Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne z umowami w administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AS1-2PCU Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne z umowami w administracji
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
ADM.Stacj. 2 rok 1 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu prawoznawstwa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu zaprezentowane zostaną ogólne zasady i wybrane szczegółowe instytucje prawa cywilnego. Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej w tym zakresie wiedzy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na specyfikę działania administracji publicznej przy wykorzystaniu cywilnoprawnej metody regulacji stosunków społecznych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy,

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok II/sem. II,

Wymagania wstępne – brak,

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń,

Metody dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, konsultacje,

Punkty ECTS – 7,

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 60 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 87,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 25,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 175 godzin, co odpowiada 7 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godz., co odpowiada 3,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godz., co odpowiada 3,5 pkt ECTS

Literatura:

P. Stec, M. Załucki, Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji, Warszawa 2011.

Z. Cieślik, Umowa administracyjna w państwie prawa, Kraków 2004;

A. Doliwa, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2012;

A. Doliwa, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012;

A. Doliwa, Zobowiązania, Warszawa 2012;

U. Drozdowska, P. Konik, M. Pannert, Zobowiązania, red. T. Mróz, Warszawa 2019,

A. Doliwa, Prawo spadkowe, Warszawa 2012;

P. Stec, Umowy w administracji, Warszawa 2013;

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent:

1. ma podstawową wiedzę o organach administracji publicznej oraz innych strukturach i instytucjach społecznych, w tym politycznych i ekonomicznych, w szczególności ich podstawowych elementach (K_W03),

2. zna istotę i elementy stosunku administracyjnoprawnego oraz zna rządzące nim prawidłowości (K_W05),

3. ma wiedzę na temat regulacji prawnej normującej organizację i funkcjonowanie administracji oraz źródłach prawa (K_W08),

Umiejętności - absolwent:

1. właściwie posługuje się podstawową terminologią związaną z administracją (K_U02),

2. potrafi znajdować podstawę prawną, orzecznictwo i literaturę dotyczącą podstawowych materii administracyjnych (K_U07),

Kompetencje społeczne - absolwent:

1. zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (K_K01),

2. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji (K_K03),

3. potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny lub ustny.

Ćwiczenia: obserwacja ciągła podczas zajęć, zaliczenie pisemne lub ustne.

W przypadku zastosowania e-learningu uwzględnia się także aktywności/realizację zadań w e-learningu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pannert
Prowadzący grup: Maciej Pannert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konik
Prowadzący grup: Piotr Konik, Maciej Pannert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.