Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ustrój konstytucyjny RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-BN1-1AG Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ustrój konstytucyjny RP
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L niestac.I st.studia bezpieczeństwa narodowego- przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Poznanie zasad i budowy ustroju konstytucyjnego RP. Przybliżenie podstawowych rozwiązań konstytucyjno-ustawowych normujących organizację, kompetencje i wzajemne relacji najważniejszych organów państwa oraz określających konstytucyjny status jednostki.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Pojęcie ustroju konstytucyjnego, źródła prawa konstytucyjnego

Pojęcie i rodzaje konstytucji

Podstawowe zasady ustroju konstytucyjnego RP

Konstytucyjny system źródeł prawa

Podstawowe konstytucyjne zasady ustrojowe określające status jednostki oraz katalog uprawnień i obowiązków wraz z systemem gwarancji

Instytucje demokracji bezpośredniej

System wyborczy

Parlament RP

Prezydent RP

Rada Ministrów

Samorząd terytorialny

Organy władzy sądowniczej

Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

Literatura:

Prawo konstytucyjne, red. S. Bożyk, Białystok 2014.

J. Kuciński, Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013.

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2015.

D. Górecki (red.)., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Posiada podstawową wiedzę o regulacji prawnej dotyczącej bezpieczeństwa narodowego oraz źródłach prawa

2. Ma podstawową wiedzę o organach publicznych i innych instytucjach społeczno-politycznych funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności ich istotnych elementach takich jak organizacja i kompetencje oraz ewolucja historyczna

3. Zna sposoby pozyskiwania wiedzy o aktualnych regulacjach prawa krajowego i międzynarodowego, metody i techniki pozyskiwania innych danych i ich analiz oraz interpretacji tekstów prawnych właściwych dla bezpieczeństwa narodowego, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące

Umiejętności:

1. Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnych zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym

2. Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z bezpieczeństwem narodowym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

Kompetencje społeczne:

1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

2. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (test). Do egzaminu pisemnego mogą przystąpić wszystkie uprawnione osoby

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.