiot), cechy stosunku administracyjnoprawnego, powstanie i ustanie stosunku administracyjnoprawnego; kategorie stosunków administracyjnoprawnych; obowiązek publicznoprawny, ciężar publicznoprawny, prawa i obowiązki wynikające z mocy samego prawa; prawa i obowiązki wynikające z mocy samego prawa po zaistnieniu okoliczności faktycznych prawem przewidzianych oraz wymagające konkretyzacji aktem organu administracji i wymagające konkretyzacji czynnością organu administracji (pozbawioną formy aktu), sytuacja administracyjnoprawna;

2

15. Dobra (rzeczy publiczne), urządzenia użyteczności publicznej. Status i zachowania osób prywatnych, działalność gospodarczą i inną zarobkową.

2

16. Prawne formy działania administracji – pojęcie klasyfikacja prawnych form działania; czynności prawne, czynności faktyczne, działania władcze i ich prawne formy, działania niewładcze, formy będące i niebędące aktami, formy indywidualne, formy generalne, akty ogólne, konkretne, jednostronne formy działania, wielostronne formy działania, akty pozornie wielostronne, działania zewnętrzne i wewnętrzne;

2

17. Akt administracyjny – pojęcie, rodzaje aktów administracyjnych (konstytutywne, deklaratoryjne, skutki aktów w sferze pr. cywilnego, zależność aktu od woli adresata); sytuacje regulowane aktem administracyjnym; koncesja, upoważnienie; pozwolenia; moc obowiązująca, trwałość i wadliwość aktu administracyjnego;

3

18. Akt normatywny – pojęcie, organy stosujące formę aktu normatywnego, akt prawny pozornie normatywny, skutki prawne działania w formie aktu normatywnego, funkcje aktów normatywnych, podstawy prawne oraz zasady podejmowania i stosowania aktów normatywnych, kontrola i moc obowiązywania aktów normatywnych;

3

19. Umowy i porozumienia – umowy pr. cywilnego, umowa administracyjna, umowy administracyjno-cywilnoprawne, umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, porozumienia komunalne, związki gmin i związki powiatów; czynności materialno techniczne;

2

20. Materialne prawo administracyjne a działy administracji rządowej; podział adm. publicznej na działy, zakres działu, właściwość i zadania ministra kierującego działem;

2

21. System kontroli administracji publicznej; pojęcie kontroli, kryteria kontroli, rodzaje kontroli, kontrola zewnętrzna (Sejm i Senat, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyższa Izba Kontroli, kontrola sądowa – bezpośrednia i pośrednia, kontrola obywatelska), kontrola wewntąrzadministracyjna (ogólnoadministracyjna, specjalistyczna);

4

22. Personel administracji publicznej – konstrukcja prawa urzędniczego, konstytucyjne podstawy prawa urzędniczego, urzędnik administracji publicznej a funkcjonariusz publiczny, państwowa służba cywilna; odpowiedzialność w administracji publicznej;

2

Założenia i cele przedmiotu

Opanowanie przez studenta podstaw teorii i umiejętności rozpoznawania w prawie obowiązującym, w dokumentach urzędowych, zwłaszcza w orzeczeniach sądowych i

administracyjnych, zasad, pojęć i instytucji prawa administracyjnego, połączonej ze zdolnością oceniania prawidłowości ich wykorzystania.

Prof. dr hab. Dariusz R. Kijowski, dr Piotr Pietrasz

………………………………. podpis osoby składającej sylabus

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.