Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AS1-3PPE Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
ADM.Stacj. 3 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Prawa

Nazwa kierunku studiów

Administracja

Poziom kształcenia

Studia I stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Stacjonarne

Kod przedmiotu

0700-AS1-3PPE

Język przedmiotu

Polski

Rodzaj przedmiotu

Obowiązkowy.

M_26 Prawo podatkowe

Rok studiów /semestr

Rok III/semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Podstawy prawoznawstwa, finanse publiczne i prawo finansowe

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 30

Założenia i cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień składających się na prawo podatkowe, w szczególności definicji tego pojęcia, źródeł prawa podatkowego oraz poszczególnych instytucji z tego zakresu. Zakres przedmiotowy wykładu obejmuje uregulowania ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), która normuje zagadnienia z zakresu materialnego jak i procesowego prawa podatkowego. Zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych instytucji prawa podatkowego pozwoli na studiach II stopnia przejść do analizy zagadnień związanych z systemem prawa podatkowego, a więc konstrukcją podatków i opłat składających się na ten system.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Wykład obejmuje zagadnienia mieszczące się w programie przedmiotu, konsultacje, przygotowanie pracy pisemnej, poznawanie najnowszego orzecznictwa sądowego i jego analiza.

Forma zaliczenia wykładu: test obejmujący zagadnienia zrealizowane na wykładzie. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie testów obejmujących materiał w e-learningu

Symbol (numer)

Efekty kształcenia

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

ma podstawową wiedzę o organach administracji publicznej oraz innych strukturach i instytucjach społecznych, w tym politycznych i ekonomicznych, w szczególności ich podstawowych elementach

ma wiedzę na temat regulacji prawnej normującej organizację i funkcjonowanie administracji oraz źródłach prawa

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę także z zakresu administracji oraz posiada wiedzę potrzebną do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej

K_W03

K_W08

K_W12

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne z zakresu administracji

potrafi znajdować podstawę prawną, orzecznictwo i literaturę dotyczącą podstawowych materii administracyjnych

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z administracją z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U01

K_U07

K_U12

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

K_K03

K_K07

Punkty ECTS

3

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaj aktywności, np. :

Liczba godzin, np.:

Udział w wykładach

30 godz.

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach i in.)

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.)

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.)

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego

Przygotowanie eseju/pracy pisemnej

5 godz.

Rozwiązywanie kazusów

Zapoznanie się z symulacjami rozpraw

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami

18 godz.

Realizacja zadań projektowych

Przygotowanie do egzaminu

20 godz.

Egzamin

2 godz.

Inne (wymienić jakie)

Razem: 75

(odpowiada 3 pkt ECTS)**

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

50

odpowiada 2 pkt ECTS***

o charakterze praktycznym

5

Odpowiada 0 pkt ECTS****

Data opracowania:

23.04.2012

dd.mm.rrrr

Koordynator przedmiotu:

Prof. zw. dr hab. Leonard Etel

………………………………………………..

tytuł/stopień, imię i nazwisko

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Liszewski
Prowadzący grup: Grzegorz Liszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu

Prawo podatkowe

Kod przedmiotu

0700-AS1-3PPE

Nazwa kierunku

ADMINISTRACJA

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Prawa

Język przedmiotu

polski

Rok studiów/ semestr

IIIr./Vsem.

Rok akademicki

2014/2015

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

30 godzin - wykład

Liczba punktów ECTS

3

Prowadzący

dr Grzegorz Liszewski

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

student:

- ma podstawową wiedzę o organach administracji publicznej oraz innych strukturach i instytucjach społecznych, w tym politycznych i ekonomicznych, w szczególności ich podstawowych elementach (K_W03)

- ma wiedzę na temat regulacji prawnej normującej organizację i funkcjonowanie administracji oraz źródłach prawa (K_W08)

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę także z zakresu administracji oraz posiada wiedzę potrzebną do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (K_W12)

- potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne z zakresu administracji (K_U01)

- potrafi znajdować podstawę prawną, orzecznictwo i literaturę dotyczącą podstawowych materii administracyjnych (K_U07)

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z administracją z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł (K_U12)

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji K_K03)

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy(K_K07)

metody sprawdzenia efektów kształcenia: egzamin pisemny (test, a w przypadku egzaminu poprawkowego - pytania otwarte)

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu

forma zaliczenia: egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru); w przypadku egzaminu poprawkowego - egzamin pisemny (pytania otwarte)

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej

literatura podstawowa:

1. R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2018.

2. Dowgier R. Sieńko R., Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

Etel L. (red), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017.

Treści programowe

Wykłady

Liczba godzin

Zagadnienia organizacyjne: zakres przedmiotu, metody dydaktyczne, przedstawienie podręczników i innych pomocy naukowych, zasady zaliczania zajęć.

2

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa podatkowego:

- podatnik, płatnik, inkasent

- obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe

Cechy stałe i zmienne podatku

Klasyfikacja podatków

Podatek a inne dochody budżetowe

4

Zasady podatkowe

2

Zakres przedmiotowy Ordynacji podatkowej, organy podatkowe i ich właściwość.

Interpretacje prawa podatkowego (istota interpretacji, rodzaje interpretacji, tryb wydawania).

2

Porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych (istota, rodzaje, tryb zawierania).

Powstawanie zobowiązań podatkowych (sposoby, decyzje ustalające i określające wysokość zobowiązania podatkowego, samoobliczenie podatku).

2

Zasady odpowiedzialności podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe (charakter, zakres, tryb orzekania o odpowiedzialności), oszacowanie (istota, przesłanki, metody).

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych (rodzaje, cel, tryb zastosowania).

2

Terminy płatności podatku (rodzaje, sposób liczenia, przedłużanie terminów)

Zaległość podatkowa (świadczenia uznawane za zaległość podatkową, konsekwencje powstania zaległości podatkowej) oraz odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna.

Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych i ich klasyfikacja

2

Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych (cd.)

- zapłata podatku

- pobór podatku przez płatnika lub inkasenta

- potrącenie – istota i tryb

- przeniesienie własności rzeczy lub praw – istota i tryb

- przejęcie własności w postępowaniu egzekucyjnym

- umorzenie

- przedawnienie – istota przedawnienia w prawie podatkowym, rodzaje przedawnienia (prawa do wydania decyzji ustalającej oraz zobowiązania podatkowego), terminy przedawnienia, przesłanki przerwania i zawieszenia biegu terminów przedawnienia

- zaniechanie poboru – istota i tryb

- zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku

4

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych:

- rodzaje ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

- przesłanki zastosowania ulg w spłacie

- umorzenie – charakterystyka instytucji

- odroczenie terminu płatności – charakterystyka instytucji

- rozłożenie na raty - charakterystyka instytucji

- tzw. współdecydowanie organów w przypadku stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących dochód gminy, realizowanych przez naczelników urzędów skarbowych

- stosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dla przedsiębiorców – specyfika rozwiązań

2

Nadpłata (pojęcie, data powstania, tryb orzekania o nadpłacie, terminy zwrotu, oprocentowanie nadpłat).

Korekta deklaracji, podpisywanie deklaracji przez pełnomocników, informacje podatkowe, rachunki (zasady wystawiania, wymogi, którym rachunki powinny odpowiadać)

Zasady odpowiedzialności solidarnej w Ordynacji podatkowej.

2

Prawa i obowiązku następców prawnych:

- istota następstwa prawnego w zakresie obowiązków publicznoprawnych

- kategorie następców prawnych wskazanych w o.p.

- zasady orzekania o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców

- następstwo prawne w przypadku śmierci podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

- tryb zwrotu nadpłat przypadających spadkodawcy

2

Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich (zasady i zakres odpowiedzialności, tryb orzekania o odpowiedzialności, kategorie osób trzecich).

4

Ćwiczenia / Konwersatoria

Liczba godzin

Założenia i cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień składających się na prawo podatkowe, w szczególności definicji tego pojęcia, źródeł prawa podatkowego oraz poszczególnych instytucji z tego zakresu. Zakres przedmiotowy wykładu obejmuje uregulowania ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), która normuje zagadnienia z zakresu materialnego jak i procesowego prawa podatkowego. Zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych instytucji prawa podatkowego pozwoli na studiach II stopnia przejść do analizy zagadnień związanych z systemem prawa podatkowego, a więc konstrukcją podatków i opłat składających się na ten system.

dr Grzegorz Liszewski

………………………………. podpis osoby składającej sylabus

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Liszewski
Prowadzący grup: Grzegorz Liszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu

Prawo podatkowe

Kod przedmiotu

0700-AS1-3PPE

Nazwa kierunku

ADMINISTRACJA

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Prawa

Język przedmiotu

polski

Rok studiów/ semestr

IIIr./Vsem.

Rok akademicki

2014/2015

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

30 godzin - wykład

Liczba punktów ECTS

3

Prowadzący

dr Grzegorz Liszewski

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

student:

- ma podstawową wiedzę o organach administracji publicznej oraz innych strukturach i instytucjach społecznych, w tym politycznych i ekonomicznych, w szczególności ich podstawowych elementach (K_W03)

- ma wiedzę na temat regulacji prawnej normującej organizację i funkcjonowanie administracji oraz źródłach prawa (K_W08)

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę także z zakresu administracji oraz posiada wiedzę potrzebną do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (K_W12)

- potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne z zakresu administracji (K_U01)

- potrafi znajdować podstawę prawną, orzecznictwo i literaturę dotyczącą podstawowych materii administracyjnych (K_U07)

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z administracją z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł (K_U12)

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji K_K03)

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy(K_K07)

metody sprawdzenia efektów kształcenia: egzamin pisemny (test, a w przypadku egzaminu poprawkowego - pytania otwarte)

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu

forma zaliczenia: egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru); w przypadku egzaminu poprawkowego - egzamin pisemny (pytania otwarte)

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej

literatura podstawowa:

1. R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2018.

2. Dowgier R. Sieńko R., Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

Etel L. (red), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017.

Treści programowe

Wykłady

Liczba godzin

Zagadnienia organizacyjne: zakres przedmiotu, metody dydaktyczne, przedstawienie podręczników i innych pomocy naukowych, zasady zaliczania zajęć.

2

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa podatkowego:

- podatnik, płatnik, inkasent

- obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe

Cechy stałe i zmienne podatku

Klasyfikacja podatków

Podatek a inne dochody budżetowe

4

Zasady podatkowe

2

Zakres przedmiotowy Ordynacji podatkowej, organy podatkowe i ich właściwość.

Interpretacje prawa podatkowego (istota interpretacji, rodzaje interpretacji, tryb wydawania).

2

Porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych (istota, rodzaje, tryb zawierania).

Powstawanie zobowiązań podatkowych (sposoby, decyzje ustalające i określające wysokość zobowiązania podatkowego, samoobliczenie podatku).

2

Zasady odpowiedzialności podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe (charakter, zakres, tryb orzekania o odpowiedzialności), oszacowanie (istota, przesłanki, metody).

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych (rodzaje, cel, tryb zastosowania).

2

Terminy płatności podatku (rodzaje, sposób liczenia, przedłużanie terminów)

Zaległość podatkowa (świadczenia uznawane za zaległość podatkową, konsekwencje powstania zaległości podatkowej) oraz odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna.

Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych i ich klasyfikacja

2

Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych (cd.)

- zapłata podatku

- pobór podatku przez płatnika lub inkasenta

- potrącenie – istota i tryb

- przeniesienie własności rzeczy lub praw – istota i tryb

- przejęcie własności w postępowaniu egzekucyjnym

- umorzenie

- przedawnienie – istota przedawnienia w prawie podatkowym, rodzaje przedawnienia (prawa do wydania decyzji ustalającej oraz zobowiązania podatkowego), terminy przedawnienia, przesłanki przerwania i zawieszenia biegu terminów przedawnienia

- zaniechanie poboru – istota i tryb

- zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku

4

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych:

- rodzaje ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

- przesłanki zastosowania ulg w spłacie

- umorzenie – charakterystyka instytucji

- odroczenie terminu płatności – charakterystyka instytucji

- rozłożenie na raty - charakterystyka instytucji

- tzw. współdecydowanie organów w przypadku stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących dochód gminy, realizowanych przez naczelników urzędów skarbowych

- stosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dla przedsiębiorców – specyfika rozwiązań

2

Nadpłata (pojęcie, data powstania, tryb orzekania o nadpłacie, terminy zwrotu, oprocentowanie nadpłat).

Korekta deklaracji, podpisywanie deklaracji przez pełnomocników, informacje podatkowe, rachunki (zasady wystawiania, wymogi, którym rachunki powinny odpowiadać)

Zasady odpowiedzialności solidarnej w Ordynacji podatkowej.

2

Prawa i obowiązku następców prawnych:

- istota następstwa prawnego w zakresie obowiązków publicznoprawnych

- kategorie następców prawnych wskazanych w o.p.

- zasady orzekania o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców

- następstwo prawne w przypadku śmierci podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

- tryb zwrotu nadpłat przypadających spadkodawcy

2

Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich (zasady i zakres odpowiedzialności, tryb orzekania o odpowiedzialności, kategorie osób trzecich).

4

Ćwiczenia / Konwersatoria

Liczba godzin

Założenia i cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień składających się na prawo podatkowe, w szczególności definicji tego pojęcia, źródeł prawa podatkowego oraz poszczególnych instytucji z tego zakresu. Zakres przedmiotowy wykładu obejmuje uregulowania ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), która normuje zagadnienia z zakresu materialnego jak i procesowego prawa podatkowego. Zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych instytucji prawa podatkowego pozwoli na studiach II stopnia przejść do analizy zagadnień związanych z systemem prawa podatkowego, a więc konstrukcją podatków i opłat składających się na ten system.

dr Grzegorz Liszewski

………………………………. podpis osoby składającej sylabus

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.