Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System podatkowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AS2-1SPY Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: System podatkowy
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 2L stac.II st. studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie ogólnych zagadnień z zakresu prawa podatkowego (w tym głównie dotyczących powstawania i wygasania zobowiązań podatkowych) oraz charakterystyka polskiego systemu podatkowego, na który składają się podatki stanowiące dochód budżetu państwa oraz gminy. W oparciu o analizę materiału normatywnego studenci poznają elementy konstrukcyjne każdego z podatków, które składają się na polski system podatkowy.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Prawa

Nazwa kierunku studiów

Administracja

Poziom kształcenia

Studia II stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Stacjonarne

Kod przedmiotu

700-AS2-1SPY

Język przedmiotu

Polski

Rodzaj przedmiotu

Obowiązkowy

Rok studiów /semestr

Rok I/semestr I

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 30 godz.

Założenia i cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie polskiego systemu podatkowego, na który składają się podatki stanowiące dochód budżetu państwa oraz gminy. W oparciu o analizę materiału normatywnego studenci poznają elementy konstrukcyjne każdego z podatków, które składają się na polski system podatkowy.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Wykład obejmuje zagadnienia mieszczące się w programie przedmiotu, konsultacje, przygotowanie pracy pisemnej, poznawanie najnowszego orzecznictwa sądowego i jego analiza.

Forma zaliczenia wykładu: test jednokrotnego wyboru

Symbol (numer)

Efekty kształcenia

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk z zakresu administracji i prawa oraz ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk

K_W01

ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji

K_W10

właściwie posługuje się terminologią związaną z administracją

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych związanych z administracją oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy nie tylko prawniczej i administracyjnej w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy

K_U02

K_U03

K_U08

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji

umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów związanych z administracją i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności

potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

K_K03

K_K05

K_K06

Punkty ECTS

4

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaj aktywności, np. :

Liczba godzin, np.:

Udział w wykładach

16 godz.

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach i in.)

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.)

14

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.)

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego

Przygotowanie eseju/pracy pisemnej

18 godz.

Rozwiązywanie kazusów

Zapoznanie się z symulacjami rozpraw

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami

30 godz.

Realizacja zadań projektowych

Przygotowanie do egzaminu

20 godz.

Egzamin

2 godz.

Inne (wymienić jakie)

Razem: 100

(odpowiada 4 pkt ECTS)**

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

48

odpowiada 2 pkt ECTS***

o charakterze praktycznym

18

odpowiada 0,5 pkt ECTS****

Data opracowania:

28.04.2012

dd.mm.rrrr

Koordynator przedmiotu:

Prof. zw. dr hab. Leonard Etel

………………………………………………..

tytuł/stopień, imię i nazwisko

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Liszewski
Prowadzący grup: Grzegorz Liszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

B.

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu

System podatkowy

Kod przedmiotu

0700-AS2-1SPY

Nazwa kierunku

ADMINISTRACJA

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Prawa

Język przedmiotu

polski

Rok studiów/ semestr

Ir./Isem.

Rok akademicki

2014/2015

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

30 godzin - wykład

Liczba punktów ECTS

4

Prowadzący

dr Grzegorz Liszewski

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Wiedza

  1. ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk z zakresu administracji i prawa oraz ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
  2. ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji

K_W01

K_W10

Kompetencje

  1. właściwie posługuje się terminologią związaną z administracją
  2. potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych związanych z administracją oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz
  3. posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy nie tylko prawniczej i administracyjnej w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy

K_U02

K_U03

K_U08

Umiejętności

  1. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji
  2. umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów związanych z administracją i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności
  3. potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

K_K03

K_K05

K_K06

metody sprawdzenia efektów kształcenia: egzamin pisemny (test, a w przypadku egzaminu poprawkowego - pytania otwarte)

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu

forma zaliczenia: egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru); w przypadku egzaminu poprawkowego - egzamin pisemny (pytania otwarte)

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej

literatura podstawowa:

1. Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2018.

2. Dowgier R. Sieńko R., Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

Namysłowski R., Borowski M., Puncewicz A., Toński P., Gadacz M., Górniak A., Pilarczyk S., Stamblewska-Urbaniak E., Bączyk Ł., Furtas J., Podatki 2018 z komentarzem Crido Taxand, Warszawa 2018.

Treści programowe

Wykłady

Liczba godzin

Omówienie podstawowych pojęć z zakresu prawa podatkowego (podatek, podatnik, płatnik, inkasent, obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe)

Klasyfikacja podatków

Cechy stałe i zmienne podatków

Obowiązek i zobowiązanie podatkowe

Powstawanie zobowiązań podatkowych

4

Ewolucja systemu podatkowego w Polsce

1

Źródła prawa podatkowego

1

Podatki stanowiące dochód budżetu państwa – omówienie konstrukcji poszczególnych podatków:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

- Ryczałty podatkowe

- Podatek dochodowy od osób prawnych

- Podatek od towarów i usług

- Podatek akcyzowy i podatek od gier

- Podatek od wydobycia niektórych kopalin

12

Podatki stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego – omówienie konstrukcji poszczególnych podatków:

- Podatek od spadków i darowizn

- Podatek od czynności cywilnoprawnych

- Opłata skarbowa

- Podatek od nieruchomości

- Podatek rolny i leśny

- Podatek od środków transportowych

10

Quasi-podatki (opłaty posiadające wszelkie cechy podatków)

2

Ćwiczenia / Konwersatoria

Liczba godzin

Założenia i cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie polskiego systemu podatkowego, na który składają się podatki stanowiące dochód budżetu państwa oraz gminy. W oparciu o analizę materiału normatywnego studenci poznają elementy konstrukcyjne każdego z podatków, które składają się na polski system podatkowy.

Dr Grzegorz Liszewski

………………………………. podpis osoby składającej sylabus

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.